TARAON TI PANUNOT: Panangtutop

Di ammo ni Lando no apay a nauneg ti papangresan ni katuganganna kenkuana sipud naasawana ni Tina. Uray addaanen da Lando ken Tina iti anakda a dua a babai, adayo latta ti rikna ti baket kadakuada.

No kasano a yasidegna ti bagina iti katuganganna ti problemana. Saan met a nagkurang ken ni katuganganna ta no adda ipaw-it ni Tina manipud Hong Kong a pagtrabahuanna a kas OFW, ikkanna met. Agul-ulimek pay lattan uray itongtong-it ti baket ken igatangna laeng iti isukmonna iti malem.

Namin-anon nga inyawis da Lando ti pannakikabbalay ti baket kadakuada, ngem irason met ti katunganganna iti kinaadda ti bukodna a balay malaksid nga adda kabbalayna nga ubing a papaadalenna iti elementaria.

Binay-an lattan ni Lando aniaman ti masao toy katuganganna. Uray padpadaksen ti baket aglalo no makainom ti nasanger. Ammo ni Lando nga adda la ketdi sakit ti nakem toy katugangan.

Ad-adda manen a kimmayakay ti katuganganna sipud pay idi nagabrod ni Tina. Nadegdegan la ketdi ti gura toy katuganganna. Ngem binay-anna lattan daytoy. Saan met a nagkurang. Ikkanna latta met iti kuarta ti baket ken naynay a padiguanna.

Dimteng ti panawen a bimmattaway ti surat ken paw-it ni Tina. Agingga iti awanen maawatna pay. Idi nagsurat ken ni baketna, imbaga daytoy a saan a nagkibaltang a nagipaw-it iti mamindua iti binulan. Napanunot ni Lando nga adda la ketdi misterio a mapaspsasamak.

Nagpaili ni Lando. Kinasaritana iti nalapat ti kartero iti barangayda. Imbaga daytoy a ti katuganganna ti mangal-ala iti paw-it ni baketna ta daytoy kano met ti bilin ni Lando.

Kinasarita ni Lando ti asawana babaen ti telepono. Impudnona ti napasamak. Nakaluksaw ni Tina. Ngem binagaan ni Lando ti asawana a risutenda laeng ti problema babaen ti naalumamay a wagas. Inkeddeng ni Tina nga agbakasion iti uray sangapulo nga aldaw.

Kinasarita ni Tina ti inana. Inkari daytoy a dinan uliten ti inaramidna. Impatalged met ni Lando a saan a nagbaliw ti panagraemna iti katuganganna ken itultuloyna ti suportana.

NO DADDUMA, maipasungalngaltayo iti pakarikutan a nasken nga agikeddengtayo. Ngem iti daytoy a gundaway, nasken ti naalumamay nga addang tapno saan a kumaro ti situasion.

Ti agnanayon a panangsurot iti kinaimbag ket saan a pannakaisagmak iti situasion a ditay pagayatan. Ti panagpanunot kadagiti maiparbeng ket agnanayonto latta a maibudi iti kinaumno ken kinaawan ti pagbutngan agsipud ta agsadag daytoy iti kinapudno.

Saan a balsen ti asinoman a mangbarsak kenka iti bato tapno iti sumaruno a gundaway, kasinnallabaymonto daytoy a magna iti umno a dana ti biag.#