TARAON TI PANUNOT: Arapaap, pagturongan ti biag (Tuloyna)

Uray la  nagpalakpak dagiti lapayag, este, bulbulong ti narra namber tu iti nangngegna. Matungpalen ti arapaapna nga agbalin a barko.

Pinukan  ngarud ti tao ni narra namber tu ket napanna inlako kadagiti agar-aramid iti barko.

Inkarkarag ni narra namber tri a saan koman nga agsubli pay ti lumberjack ta amangan no makursonadaanna a pukanen ket mapukaw metten a maminpinsan ti arapaapna.

Ngem nagsubli ti lumberjack, ket kinuna daytoy: Kasapulak ti tabla para iti aramidek a balay. Pukanek daytoy a narra.

Saan! inyikkis ni narra namber tri. Ngem mangngeg aya ti tao ti ikkis ti kayo? No mangngeg la koma ti tao ti kayo, awan koman ti kalbo a bambantay, awan koman ti biktima iti landslides ken layus.

Kagiddan ti pannakatumba ti kayo, nagpatingga metten ti arapaap ni narra namber tri nga isu ti kalalayogan iti amin a kayo a tumukno pay sadi langit.

Inyawid ti lumberjack ni narra namber tri. Rinitritna daytoy a tablon sana intambak iti kamarin iti likud ti balayna. Saan a nagpatingga ditoy ti tuok nga ibaklay ni narra namber tri. Umay-ayuyang dagiti anay. Isun ti sumaruno a taraon dagiti anay? Ad-addan ti panagliday ni narra namber tri.   

Kabayatanna, nagdakkel nga upay ni narra namber wan ta nailako iti agar-aramid iti muebles ngem saan a naaramid a baul a pagikargaan kadagiti agkakangina nga alahas a balbalitok, diamdiamante ken agkakangina a batbato wenno naaramid nga estante a pagidulinan kadagiti antigo wenno pagidalimanekan kadagiti agkakangina a kawes. Naaramid daytoy a kulluong a panganan ti baka, kalding ken karnero a taraken ti agar-aramid kadagiti muebles. Saan nga agpatingga iti pannakaigabsuon ti garami iti mismo a kungkongna.

Naliday unay ni narra namber wan. Anian a nakana a liday! Saan a natungpal ti arapaapna no di ket nagbalin laeng a nakapimpiman a panganan dagiti ayup. Ket insasainnekna: saanak la  koman a nagarapaap, saan la koman…

Saan met a natungpal ti arapaap ni narra namber tu nga agbalin a barko a pagluganan dagiti ari, reyna, prinsesa, prinsipe ken agkakangato a tattao.  Naaramid ketdi a bilog ket nailako iti nanumo a mangngalap. Anian a pannakadismaya ni narra namber tu. Insasainnekna: saanak la  koman a nagarapaap, saan la  koman…

Naaramid a suelo dagiti dadduma a paset ni narra namber tri. Kuna ti lumberjack nga idulinna laengen ti dadduma a tablon ta pagtungonanto laengen no aganger iti kukod ti baka wenno karnero. Anian a liday ni narra namber tri. Insasainnekna: saanak la koman a nagarapaap, saan la  koman…

Kalam-ek kadaydi a tumengnga ti rabii ti arintapusen ti Disiembre. Nalukag ni narra namber wan a naaramid a kulluong idi adda dimteng iti koral dagiti baka a yanna.

“Awanen ti siled dagiti pagdagusan. Mabalin siguron ditoy kamarin, asawak,” kinuna ti lalaki.

“Aganakakon, rummuaren…” insungbat ketdi ti masikog.

Matartaranta ti asawa a lalaki. Pinaanakna ti asawana.

“Ap-apam ta kulluong ta dita nga ipaiddata…”

Nagtungpal ti asawa a lalaki. Inurnosna dagiti garami iti kulluong. Inap-apanna sana impaidda ti kayyanak a di met matimtimek. Uray no nanumo laeng a kulluong ti iddaanna, kasla naragsak unayen daytoy a pamilia a naimatangan ni narra namber wan.

Saan a maawatan ni narra namber wan ti marikriknana. Apay a makarikna iti naisangsangayan a kinaragsak? Mariknana ti naisangsangayan a kinaulimek ti aglawlaw. Naulimek dagiti ayup nga agngatngatingat. Naimnas ti panangdengngegna iti konsierto dagiti riari ken dagiti kuriat iti kaltaang ti rabii.

Nasdaaw ti narra namber wan a naaramid iti kulluong idi naibatog kadakuada ti raya ti nakaranraniag a baggak. Iti kabayagnan iti kabakiran ken iti daytoy a lubong, daytoy ngatan ti nasaksianna a kararaniagan iti amin a nasaksianna.

      (Adda tuloyna)