Ti Adalan

Imbiit ni Jobert M. Pacnis

MAIKALIMA nga aldaw ti klase. Manarimaan nga as-asikasuek dagiti masetas iti SSG park a nayariping iti likud ti pader nga abay ti gate idi sumungad ni Tess nga adalak iti Grade 10– naggapu iti new site, limapulo metro iti lauden β€˜toy old site. Langana ti madanagan. Maikadua a period pay laeng iti agsapa. Kalkalpas ti klasek kada-kuada. Bakantek ti second ken third period. Diretsoak kada malem. Ket kas nakairuamak, ditoy SSG park ti ayuyangko. Siak ngamin ti adviser ti SSG wenno Supreme Student Government.

β€œGood morning, sir,” inkablaawna a dagus apaman a nakastrek iti ruangan.

β€œGood morning, too,” kinunak. Insardengko ti nagikkat kadagiti nagango a bulong dagiti nadumaduma ti maris ti sabongna a gumamela. β€œApay?”

β€œAdda tawagda idiay β€˜yanmi, sir,” insungbatna.

β€œApay kano?”

β€œItarayda ni mama iti ospital, sir. Mapanda kanon…”

β€œAgan-ano ni mamangmo?”

β€œKas iti dati, sir…” ngem dina naituloy ta aganug-ogen.

Pinagtugawko iti proyekto dagiti SSG officers iti tengnga ti park a napalawlawan iti nagduduma a sabong. Naaramid ti tugaw kadagiti driftwood a binagkatmi idi iti baybay (90 metro iti amianan ti pagadalanmi) kalpasan daydi bagyo a Vinta.

β€œAnia kadi ti napasamak?” inamadko manen. Impatayko ti makanigid a dakulapko iti abagana. Nakadumog nga agsasaibbek.

β€œKinabil manen ni papang, sir…”

β€œKinabil?”

β€œWen, sir. Managimon ngamin.”

β€œAlla, kasta gayam,” nakunak. β€œKet ipulongyo koma kadagiti opisial ti barangayyo, a.”

β€œNamin-adun, sir… ngem di latta nga agnaknakem ni papang. No mabartek, saan a dina madissuan ni mamang. Nakaro unay nga agimon. Sa maysa, sir, bunga pay siguron ti panagad-adikna.”

β€œAnia?”

β€œWen, sir. Kalpasan a malakona dagiti nakalapanna ken dagiti nalutona a lambanog, saan a di gumatang iti susopenna.”

β€œDelikado ngarud ni papangmo no kasta…”

β€œWen ngarud, sir. Kas iti mayad-adal ditoy school, adu ti nakabutbuteng a parnuayen wenno aramiden dagiti adda iti impluensia ti maiparit nga agas. Mabutbutengak a kanayon idiay balay, sir…”

β€œMasapul a maammuan dagiti otoridad ti aramid ni papangmo.”

β€œMabutengkami nga agpulong, sir. Pinangtaannakami. Ngem mapumpunnuanakon no maminsan.”

Naasianak ken ni Tess. Rumbeng kadi a makibiangak iti parikutda iti pamiliada? Mabagbagaak, sigurado dayta. Ngem ti iseserrekko iti pribado a biagda, sigurado la ketdi a tagidaksen ni papangna.

No ngata siak ti mangipulong kadagiti otoridad ti kinaadik ti amana?

β€œAnia ngarud ita?”

β€œAgpakadaak koma pay laeng, sir. Mapanko kitaen ni mamang.”

Kinuyogko iti office ti prinsipalmi. Nagpakada.

β€œAdda umay mangala kenka?” sinaludsod ni sir.

β€œAwan, sir. Agurayak lattan idiay haywey,” insungbat ni Tess. Adda ulep a nangabbeng iti inosente ken kimmampuso a rupana.

Agarup tallo gasut a metro iti abagatan ti pagadalanmi ti kunkunana a haywey. Narikut pay ti aguray ta manmano ti lugan aglalo no kastoy nga umaldawen. Kasla ngaminen dead end ti ayan ti pagadalan.

β€œAdda klasem?” kinitanak ni sir.

β€œLast periodton, sir,” kinunak.

β€œItulodmo ngarud biiten baka no ania pay ti mapasamakna iti dalan.”

Agarup duapulo ket lima a minuto a nagmotorkami ken ni Tess agingga iti district hospital a nakaitarayan ni mamangna. Simrek a dagus iti ospital apaman a naisardengko ti lugan. Simmarunoak apaman a nakapagparkingak a nasayaat.

Agsangsangit ni Tess a mangap-apungol ken ni mamangna a nadanonak iti impatuldo ti nurse a kuarto. Naluyaanak iti langada nga agina. Dua a dadakkel ken aglitlitem a kammuol ti adda iti rupa ni Manang Marilou nga ina ni Tess. Nakabenda pay ti ulona.

β€œPanawantan ni papang, β€˜mang,” inyanug-og ni Tess. β€œNakaro unayen ti kapkapay-am kenkuana.”

Ngem saan a sinungbatan ni Manang Marilou. Kinitanak ketdi.

β€œKinuyognak ni sir, β€˜mang,” kinuna kenkuana ni Tess.

Awan maarikapko a sawen.

β€œAnia, mayatka, β€˜mang?”

β€œSaan, β€˜basang. Amam pay laeng isuna, uray an-annuem. Agbalbaliwto met laeng…”

β€œKaanonto pay? Inton mapataynakan?”

Napamalaangak.

β€œβ€™Mang, maudi daytoyen a panangkabil kenka ni papang,” nakitak la unay ti iririssik dagiti mata ni Tess. β€œMaminsan pay, ipulongkon kadagiti pulis a maysa nga adik.”

β€œAnakko…”

β€œWen, mamang. Uray ta naiget ti bilin ti presidentetayo maipanggep kadagiti adda pakainaiganna iti droga.”

LUNES. Naragsak ni Tess a nangsabat kaniak iti gate. Makalawasen sipud daydi panangitulodko kenkuana iti ospital. Nakaiggem iti 2L a botelia ti softdrink. Naamarilio ti likido a linaonna. Impatok lattan a suka ti tata. Nalibeg koma a pumuraw no lambanog wenno nipalayt a kas kuna dagiti sanger idiay ba-rangaymi.

β€œKomusta?” inamadko.

β€œOkeyen ni mamang, sir,” insungbatna.

β€œNi papangmo?”

β€œAglutluto iti lambanog a pinanawak, sir.”

β€œSaanna met laengen a kabkabilen ni mamangmo?”

β€œSaanen, sir. Simmingpeten.”

β€œNasayaat man no kasta…”

β€œWen, sir. Dissuanna koma manen ni mamang idi ta simmamay manen ti nainum ken nasusopna. Ngem nagsawakon. Imbagak nga ipulongko kadagiti pulis.”

β€œKet?”

β€œKasla nakakita iti al-alia, sir. Saanna siguro a namnamaen a maituredko a pag-sawan… Ket daydi met laeng nga aldaw, napanen simmuko kadagiti otoridad ket nagkari a dinan sunotan ti bisiona. Kunana kadakami ken nanang, mabuteng a maiwalang a kas kadagiti mabuybuyana iti TV.”

β€œNagturedka man, β€˜basang…”

β€œIpatpategko ngamin unay ni mamang, sir… Mayulok met laengen ti agbasa.”

β€œRumbeng laeng, β€˜basangko…”

β€œPait-ited gayam ni papang kaddakayo, sir…” inyawatna ti iggemna.

β€œAnia daytoy?”

β€œSuka, sir. Pagyamanna kano iti panangtartarabaymo kaniak.”

Napaisemak laengen.#