Ti Arte Ti Komunikasion Ilokano 101 (Maikatlo a paset)

SUNGBAT kadagiti email:

1) Ken ni Brenda ti Quezon City “Adda koma met syllabus a…!”

2) Ni Dexter ti Mt. Province: “Mayat-mayat piman no maibaga-baga nga umuna ti syllabus…”

3) Mrs. Miranda, Santiago, Isabela: “Good idea, but where is the syllabus?”

SUNGBAT: Ala ngarud, apo, agyamanak unay iti singasingyo, adtoyen…

4) Lovelyn, La Union – “Ilokano Language and literary a, koma…”

SUNGBAT: Iti sumaruno met a dayta, iti Ilokano 112 ti pakaiyadalanna.

5) Kada Kathy ti Navotas, Dex ti Cagayan, Emil ti Ilocos Norte, LJC ti Washington: Agyamanak unay iti pammadayawyo nga agserbi a kas pigsa tapno agtultuloy daytoy a sinurat…

Kadagiti amin a nag-react babaen ti email, agyamanak unay kadakayo iti imbadangyo a pagpintasan daytoy a sinurat…’la ngaruden…!

Adtoy ti silabus…!

=========================================================

TAWID NEWS MAGASIN

ILOKANO KEN LITERATURA

UMUNA A SEMESTRE TP 2007-2008

SILABUS

I. Kowd ti Kurso: ILO 101

Nagan ti Kurso: Arte ti Komunikasyon

Bilang ti Yunit: 3 a yunit

Nasisita a Kasapulan: awan

II. Deskripsion ti Kurso:

Daytoy a sinurat ket iparangna ti uppat a kapanagan ti komunikasion – ti panagsao, panagdengngeg, panagbasa ken panagsurat. Mailawlawag no ania ti kinapateg ti lengguahe a kas instrumento ti tunggal Ilokano tapno makidangadang iti biag a naurnos ken nasamay a kas iti kidkiddawen ti riyalidad nga inna paggargarawan.

Babaen ti pannakipaset ken pannakiadal iti panagsurat, maipaayan iti imatang ti tunggal maysa iti kinapateg ti lengguahe a kas kangrunaan nga instrumento ti pannakikomunikasion.

III. Panggep:

  1. Maipakita ken maammuan ti “kinaania” ken “kinakasano” ken “kinaapay” ti lengguahe tapno maawatan dagiti dadduma pay nga usarna.
  2. Mapalaing ken maasa ti kabaelan dagiti agadal iti pannakikomunikasion tapno maiyebkasna ti kapanunotan ken riknana iti nasamay a wagas babaen ti lohikal ken kritikal a panagpampanunot tapno epektibo ti pannakigamulona iti pannakasolbar kadagiti parikut-sosial, parikut-ekonomia ken parikut-pulitika iti gimong ken iti sibubukel a pagilian.
  3. Mapadur-as ti ammo iti pannakaawat, panangidasig ti kaipapanan, panagsukisok ken panagamiris ken panangipaay iti kinapateg ti nangngeg ken nabasa tapno agserbi a mangiwanwan iti panagaramid iti umno ken makapnek a keddeng.
  4. Maikkan iti imatang dagiti banag a para iti tao a kas iti nasionalismo, managamiris a panagpampanunot, ken kinapudno iti sidong ti intelektual ken ispiritual
  5. Masursuro ken maurnos ti ammo maipapan iti Gramatika Ilokana*

(*Itoy a sinurat, adaptaren ti author ti Gramatika Filipino a kas pangibasaran iti urnos ti Gramatika Ilokana ngem iti popular a sistema gapu iti iray ti kinaasideg dagiti terminolohia, kinawaya ti panangiyebkas ken pannakaisurat.)

IV. Dagiti Linaonna: Bilang ti oras: (awan, ta modular laeng daytoy)

1) Ti Komunikasion

a. Dagiti nagduduma a wagas ken proseso iti pannakikumonikasion

b. Dua a wagas ti komunikasion

c. Panggep ti komunikasion

d. Kinapateg ti komunikasion

e. Dagiti ramen ken proseso ti komunikasion

f. Dagiti nagtaudan ti komunikasion

2) Ti Lengguahe

a. Dagiti nagduduma a teoria maipapan iti lengguahe

b. Dagiti tallo a teoria ti lengguahe ni David Berlo

c. Ti kinadayag ti lengguahe

d. Ti kinapateg ti lengguahe

Amirisen ken pagadalan ti pakasaritaan ti panagbaliwbaliw ti pakasaritaan ti lengguahe ni Ilokano, karaman ti ispeling ken gramatika – ti daan, ti popular ken ti naibasar iti agdama a Gramatika Filipino.

(Adda tuloyna)