TARAON TI PANUNOT: Wen, Virginia, agkararag met dagiti aso (Maudi iti Dua a Paset)

No nakatugaw sa tumangtangad daydiay aso, di kadi kasla agkarkararag met? Ti nasken ket maaddaan iti positibo a sungbat ti saludsod ti ubing. Nasken a maikkan iti pannakailawlawag ti duadua iti panunotna.

“Apay nga agkararag, anti?”

Tinaliawko ti ina. Bangbangir ti isemna.  

“Tapno mapabileg pay ti pammatina. Kas met laeng iti tao,  umamnut ti pannakilangenna iti Namarsua ti panagkararagna.”

“Dayta ti assignmentmi, anti!”

“Ti Ebanghelio ni San Mateo,” nakunak a dagus ta kellaat lattan a nag-pop up iti mugingko ti maipapan iti aso ken ti naluganan nga anak. Topiko daytoy ti recollection a naminsan nga  inatenderak.

‘Saan, anti, iti Marcos!”

 Nagsabat dagiti matami iti ina. Kasla agdamdamag ti masmasdaaw a  rupana. Nalabit a saan a managbasa iti Biblia ti ina isu a dina  masungbatan ti saludsod ti anakna. Ngem iti panunotko, agpada met laeng a masarakan dayta kadagiti dua  nga ebanghelio.

‘Isu met laeng daydiay. Pakasaritaan iti maysa nga ina nga addaan iti nasged a pammati. Kayatna a mapapanaw ti demonio a nanglugan iti anakna isu a kasla aso a simmursurot ken Jesus. Naglalaaw pay tapno laeng mangngegan ti arungaingna.”

“Dagiti disipulos ti nangibaga a nasken a mapatgan koma ti dawat ti ina. Ngem kinuna ti Apo a  ‘saan a rumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubbing ket ipuruak kadagiti aso.’ Ngem kuna met ti babai: ‘ngem uray dagiti aso, kanenda ti maregreg iti lamisaan ti apoda…’ Kinuna ni Jesus nga immimbagen ti anakna  gapu iti  dayta a pammatina.”

“Ania  ngarud ti kaipapanan dayta nga aso, anti?”

“Kinatulnog. Managtulnog. Natulnog ti aso iti amona. Amin a maibaga, aramidenna. No maiyadayo la bassit ti amona, sapulenna a sapulen. Ket no makitanan ti apona, uray la agkalkalawikiw ti ipusna a lumagidlagid. Kaipapananna a maragsakan la unay. Agkaasping ti aso ken ti pammati. Naiyarig ti kinatulnog ti aso iti amona iti ulidan a pammati ti tao iti Namarsua. Natulnog ken awanan panagduadua ti aso. Kankanayon a sapulenna ti amo. Kasta koma met ti tao iti Namarsua nga adda latta segged iti panangsapulna iti Mannubbot tapno saan a maiyaw-awan iti dana ti biag.”

“Daytanto ti isuratko, Anti Matet!” maragragsakan a kinuna ti  ubing.

“Ala , wen, lalaingem tapno addanto manen honormo, wen?”

“Wen, Anti.”

Nalawagen ti rupa ti ina idi taliawek. Nakaranraniag ti rupada a nagpakada.#