Tawid a Daga (Maudi a paset)

Sarita ni Salvador A. Espejo

 

“Adda pakakitaan a kukuam ti daga?”

“Masapul, aya?” insungbat ti Itneg. “Impatawid din ama ti daga. Impatawid met din amana a tinawidna met din amana. Nagtitinnawidanmi dayta.”

“Masapul nga adda dokumento a mangipaneknek a kukuam ti daga. Dayta ti linteg,” kinuna ni Abogado Arista.

“Lintegyo a taga-patad!” insungbat ni Cagey. “Iti lintegmi ken kas nagtawid, kukuak ti daga!”

“Adda dokumento nga ig-iggamak a kukuak ti daga. Karbengak ngarud a paaladan.”

“Kasla din adi panangipalubos din ama, adik abes ipalubos,” immirut ti petpet ni Cagey iti pikana. “Kapateg ti biagko ti daga nga impatawid din ama!”

Gumaniteb ti pispis ti Itneg a nakipinnerreng ken ni Abogado Arista. Nabayag a nagtinningiting dagiti matada.

Iti dayta a rabii, saan a makaidna ni Abogado Arista iti siledna. Adayo ti riridepanna.

Bimmangon ket kinarawana ti sigariliona iti rabaw ti lamiseta. Nanindi. Sinusopna ti sigariliona sana impug-aw ti napuskol nga asuk. Binuybuyana ti panangwara ti angin iti asuk.

lmmagibas manen kenkuana ti napasamak iti immuna a panagsangoda ken ni Cagey. Panagkitana, sidadaan ti Itneg a mangirupak iti kalinteganna.

Saan a maysa laeng a di nakaadal nga Itneg ti manglapped iti planona iti tinawidna a daga, nakunana iti nakemna.

Ngem kellaat a simmiplot iti panunotna dagiti pammagbaga ni Lola Asiang kenkuana” “No agturposka nga abogado, sikanto ti mangsalaknib kadagiti di nakaadak iti pagadalan, saan ketdi a mangirurumen ken manggundaway iti kinalupoy dagitoy. Adda dagiti paglintegan ditoy lubong a nupay makuna a legal, saan koma a maipakat no pakaseknan dagiti nalupoy ken napaidaman iti biag. Laglagipem koma daytoy, Apok.”

Immanges iti nauneg ni Abogado Arista. Impitikna ti sigariliona. Rimsik ti apuy sa inalun-on ti kasipngetan.

Sakbay a nagsubli iti iddana, addan nabukelna a pangngeddeng. Kayat man wenno saan ti Itneg, papanawenna iti daga a dinappatna.

PINUNASAN ni Abogado Arista ti ling-et iti mugingna. Agturong iti dappat ni Cagey a kaduana ni Tata Simo ken tallo dagiti agkabannuag a kakabagian ti lakay.

Pinanurnorda ti akikid a desdes ingga a nakagtengda iti nagpatinggaan ti alad. Nakaberberde ti dua a kinelleng ti pinagayan. Nabun-as nga apit ti ikarkari dagiti bumalitoken a dawa.

Iti pangadaywen bassit a masikiganda, nakita ni Abogado Arista ti purked a kalapaw a linakub dagiti agbungbunga a kayo. Nasaripatpatanna ti likudan ni Cagey nga agkalkali iti bagas ti kamote iti amianan ti kalapaw. Sumilsilap ti nadaripespes iti ling-et a bukotna.

Nagsig-am ni Abogado Arista. Kellaat, timmaray ti Itneg a nanggammat iti pika a naipasanggir iti puon ti ababa a mangga.

“Ania ti masapulyo?” natangken ti timek ni Cagey idinto a naimaldit ti atap iti rupana a nangtaldiap kadagiti kakadua ti abogado. “Umayyo ituloy nga aladan ti dagak? Diak itulok ulay ‘sino ti agdepdeppa!” Immirut ti panangpetpetna iti pikana.

“Cagey, kasungsungbatmo pay issan?” timek a naggapu iti likudan ti kalapaw.

Naipasabat kadagiti mata ni Abogado Arista ti maysa a babai a mangsarsarapa iti dakkelen a tianna bayat ti nabannayat a yaasidegna kadakuada.

“Ilga, adika umalisna!” inyatipa ni Cagey.

Ngem nagtuloy latta ni Ilga iti nabannayat a yaasidegna.

Kasla batombalani a naipigket dagiti mata ni Abogado Arista iti umas-asideg a babai. Iti pattapattana, kabulanan ti babai.

“Cagey, sino pay dattosa?” sinaludsod ti asawa ni Cagey.

“Nakunakon, nagtitinnawidanmi daytoy a daga.” kinuna ketdi ni Cagey. “Adik ipalubos nga alaen ti sabali a tao ti daga nga ipatawidkonto met iti anakko.” Tinaldiapanna ti nagtimburog a tian ti asawana.

Intugkel ni Cagey ti pika iti nagbaetanda ken Abogado Arista. Nagbaw-ing ket napnuan dungngo a nangassibay iti asawana nga agsubli iti kalapaw.

“Cagey!” impukkaw ni Abogado Arista. “Agsublikayo ditoy. Immaykami ditoy ta adda kayatko nga ibaga kadakayo.”

Nagsardeng da Cagey. Timmaliawda.

“Umayko koma ibaga a bay-anmin nga agpatingga ti alad ditoy.” kinuna ni Abogado Arista. “Isagutko laengen ti dinappatmo a daga kadakayo ken iti maipasngay nga anakyo.”

Inseniasna ti panagsublidan nga agkakadua. Dinan intaltalek ti siddaaw a naimaldit iti rupa dagiti agassawa nga Itneg.

Wen, mano met laengen ti lima kakelleng a maikerras iti tinawidna a daga? Inton bigat met laeng, payaltasna ti lima kakelleng iti nagan ni Cagey tapno awanton ti mangriribuk kadakuada ken iti maipasngay nga anakda.

Kasla adda nagtukel iti karabukob ti agkabannuag nga abogado. No sibibiag koma pay daydi apongna a baket, ammona a maragsakan la ketdi itoy a pangngeddengna.#