TARAON TI PANUNOT: Respeto

Ti kinakurapay ti mangiduron kadatayo tapno kumpet iti patadem ket makigasanggasat nga agkulimbitin iti awan masnop a turongen.

Ngem saan a dakes ti agarapaap. Ti sumagpat iti katre manipud iti datar a pagil-iladan. Kas ken ni Sarah a nagarapaap a sumagpat iti de-kutson a pagiddaan.

Dimmakkel ni Sarah iti napanglaw a pamilia iti maysa a naseksek a barangay iti Amianan. Kayat a panawan ni Sarah daytoy kasla impierno a nakaipupokanna. Arapaapna ti aggaraw iti nangato a gimong, matangtangad, mararaem.

Napan nakigasanggasat iti siudad. Ditoy ti namnamana a pangrugian ti pannakatun-oyna iti arapaapna. Ditoy ti pammatina a pakasarakan iti balitok iti ungto ti bullalayaw.

Nagsapul ni Sarah iti panggedanna. Ngem umuna pay laeng a saludsod – no ania ti kursona – natinnagen. Nagturpos laeng iti elementaria. Ania ngarud ti gundawayna kadagiti de-diploma a padana nga agbirbirok iti trabaho?

Ditoy a naamiris ni Sarah a sabali ti arapaap, sabali iti pudno a biag. Iti aspalto a kabakiran, dagiti laeng nabileg ken napigsa ti agari ket maiwalwalin laeng dagiti babassit ken nakapsut.

Iti maysa a bassit a klub ti nagsangladanna. Idi damo, para ugas iti pinggan. Idi kuan, para estima kadagiti parokiano.

Ngem uray iti garampang a lubongna, saan a napukaw ti arapaapna a lumung-aw iti biag. Uray iti saan a maiparbeng a wagas. Iti arapaapna a maakkal iti lubong a yanna, saanna a napanunot ti maiparbeng ken saan.

Tapno nadardaras a magun-odna ti arapaapna, inaramat ni Sarah ti bagina. Napintas ngamin ni Sarah. Makagargari ti pammagina. Adu nga Adan ti agtarigagay a mangikut kenkuana.

Maysa a parokianona a baknang a lakay ti simmurotanna. Ngem adda gayam asawa ti baknang. Pinungotpungot ti baliena nga asawa daytoy idi masukalanna ida nga agkabbalay.

Simmaruno ni Danilo, baknang a negosiante. Namati iti kari ni Danilo nga ibalayanna ken igatanganna iti kotse. Ngem kalpasan a nagpapas ni Danilo iti makatawen, ni ay wenno ni oy a pimmanaw lattan daytoy.

Sumagmamano pay ti simmurotanna gapu iti karida nga akkalenda iti pitak a nakailumlomanna. Ngem kari nga intayab ti kali!

Pumanaw iti klub a napnuan namnama, agsubli met laeng iti klub a leppapay ti abagana iti pannakapaay!

Ngem iti baet dagita a pannakapaay, saan a napukaw ti arapaap ni Sarah. Ammona a no naikari a makalung-aw iti biag, dumteng dayta iti biagna. Dakkel ti pammatina nga addanto kumatok nga oportunidad ket inton dumteng dayta, dinanto palusposan pay.

Dimteng ken ni Sarah dayta nga oportunidad. Saanna a ninamnama.

Iti pagtrabahuanna a club, naam-ammona ni Dennis, maysa a pintor. Agsapsapul ni Dennis iti modelo. Nakita ni Dennis ken ni Sarah dagiti saguday a sapsapulenna iti maysa a modelo. Isuna laeng ta lamolamo iti panagmodelona.

Nabayag nga inutob ni Sarah ti awis ni Dennis nga agbalin a modelo. Bassit ti tangdanna no maidilig iti masapulanna iti klub.

Ngem inawatna ti trabaho. Tallo a bulan ti kontratana.

Idi damo, napanunotna nga awan ti pagdumaan iti trabahona iti klub ti panagmodelo. Ngem idi agangay, nakarikna iti naisangsangayan ta iti baet ti kinaasinona, ti kinababaina, rinespeto ni Dennis. Dina nasarakan dayta a respeto iti panagtrabahona iti klub. Dayta a respeto ti nangisubli ti pampanunotna nga adda pay nabatbati a kaimudinganna. Ni Dennis ti nangisuro kenkuana iti kinapateg ti kinatao.

Ditoy ti nagpanunotanna. Ditoy a naamirisna ti kinaawan ti turong ti biagna.

Idi malpas ti kontratana ken ni Dennis, napanunotna ti mangabaruanan. Adda metten bassit a puonanna.

Nagawid iti ilida. Sadiay ilida a buklenna manen ti nawara a kinaasinona. Sadiay a pidutenna manen ti inibbatanna nga arapaap.

Maysa nga aldaw, nasangailina ni Dennis. Dina ninamnama ti panagkitada manen ken ni Dennis. Lalo a dina ninamnama nga iruknoy ti baro ti panagayatna.

Inawat ni Sarah ti ayat ni Dennis. Naamirisna nga iti denna ni Dennis, adda met laengen kaimudinganna iti biag.

Adda gunggona ti asinoman nga agsubli. Adda naragsak ken makapnek a biag kalpasan ti pannakaammo iti kinaasino.#