TARAON TI PANUNOT: TI PANULI A BATO

Maysa a pakasaritaan iti biag ti panuli a bato. Maysa a pangngarig. Ti naibelleng a bato, isu itan ti kangrunaan. Daydiay saantayo a kaykayat ken awanen pategna, isu nga imbellengtayon. Ngem saantayo a naamiris nga addaan ti kaibatogan ti amin a banag ditoy rabaw ti daga.

Kas iti pakasaritaan ni Chelsea, a naibelleng gapu ta adda nasarakan ti lalaki nga inay-ayatna a napatpateg ngem isuna; Nagsubli ti lalaki ta naamirisna a daydi imbellengna a babai, adayo a napatpateg ngem iti babai a nangisukatanna.

Tallon a tawen nga agayan-ayat da Chelsea ken Josel. Naggasat ni Chelsea, kinunkuna dagiti gagayyemda.

Ngem dimteng ti pannubok a nangpekka iti ayan-ayat da Chelsea ken Josel. Nagbaaw ti panagayat ni Josel kenkuana. Ti kangrunaan a rason, nakakitan iti sabali a babai.

Idi damo, masmasdaaw ni Chelsea iti panagbaliw ni Josel. Manmanon a sumarungkar kenkuana. Di payen awisen ni Josel a mapanda agbuya iti sine wenno mangan iti paboritoda a restaurant.

Pinalutpot ni Chelsea ni Josel. Saan met a naglibak ti lalaki. Inakona a nupay adda pay laeng panagayatna ken ni Chelsea, saanen nga isu ti kangrunaan. Addan sabali a napatpateg. Dinawat ti lalaki a gupdendan ti ayan-ayatda. Kinunana nga awanen ti serbina, isu a saanen a nasken nga agtuloy pay.

Ken ni Chelsea, nasakit dayta a napasamak. Awan ti dumana a kinasakit! Tallo a tawen a tinagibina ti relasionda Nangnamnama a tungpalen ni Josel ti karina nga agsimpadan apaman a makaurnong daytoy.

Ngem nagyaman ketdi ni Manang Ester nga ina ni Chelsea iti napasamak. Iti biangna, nasayaat ta naammuan ni Chelsea a nasapa ti kinapudno. Nasayaat ta mismo a ni Josel ti nangannugot nga addan sabali a babai iti biagna. Iti biang ti ina, dakkel a pagyamanan ni Chelsea ta naammuanna ti pudno a kinatao ni Josel ita ta dida pay nagkallaysa. Nakarkaro koman ti sakit a lak-amenna no naibaw-ing ti panagayat ni Josel iti tiempo nga agdennadan a kas agassawa.

Binallakadan ti ina ti anakna. Nga awaten ni Chelsea ti kinapudno nupay kasano ti kinasakitna. Ta ti kinapudno ti mangwayawaya ti amin. Ti kinapudno a naited ken ni Chelsea ti wayawaya a mangbirok metten iti sabali nga ayat. Ti ayat a maikari iti panagayatna.

Tapno mailiwliwag ni Chelsea ti napalabas, nagkameng iti Singles for Christ. Nagbalin a napasnek a nagserbi iti simbaan. In-inut a nalipatanna ni Josel.

Iti maysa a seminar ti Singles for Christ, naam-ammona ni Lester, maysa nga accountant. Naam-ammo pay ni Chelsea dagiti nagannak, kakabsat ken kakabagian ti lalaki idi agangay. Nasingpet ni Lester, awanan bisio ken ammona nga ibaklay ti responsibilidadna.

Di mabayag, nagdaton ti baro kenkuana. Tiningitingna ti bagina. Natakuatanna nga agayat met iti baro. Plinanodan ti kallaysada a dua.

Ngem nagsubli ni Josel. Agbabbabawi ti lalaki ta insukatna ti babai nga impatpategna idi nakasarak iti sabali. Naamirisna itan nga insukatna iti sarming laeng ti balitok nga appupona.

Nagpakpakaasi ni Josel nga agsinnublianda koma. Inkarina a no awaten pay ni Chelsea, agkallaysadan iti kabiitan a panawen.

Idi pumanaw ni Josel iti pagtaengan ni Chelsea, leppay ti abagana.

Ta impudno ni Chelsea nga addan lalaki iti biagna, a nangiyawatanna iti pammateg a saan idi a kinailalaan ni Josel. Iti pudpudno nga ayat, kasapulan ti dua a puso nga agpinnateg, nakuna ni Chelsea iti panangpaayna ken ni Josel.

No dadduma, satayo la maamiris ti kinapateg ti maysa a banag no mapukawtayo. Naladawton no maamiristayo a ti gayam imbellengtayo a bato ti kangrunaan gayam a gameng iti biagtayo.#