Testimonial ti panaggayyem

Agkadutdutan, agkasurotan.

Adda pagsasao a kunana: birds with the same feather flock together wenno iti mas poetical a bersion, birds of a feather flock together. No ipatarus iti Ilokano, ti agkadutdotan, agkasurotan. Dayta ti nangiruangan ti dinto maumag a panaggayyem. Dayta ti mangdiskribir no kasano a nagtugmok ti dalanta a dua. Agpadatā€™ pagduyosan-pagesman, ti panagsurat.

Sakbayna, dagiti sinuratmo a sarita ti ing-ingpek a basaen itiĀ BannawagĀ maigapu iti makaguyogoy nga istilo, saan laeng a dagiti pagulidanan a ramen no dipay ket rumbeng a tugot a suroten, a kas kadagiti isyu iti agdama a panawen. Iti kabayag iti innak panangsursurot dagiti wagasmo nga agsurat, inessemak ti panagtugmok koma ti dalanta a dua, ta innakto met makisakdo-makidigo iti narabuy nga ubbog ni laingmo. Agbanag ti essem no la ket kalikaguman; lalo ket agkadutdotan, agkasurotan.

Agpadata, a malaksid iti sagpaminsan a mabasa dagiti gapuanan itiĀ Bannawag, makumikomka iti dyario, tiĀ Saringit Chronicle, a kas publisher; idinto ta makumikomak met iti inaldaw-aldaw nga innak pagsurat iti radio drama. Iti panagam-ammota iti GUMIL Convention, inawisnak nga agsurat itiĀ SC, a kaduaenka a mangimaton ti literary section ta dagiti kakaduam (a pasig nga adda iti teaching profession) ken pasig a journalist, ti fiction writing ket di unay no di man saan nga agtaltalaytay kadagiti ur-uratda.

Takderam tugotmo a di tallikudan.

Daytoy ti napaliiw-nakitak iti langenlangenta, maysa a napateg nga adal. Intedmo ti panagtalek ken kompiansa. Ket lalo a napagbegkes ti tinnakunaynay. Binayabaynak a siwawaya nga agtignay ken mangiyebkas iti ammok a pagdur-asan iti naikumit nga akem itiĀ Saringit Chronicle.Ā Ā Ti panagtalek nga impaay ken inkumit ket dinegdeganna ti kompiansa ket lalo pay nga inggaed a sipupuso ti panagsurat. No awan dagitoy iti panagtugmok dagiti tugot, nalabit a di ngata immabut iti dandani dua a dekada (1997-2014) a panagkaduata iti panagsuratan, manipud itiĀ SC, ti pannakaipasngay tiĀ supplemental copy aĀ Tawid Magasin, nga idi agangay nagbalin aĀ Tawid News MagasinĀ (hard ken soft copy).Ā Naunday a panawen dayta a panagsinnallabay a pannagna iti biag.

Napateg unay ti panaggayyem. Ti pudno a gayyem saan a mapukaw dayta panagtalek, a manginaw ti kompiansa, ti bugas ti napudno a panaggayyem. Nasursurok dayta a banag iti pannakipulapolko kenka. Dayta ti adal a nasursurok iti pannakigayyemko kenka.

Nupay kasta, dimteng met ti panagarigengen, ti pannakabennat ti langenlangen, ngem tinakderak ti prinsipio, a diakto pulos a taltallikudan dagiti tugot; iti ababa a pannao, diak a nakibiang a pulos iti isyu nupay naynay ti awis nga innak isusurot iti isisina. Ti saan a panangtallikud ti tugot ket nailasag ken agtaltalaytay iti kadagiti ur-urat ta dayta ket nagun-od ken nasursurok babaen iti pannakigayyemko kenka. Ti isisina ken panangbaybay-a ket di aramid ti napudno a gayyem. Ta dayta ti nasursurok iti inta panaglinnangen. Awan ti pangiyaspingan kadagiti mapidut nga adal iti panaggayyem.

Ania man nga impaaymo, agsubli met la kenka.

Pudno la unay, ta iti idadateng iti panawen a pannakaisaknap ti kasisipngetan a paset ti panagbiagko, dinak binaybay-an nga agkatangkatang iti kasipngetan. Dinak tinallikudan, no di ket sinaranay, liniwliwa ken binayabay; insublim dagiti garakgak iti pannakalayet, insublim ti biag iti pannakaidasay. Apresiarek unay dayta a banag, diakto pulos malipatan iti unos ti panagbiagko.

Kasapulan a mapasubli ti napukaw a bukod-a-kompiansa, kasapulan a mapasubli dagiti tugot iti panagsuratan ta nadardaras a mapasubli ti kiaasinok. Ammok la unay, a maiduma dagiti masuratko, ta agkarrakarra, ken saan nga agsusurot, awanan linia ngem inanusam ti namayabay ken nangurnos. Ad-adda a ti lubongko ket iti uneg ti kasipngetan, ket ti panagsurat uray no di agsusurot ket patapaw a mangiturong iti umno a kaikarian. Adda no kua dagiti tiempo a kababaan unayen ti tayab, nailet unayen ti lubong, ket kayatkon a gibusan ti amin, ngem pinagkiriringmo latta met ti selpon a mangipaay ti pammatibker, a kas nadungngo nga akay iti nalinteg a dana. Diak pulos a mautob, no kasano ken apay a napasamak ti kinakarkarna wenno di nakapappapati ngem pudno, ngem nalabit a talagan sa a kasta ti kaipapanan ti panaggayyem, a matignayka no sumango ti maysa iti nakain-inaka a kasasaad, no sisasango iti derraas ken pannakatnag, a nasken la unay iti inka panagtignay, isasaranay ken ibabayabay. Nakitak dayta a kalidad kenka. Nakitak kenka dayta a kinapateg a dinto pulos magatadan ti pirak. Nariknak dayta nga abrasa iti yuyeng ti pannakasapul ti dengngep ni pammateg. Napaneknekak, a ti ima ti pudno a gayyem ket nabara nga abrasa iti panawen ti tumulang a tigerger.

Iti panagpakada ken panaginana nga agsurat itiĀ TNMĀ ket tapno maaddaan iti naan-anay a panawen a mangagas-mangtaming ti naapektaran nga utek ken emosional a panagbalbaliw (kalpasan ti pannakaatake), ket apresiarek la unay ta indiayam ti financial a saranay, a dimo insardeng no di ket nagtultuloy iti laksid a nagsardengakon nga agsurat itiĀ TNM. Dakkel a tulong dayta, a diakto pulos malipatan iti unos ti panagbiagko. Diakto malipatan dagita a tugot, ti bugas ken kaipapanan ti panaggayyem.

Dagiti laglagip iti lasag ken dara.

Dagiti lagip a naibudin wenno nailaoken iti lasag ken dara ket di maumag. Iti panangtalunton iti dana ti biag, nasken iti panangawat ti kinapudno, nga adda umun-una a sumaklang iti Mannakabalin. Ket sika ti maysa, ManongĀ Badong, nga immunan. Kailiwmi ti sidongmo, ti abrasa dagiti takiagmo; nupay kasta, sibibiag dagiti lagip nga imbatim. Iti agtultuloy nga inkam panangtalunton ti dana ti biag, mangnamnama wenno maminsan pay koma nga inkam makasarak iti kasĀ kenka a kalidad, ti kas kenka a panagpuspuso, tapno dikam maikawa agingga sumangokami iti panungpalan.