Taraon ti Panunot: Prioridad ti kangrunaan

Ni Ma. Theresa B. Santos)

 

Kunada man, naim-imbag ti masugat iti labaha ta puyotam laeng ti agdardara, sumarunon ti isem a nalawa; ngem ti masugat iti balikas, umukuok iti barukong a manasanas.

Kayatna a sawen, nasaksakit ti maiwa babaen ti balikas ngem aniaman a patadem wenno natadem a banag a makaipas. Ta ti balikas sugatenna ti nakem ken rikna – ti kinatao.

Ngem iti biag, ti pannakasugat ket saan a panagultimo ti amin no di ket rugi ti ad-adu pay nga addang. Inaldaw ti panagaddang. Agtultuloy ti panagdaliasat iti dana ti biag. Dagiti pannakaiwa kadagiti balikas ket saanda nga agserbi a kas ngudo ti amin no di rugi ti sabali pay a panagbaniaga iti biag.

Kasta ti napasamak ken ni Rodolfo nga anak ti maysa a nakurapay. Kas maysa nga agtutubo, sineknan met iti ayat. Nagayat ken ni Belinda, ti kinaubinganna ken kapurokanda. Anak ti baknang ken adda mabalbalinna iti biag ti balasang. Natangig ken nangato ti purwana. Komo adu dagiti agar-arem kenkuana, saannan a taliawen dagiti kapurokanna.

No apay met nga isu pay ti nagustuan ni Rodolfo. Ket impudnona ti panagayatna iti balasang.

“Ania? Addaakon nga agid-idda iti kutson a kama, mapanak pay laeng agidda iti datar? Awan ti karbengam nga agayat kaniak! Saanka a maikari, nalawag? Ket saanka metten nga agbasakbasak pay iti paraanganmi…” ket nakangato ti timid ti balasang a nangpanaw iti baro.

“Adda prioridad a nasken nga iyun-una nga aramiden ti tao. Dayta a prioridad ti kaskenan ti amin, ta kalpasanna a magun-odmo dayta, sumaruno metten ken disnudo dagiti dadduma nga umasideg kenka uray dimo sapulen,” imbalakad ni Apong Illo idi mapalpaliiwna a naliday ni Rodolfo. “Ania, aya, ti prioridadmo iti biag? Isu ti yun-unam nga aramiden, apok. Bay-am dagiti dadduma ta dumtengdanto lattan uray dimo ida ayaban wenno sapulen…”

Iti dayta nga imbaga ni Apong Illo, impasnek ngarud ni Rodolfo ti nagtalon. Nagurnong. Idi addan umdas nga urnongna, nagenrol iti BS in Agriculture Major in Agronomy. Impasnekna ti nagiskuela. Idi nagreduar, nakastrek a kas technician iti maysa a nalatak nga agrifarm nga agsuksukisok kadagiti kabaruanan a wagas ti panagmula iti pagay ken kadagiti natnateng. Addaan daytoy kadagiti sanga iti nadumaduma a pagilian.

Gapu iti dedikasionna iti trabahona, naipatulod kadagiti nadumaduma a nasion nga ayan dagiti sanga ti nalatak nga agrifarm tapno ad-adda pay a manayonan ti ammona. Gapu itoy naragpatna, mas lalo pay a naglatak ti naganna iti lubong ti agrikultura.

Ti kinalatakna iti propesionna, naawis nga agsarita iti class reunion iti nagbasaanna iti high school. Iti pannakaammo ti kolehio a nagbasaanna iti agrikultura ti kinaaddana iti ilida, saanda met a nagpangaddua a nangawis kenkuana tapno sumarita iti maysa a pasken.

Timminggaw ti naganna.

Iti panagawidna iti purokda, nagkuros manen ti dalanda ken ni Belinda. Saan a makauni ni Rodolfo iti naglalaok a rikna nga immapay kenkuana.

Ni Belinda, maysa nga aburido nga ina dagiti pito nga annakna. Saanen a daydi Belinda idi a napusaksak no di ket maysa itan nga agbibiag a narigat. Ta ngamin, nabalud ti asawa daytoy gapu iti panaglako iti shabu ken mamin-adun a daras a natiliwan.

Saan a nagilunod ni Rodolfo uray no nasakit ti ipas dagiti balikas a nalak-amna idi ken ni Belinda. Inawatna a sipupuso ti kinapudno. Ta ti panangawat ti kinapudno ti mangpekka iti kawar ti pannakaikulbo. Nagyaman iti nangato a langit ta iti laksid ti nariknana a sakit, nasurotanna ti umno a dana ti biag.

Kinasaritana ni Belinda. Saan a gapu iti ayat, no di ket kayatna a tulongan ti babai nga iti naminsan ket nakariknaanna iti ayat. Impaayna ti tulong a pinansial ken moral a suporta.

Ken ni Rodolfo, ti pannakapaay ket maysa laeng nga addang iti biag. Adu ken saan nga agpulsot ti panagaddang iti biag.

Nga isu ti rumbeng, saan kadi?

Umun-una nga aramiden ti prioridad. Kinaurnos ti taltaluntonen a dana ti biag ti kayat a sawen daytoy. Adda daydiay goal wenno ingpen a pagturongan wenno pagbalinan iti masakbayan. Daydiay a goal isu ti iprioridadmo. Di masasaan ti inka panagballigi.#