Team building seminar, naangay

VIGAN CITY – Naisayangkat ti team building seminar para kadagiti opisial ken hepe dagiti nadumaduma nga opisina ditoy siudad sadiay Vigan Convention Center itay nabiit.

Segun ken ni Mayor Eva Marie S. Medina, gagem ti nasao a seminar ti ad-adda pay a pannakapasayaat ti serbisio dagiti opisial ken hepe ditoy iti sanguanan dagiti adu a pammadayaw a nagun-oden ti siudad.

Kinuna met ti facilitator ti seminar a malaksid a maaddaan iti gundaway dagiti partisipante a makipulapol iti tunggal maysa, kangrunaan a gagem ti seminar ti panagkaykaysa a panagtrabaho babaen ti maymaysa a resulta.

Innayon ti nasao a facilitator a makatulong ti seminar tapno ad-adda pay a mapapintas ti serbisio ti siudad para kadagiti umili.#