Urayendak Man

Kolum: Tawid ti Kaputotan

ni Errol L. Abrew

 

ITI UNEG ti maysa a farm, kalukluksaw la unay dagiti amin nga animal ti maysa a kawitan a teksas a babauden. Maniakis la ngaruden, rumarames pay. Pagdaksanna, iti sobra a kinagartemna, awanen pipilienna basta adda la ket abutna.

Binunniaganda iti Rapido, saan a gapu iti kinapartak dagiti kawetan a sakana a dumanog no di ket gapu iti kinapartakna a mangimameg ti ubetna kadagiti matukmaanna.

Maysa nga aldaw, nakigtot ti intero a kaanimalan idi nadamagda a rinames manen ni Rapido ti maysa a baka.

Baka? nasaludsod ni kuneho a madama ti ngatingatna.  Sobra met nga ambisioson ni Rapido, apo a nagatiddog ti timid ni kuneho a nagpangrem.

Napawingiwing dagiti kaul-ulitna a da aso, pusa, banias, bakes ken pabo.

Sobra met a kina-pervert adiayen, gyem, immulagat met ni aso.

Ngarud a, insarunon pusa.  No siak ti ikasdiayna, kitaenna ta karamutak iti uray la, ingngariet ti pusa a nagparang dagiti natadem a panungadna.

Ngem maysa nga aldaw, nakigtot manen ti intero a ka-animalan idi agdinamag a rinames ni Rapido ti pusa a nangipangta.

Matmaturogak, ingngiawna, kellaat lattan a dinagepannak ti okinnana a Rapido, diak la ket naalistuaanen, insangitna.

Kayatmo met ngata a, gantil, ingkusilap ti padana a pusa.

Dimmarup ti narames a pusa ket umatipukpok ti daga iti panaggubalda.

Inanawa ida ni aso.

Saan a kasta a, gayyem, inyanawa ti aso.  Ti ketdi aramidentayo a ket agkaykaysatayo tapno madupraktayo dayta a peste, innayonna. Datay kunadan, united we stand, divided we fall, agkaykaysatayo makatakdertayo, mabingaytayo, maabaktayo.

Kinadua da aso ken pato ti pusa a napan nagdarum kadagiti animal police.

La, ipantay man pay ken ni Miss Paboreal a guidance counselor bareng maala pay iti sarsarita, insarurong ti leon a hepe ti polisia.

SUMBREKKA Mr. Rapido, insennias ni Miss Paboreal ti yuuneg ti babauden iti nalawa nga opisina ti guidance counselor ta isu ti panagsaritada ita nga agsapa.

Apagserrek ti manok, kellaat a sinippitna ti ulo ti paboreal ket kunam lan’ kimat a minameganna.

Manyakis a talaga ti animalen, matay iti rurod nga inyikkis ti naklaat a guidance counselor iti unegna.  Ngem dina impadlaw, ayatna la a maammuan ti kababalin daytoy a naparsua.

Apay ngay nga ingkasdiaynak metten, Mr. Rapido? sitatanang a sinaludsodna, ket nasiputanna ti panagsiwagwag dagiti payak ti babauden a sumarigsig manen.

Sumbrekka kunam met ngamin, Miss, ania pay, inserrekkon a, awan aniamanna a kinuna ti manok.

Manyakis la ngaruden, adda pay la katkatokna, inyarasaas nga indayamudom ti napawingiwing a paboreal.

Naalingag sa ti manok.

”Niat’ kunam, Miss Paboreal?

Agiddakan kunak, sir, ta rugiantan ti sessionta….

Dinan naituloy, dinarup manen ti manok a minamegan.  Dinardaras ti paboreal a napan iti likud ti ruangan a paglemlemmengan ti musang a pulis.  Kinamat ti musang ti manok ngem sipapardas met daytoy a timmayab.

Iti nagbatayanna a sanga, nasaripatpatanna nga umay met ti salaksak iti ayanna.  Apagdisso ti tumatayab, dinarup ni Rapido ket minameganna manen.  Nagsuek ti salaksak iti sirok ket saanen a nakakunail

ITI ARINGGAWIS ti kakawayanan a nagaponanna, taraok a taraok ti kawitan ta agbannawagen.  Ngem anian a siddaawna idin ta aglawagen ket mabigbignan dagiti matannawaganna.

Ne, addan sa rali? nasaludsodna iti bagina.

Rapido rumarames!  Pat-puaken! kuna ti maysa a plakard.

Rapists, Maniacs Keep Out! kuna pay ti maysa a nabasana.

Rumbeng daydiay, shoot-to-kill! unayen kunana a nakabasa.

Ken adu pay a pangipeksa iti igugura ken isusupiatda iti manok nga awan pilpilienna.

Ket idi iwarasna ti panagkitana, nagadun a naipaskil a pakdaar:  Wanted Rapido Dead or Alive!

Dakesen, nakuna ni Rapido.  Kasano itan? nasaludsodna a kinudkodna ti sellangna.

Nakalawas a naglemlemmeng ni Rapido.  Makalawas met nga awan naimameganna.  Agalburoton nga agpagunggan ti riknana.  Kasla matayen ti diarna nga awan maramesna.

Ingkeddengna nga agpa-ili.  Inwarasna ti panagkitana.

Awan, awandan a talaga, nakunana iti bagina.Adda iti kasta a kasasaad idi matukay ti imatangna.  Adda agkutkuti, nakunana.

Inasitganna.  Apon a pigergerna nga immamegna iti kasta unay gapu iti pannakabisinna a di nakaraman.  Uray la natulatid iti panagkusaykusay dagiti sakana.

Magsiruar amin nga animal manipud iti paglemlemmenganda.

Gapu ta dida met makita ti kaduan Rapido, ipagarupdan nga agsakiten ket matayen.

Gunggonam, uttog, nakar-makan!  Maustelka koman, sangsangkamaysada a nagkuna.

Ket magsisenias iti naughty finger dagiti rinamesna.

Pacquio Rapido! inriawda. Ni inam matayka koman, dinagullitda.

Bimmaringkuas ni Rapido.  Sinangona ida.

Ni inayo, urayendak man!  No malpasak la datoy kuton dakayo ti isublatko a ramesen, inlaawna met.

Awan masnop a direksion ti nagtatarayan dagiti animal a kunam lan’ nawaris a takki.

Intuloy a kinamat ni Rapido ti itik nga agkinnikinni nga umadayo.

Di nasiputan ni Rapido ti naiyaplag a silo iti sirok ti duogan nga akasia ket iti agpagdarikmat nabalud dagiti sakana a dinan maikuti.

Nagkalumbitin ti beklat nga Anaconda ket awan aniamanna nga inalun-onna ti manok a kinagurgura ti amin nga animal.

Saggaysa dagiti animal a napan nagyamyaman ken ni beklat.

Ngem saanen nga imbaga ti beklat a tallo aldawen iti lansad ti boksitna ni Rapido, madama pay la ti kuyegyegna.

Ta isu met la ngamin nga agpayso kadagiti amin nga animal a naparsua iti rabaw ti daga ti makasustenir iti naganna: fightingcock.

(*Kilawen ket maysa a genre iti makunkuna a short short fiction or sudden fiction, ababa nga ababa a sarita.  Sarita nga aglaon iti di nasursurok ngem sangaribu a balikas, maitutop ita a panawen ti Twitter ken Facebook.  Awisenmi dagiti mannurat nga agipatulod met itoy a benneg ti Kilawenda.  Mangipatulodda koma iti ladawanda. – Editor).