Taraon ti Panunot: Ti Mekaniko

Ni Ma. Theresa B. Santos)

 

Pakasaritaan daytoy ni Emilio, maysa a mekaniko. Buridek kadagiti uppat nga agkakabsat – tallo a lallaki ken maysa a babai nga inaunaan. Addaanda aminen iti bukod a pamilia. Narang-ay ti pamilia dagiti kakabsat ni Emilio ta ngamin, nangato ti adalda ket dakkel ti sapulda.

Ngem marigrigatan iti panagbiagda ni Emilio.  Addaan iti innem nga annak, sangkasapulan-sangkaapuyan. Mekaniko ngem manmano met ti agpaistimar iti lugan kenkuana. Naimbag ta makatulong met ni Lagring a baketna babaen ti panaglakolakona kadagiti natnateng – angkatenna kadagiti mannalon sana ilako iti tiendaan wenno iti bagsakan area iti kabisera no adu ti makomprana a bulto ti nateng.

Apay a marigatan iti panagbiag ni Emilio idinto a saan dagiti kakabsatna?

Basol met la ni Emilio. Saanna nga impasnek ti nagiskuela. Maysa koma itan a mechanical engineer no naturposna ti kursona. Saanto met ngamin a dimngeg kadagiti balakad kenkuana. Bulakbol ken welwel idi agis-ikuela. Sa idi kuan, nagasawa a dina oras.

Mabusor dagiti kakabsatna iti inaramidna. Lalo a nadegdegan ti nasakit ti balo nga inada ket puon daytan ti ipupusayna. Iti dayta a napasamak, gimmura dagiti kakabsatna, ket saanda a kinasarsarita ni Emilio iti nabayag a tiempo. Lalo ket addaandan iti kabukbukodan a pamilia – ti pamilia ni Manangda nga Elnora, sadiay Metro Manila nga agnanaed; sadiay Pampanga ni Luisito ken ti pamiliana, ken ni Ben a dumna kenkuana, sadiayda met Nueva Ecija.

Adun ti propesional kadagiti annak dagiti kakabsat ni Emilio;  dagiti dadduma, agis-iskuelada kadagiti nalatak nga unibersidad. Saand a nakaadal dagiti annak ni Emilio. Nupay agreggetda nga agiskuela koma, saan met a kabaelan ni Emilio ken ni Lagring a pagiskuelaen ida.

Iti maysa nga aldaw, kellaat a dimteng ni manongna a Ben.

“Istimarem man ket naglaka metten nga agoberhit,” kinuna ni manongna a Ben sana insungo ti imparadana a van iti sango ti balayda. “Dagasekto ta innak pay dita Vigan ken dita Laoag a pangkitaan kadagiti suki ken prospect a suki.” Dealer ngamin kadagiti agricultural supply ni Ben. Daytoy ti maysa a negosiona.

Inistimar met ni Ben ti van ni manongna. Ngem inaponan ti dakes a panunot iti mugingna. Ti dakes a panunot palidemenna ti muging ti maysa a tao uray no isu daytoy ti inna pakaisagmakan wenno pakadadaelan.

Kastoy iti inaramid ni Emilio. Inistimarna ti van. Ngem, sinukatanna dagiti dadduma a piesa. Ta mailako met ni Emilio dagitoy iti nangingina ngem kadagiti insukatna. Dagiti dadduma, pabayadannanto ken Manongna a Ben ket ibagananto a nadadael ti piesa uray no saan, ken singirennanto iti nangina. Mabalinna latta nga ideklara a nangato ti singirna uray ta awan met ti nagtulaganda a bayad.

Siempre, nasken nga agpabayad iti nangina imbag laeng a pakairanudanna iti nabaknangen a kabsatna. Ken maysa, balesna metten a, ta saanda man la a pulos mangrikna iti asi kenkuana. Nasken nga ipariknana met ti gura nga impariknada kenkuana.

“Balembales laeng a, ti biag,” kunana iti bagina.

Kalpasan iti lima nga aldaw, simmangpet ni manongna a Ben. Imbaga a dagus ni Ben ti bayad ti serbisiona, agraman dagiti sinukatanna a piesa nga imbagana a nadadael uray no saan dagiti dadduma.

Minatmatan ni Manongna. Nadlaw ngata daytoy a sobra ti singirna? Bareng no saanna a madlawan dagiti nasuktan a piesa, nakuna ni Emilio iti nakemna. Nabagas ti perreng ni Manongna a nangpikpik iti kanawan nga abaga ni Emilio ket kinunana: “Saankon nga alaen dayta a van, kukuamon, ading. Makatulong dayta iti pamiliam. Mabalin pay nga ipasadam no mailiniam. Adda sangagasut a ribu a naggapu kada manong ken manang a tulongda kenka. Adda met sangkabassit nga aggapu kaniak.” Inyawat ni Manongna a Ben ti tallo a tseke.

Naklaat ni Emilio. Saan a nakauni. Agtigtigerger dagiti laslasagna ken natnagna pay ti tulbek ti inistimarna a van. Naglua lattan. Nalaus a babawi. Ta immapon kenkuana ti dakes a pampanunot, ngem gayam nabalitokan a tarigagay ti kenkuana sumangbay.

Saanna a nautob ti pagsasao a kunana: iti kaanoman, dika agpanunot iti maikaniwas tapno adda dumteng iti biagmo a naganas.#