TARAON TI BIAG: Ti Pagrebbengan ken Pammati (Maudi a paset)

Iti panagdakkel ti tian ni Eliza, immikkat iti trabahona ket nakipagnaed iti The Haven, maysa nga institusion a non-stock non-profit nga imanehar ti gayyem ti doktora.

Iti panagkita manen da doktora ken Eliza iti maysa a malem…

“Kumustaka, Eliza? Kasano itan ti marikriknam?”

“Nasayaat met, doktora.”

“Kabulanam itan, saan kadi?”

“Wen, doktora. Mariknak a dandanin ti panagpasngayko.”

“Ania ti marikriknam ita? Maragsakanka kadi wenno malidayanka iti inkanto panagpasngay?”

“Maragsakan ken malidayan, doktora.”

“Maragsakan ken malidayan? Ania ti kayatmo a sawen? Ipalawagmo man?”

“Maragsakanak ta kamaudiananna, mapadasak… wen, dumtengen kaniak ti panagbalinko a maysa nga ina. Dumtengen ti parabur ti Dios kaniak a maysaak met nga ina.”

“Ngem apay a malidayanka?”

“Iti sabali a bangir, malidayanak, ta maysa nga irresponsible ti ama ti ipasngayko.”

“Saan a dayta ti panunotem, Eliza. Kabulanamon ket aldaw laengen ti bilangen…”

Dimteng ti aldaw a panagpasngay ni Eliza. Ni Dra. Jenny ti nangpaanak. Isu ti Ob-gyne ti The Haven.

“Lalaki ti anakmo, Eliza! Maysa a nalungpo a lalaki.”

“A-agyamanak unay, doktora.”

“Ania kadi ti ipanaganta? Nakapanunotkan?”

“A-ania kadi ti napintas, doktora?”

“Emmanuel…”

“Emmanuel? N-nagan ti Mannubot?”

“Nagan ti Mannubbot. Iti panangbiagmo a nasayaat daytoy nga ubing, isu met ti mangugas kenka ken mangsubbot kadagiti nagbasolam. Isu  a saysayaatem ti agbalin nga ina, wen, Eliza?”

“W-wen, doktora. Ket agyamanak unay kadakayo. No saan a dakayo, nalabit nga awan koma daytoy nga ubing ita. Ubing a sagut ti Dios kaniak.”

Maysa a bigat, isagsagana ni Eliza dagiti labaanna a kurtina ti The Haven. Inkabilna iti laundry basket. Nakaturog ti anakna isu a gundawayanna ti aglaba. Ken maysa, adda met dagiti kakaduana nga agbantay kadagiti matmaturog nga ubbing.

Binagtinna ti laundry basket. Linuktanna ti ridaw a kumamang iti salas. Ngem nakigtot iti nadatnganna a sangaili. Urayna la naibbatan ti laundry basket ket naiwaris dagiti labaanna koma. Saan a nakatimek…

“Kumustaka, Eliza?”

“E-edgar…?”

“Siak nga agpayso, Eliza…”

“Ania ti kasapulam? Saandakan a kasapulan pay. Mabalinmon ti pumanaw.”

“Eliza, ladingitek ti amin. Agbabbabawiak, wen nalaus unay ti panagbabawik. Ngem, adtoyak a mangsilpo ti nagkurangak, ti mangatur iti  nagbiddutak. Ti mangaklon ti responsibilidad a kas ama.”

Saan a nakatimek ni Eliza.

“Nadamagko a naganakkan. Diak ammo, diak a maawatan toy bagik, kasla makariknaak iti nagpaiduma a ragsak a diak mailadawan. Patiek la unay nga adda pakainaigan ti anakta. Isu a pangngaasim, Eliza, pakawanennak ket agkallaysatan iti kabiitan a panawen. Impakaammokon daytoy a banag kadagiti dadakkel ken kakabsatko…”

Iti panagsarak manen da Eliza ken ni Dra. Jenny iti maysa nga aldaw…

“O, ania ti makunam ita, Eliza? Nagsubli gayamen ni Edgar ken natinongen ti petsa ti aldaw ti kallaysayo.”

“Wen, doktora. Agyamanak unay kenka. Dakkel nga utangko ti amin kenka. No saan a gapu kenka, awan koma amin dagitoy…”

“Awan ti aniamanna, Eliza. Ti kunam, no saan a ti anakmo, dimo nasubbot ni Edgar. Kas ‘toy lubong, no saan a ni Apo Jesus saan koma met a nasubbot ti tao manipud ken ni Basol. Ania ita, di husto ti kuna ni Apo Jesus iti ebanghelio maipapan kadagiti ubbing?”

“Wen,  doktora, ket agyamanak unay kadakayo!”

Saan koma a tarayan ti maysa a responsibilidad a naikumit iti nagayatan. Saan koma a lapdan dagiti ubbing a mapan ken ni Apo Jesus. Dagiti ubbing ti pudno nga agtawid iti pagarian ti Dios…#