TARAON TI PANUNOT: Dua a Pakasaritaan ti Panagdawat

Mainaig kada Nestor ken Dante, aggayyem, ti maikadua a pakasaritaan. Kanayon a mapan makimisa  dagiti dua. Agpadada a degree holder. Isuna laeng ta agpadada nga awan pay pagsapulanna.

Dinamag ni Nestor  no ania ti inkararag ni Dante idi nakaruardan iti simbaan.

“Negosio a pagkakuartaan. Ta  dita met laengen makabirok iti trabaho,” kinuna ni Dante.

“Namnamaem kadi a mapatgan dayta a kiddawmo?”

“Namnamaek…napigsa ti riknak a dumteng dayta a kiddawko.”

Bayat ti pannagna dagiti  babbaro, nakasabatda iti baket. Adda iggem ti baket a naimasetera a mula. Kasla marigatan daytoy a mangawit  ket impaigidna ti naimasetera a mula.

Idi makabatogda, naguni ti baket.

“Dakayo laengen, annak, ti mangtaraken kadaytoy. Itedkon kadakayo.”

Minira a nalaing dagiti babbaro ti mula.

“Itedmo kadakami, nana?”

“Wen. Dakayon iti mangtaraken.” Ni Dante ti nakaiturongan ti imatang ti baket.

“Ket no nagbalayanen ti nagadu nga  igges dayta mula. Ama, no labsen ti agsao, ad-adu pay ngem maminpullo ti kinaadu dagita agkatkatay nga igges ngem ti bulong ti mulayo!”  Ipalapalmo la ditan! Awan serbina daytan ta nangina ti pestisidio!” nagkatawa ni Dante.

Ngem saan a namki ti baket iti sarkastiko a balikas ni Dante.

“No dina kayat, barok, sikan,” iniggamanna ti ima ni Nestor.

Umis-isem,  inawat ni Nestor ti diaya ti baket. Nagyaman pay iti baket. Kinuna pay ti baro a dumtengto met ti panawen a panangsubadna iti impaay ti baket nga imbag.

“Inigges a mula, ania ti pangiserbiam? Agdadaelka laeng iti orasmo!” kinatawaan ni Dante ti gayyemna.

Umis-isem laeng ni Nestor. Adda bukbuklen ti mugingna.

“Inta ketdi agbirok manen iti trabaho idiay siudad,” inyawis ni Dante.

“Sika laengen, g’yem, adda ngatan kadaytoy a mula ti suertek iti biag,” kinuna ni Nestor.

“A-ania?” kunam la  no kabus a bulan ti mulagat ni Dante. “Dadael kadin ti ulom? Ania ti maalam a suerte iti ig-iggesen a mula? Iti kaanoman, awan ti maitedna a suerte ti igges!” naggarakgak pay.

Nagpasiudad ni Dante. Nakastrek iti trabaho. Gagangay nga empleado. Minimum ti sueldona. Ngem at least, mangopisina. Iti bagina, kinatawaanna ni Nestor. No simmurot koma ni Nestor kenkuana idi, adda koma metten trabaho daytoy.

Nagbakasion ni Dante iti probinsia kalpasan ti lima a tawen tapno umiliw ken kumustaenna iti personal ni Nestor a gayyemna.

Nasdaaw ni Dante idi agkitada nga aggayyem.

“Negosiantekan dinto ta ordinarioak pay laeng nga empleado,” napanganga ni Dante.

“Sinuerte, g’yem,” inyisem ni Nestor.

“Ibagam man ngarud ti suertem bareng no rumang-ay ti biagko a kas kenka?”

“Malagipmo daydi naimasetera a mula nga  impadawat ti baket?”

“A, wen! Daydiay mula a nagaponan ti nakaad-adu nga agkatkatay nga igges!”

“Daydiay ti nangted kaniak iti suerte.”

“Ania ti kayatmo a sawen?”

“Ti mula ket mulberry. Dagiti igges dagiti agited iti seda. Idi inawatko daydi, napanunotko a serken ti panagpataud iti seda. Isu a nagadalak iti teknolohia iti panagpatanor iti seda. Daytoy ti suertek ken mangit-ited itan iti nam-ay a pagbibiagak.”

Napanganga ni Dante iti nangngegna. Isuna idi ti nagkiddaw iti Namarsua iti negosio ngem gapu ta dina nailasin ti sagut ken oportunidad, sabali ti nagnomar. 

KADAGITI dua a sarita, makita dagiti babassit a pribilihio ken dagiti dumteng nga oportunidad a nangited iti dakkel a banag iti udina.

Makita pay a dumteng ti oportunidad iti biag ti tao,  saan a kas tinapay no di arina, saan a kas innapuy no di irik.

Kadagiti dua a  pakasaritaan, makitatayo ti nasken a panaggunay ken panagtignaytayo iti idadateng dagitoy babassit nga oportunidad. Daytoy a tignaytayo ti ridaw iti naan-anay nga intay pananggun-od iti bunga ti balligi.

Ngem adda dagiti saan a  makaawat ken saan a makailasin kadagiti oportunidad. Ta saan met nga agnanayon a nasirnaat ti init. Adda latta kuyem a bengbeng dagiti dulin a sirnaat.

Adda met dagiti utek a nangato ti tayabna ngem saan amin, mairagup kadagiti di makabatok kadagiti kaipapanan ti asin  ken lasag ti biag.

Naipakita dagitoy kas pammaneknek  kadagiti dua a pakasaritaan.#

 

TARAON TI PANUNOT: Dua a Pakasaritaan ti Panagdawat

Agtuktokka ket maluktanka. Agkiddawka ket maikkanka. Saan a  masasaan a pudno  la unay daytoy. Adun dagiti nakapaneknek. Ngem adu met a saludsod dagiti timpuar. Saan a daydiay panangawat iti kiddaw no di ket panangawat iti kinaania ti awaten wenno inawat ken kasano nga inikkan iti reaksion ken aksion dagiti sungbat ti kiddaw.
Continue reading “TARAON TI PANUNOT: Dua a Pakasaritaan ti Panagdawat”