Ti Babai iti Ngarab ti Eternidad

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maikadua a paset

 

Nagkiremkirem ni Ben. Pinerrengna ti sangamallukong ken agaw-awis a kilawen a kalding. Nangutsara. Nangisakmol ken nagngalngal. Kinammet ti kanawanna ti atiddog a tengnged ti arak ket binukbokanna ti baso, ngem iti kellaat a garakgak ken innapir dagiti kakadduana gapu iti tungtonganda nga RH bill, nasurok a kagudua ti natugayan iti dakkel a baso ti Nescafe—pagattengnged a sukat wenno sukat-mannalon a saritaan iti ubet ti baso, tinibnokanna iti bassit a danum ket intanguapna. Nangkutsara manen iti kilawen, nangisakmol a kagiddan ti itatakderna. Idi taliawenna da Kulas ken Erning, umis-isemdan a kimmidday a nangisungo iti bit-ang tapno suroten dagiti matana ti babai ket ilasin ken bigbigenna ti kinaasino daytoy, ken no sadino ti pagturonganna.

Agpatorayokak laeng, dayta lattan ti inrasonna kadagiti nagdamag kenkuana lalo kadagiti saan a nakadlaw iti babai a nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti kupas a maong ken nagisniker iti puraw idinto a kasla dumagdagdag dagiti mata da Kulas ken Erning nga apuraen ni Ben ti agtignay amangan no saanna a maabutan ti babai aglalo no agturong daytoy iti eskuelaan.

Kinartingan ni Ben ti nagna a nangkamang iti bit-ang ket minirana ti babai—daytay in-inut a panangmira, a kas ‘tay agpinta iti baraha iti sugal a lucky nine. Ngem anian a kigtot ni Ben iti naimatanganna, ket uray la napanganga, nagmulagat ken nariknana pay ti panagtakder dagiti panguloten a buokna, limnek dagiti butillogna, nagtigerger ti namsek a bagina, ta ngamin manipud iti bit-ang naimatanganna ti babai a nagblusa iti asul-langit ken nagpantalon iti kupas a maong ken nag-isniker iti puraw a magmagna iti bit-ang ngem agtatapaw iti angin iti agarup nasurok a sangapie iti kangatona—saan nga agdisso dagiti sakana iti daga! Winagwagna ti ulona amangan no nabarteken, ngem masiguradona a saan pay ta manmano met a timmagay. Ania kadi a kinadatdatlag daytoy a mapaspasamak? Wenno maysa nga al-alia ti babai?

Naallangon ni Ben ti riknana ket kimmaripas a nagsubli. Nasabatna da Kulas ken Erning a simmaruno gayam kenkuana ken nagdamag no apay a kasla nagbuteng ni Ben a mangitudtudo itan iti daya ngem awan sumngaw a timekna. Dinaras da Kulas ken Erning ti napan iti bit-ang ket nakitada a nabannayad ti pannagna ti babai. Mangngeg ni Ben nga agsasao dagiti dua iti kinaasino ti babai, isu a nagsubli ni Ben, ket in-inut a minirana ti babai, ket nakitana a nabannayad ti panarasen a pannagnana ken saan met nga agtatapaw iti angin a kas iti panagkitana itay solona a mangmatmatmat iti babai. Ne, apayen?

Nakudkod ni Ben ti tuktokna, ta iti mugingna simngay ti saludsod: ay-ayamen kadi ti engkanto? Dina masungbatan dagiti timpuar pay a saludsod: kasano ken ania ti makagapu a tumtumpaw iti angin ti babai a nagblusa iti asul-langit itay? Ammona a saan pay a nabartek ta saanna unay palpalaluan ti uminum iti nasanger, limpio pay laeng ti panagkitana, ngem apay ngarud a kasla maam-ammangaw? Wenno nabitattew kadi?

 

2.      HUEBES: Ti pairut a tayyek ti tornilio

 

NAKATUGAW ni Ben iti maikatlo kadagiti pito a pangal ti agdan ti balay da Gorio iti dayta a nalabesen nga alas tres iti malem. Duada itay ken ni Gorio nga agpatpatang ngem napan ti naud-udi nangbag-oy iti dua kareppet a garami iti pempenna sadiay bangkagda iti dayaen ti purok nga ipuruakna kadagiti dua a nakabaud a bakana iti sirok ti kawayanan iti dayaen ti balayda. Isu nga agwaywayas itan ni Ben a nagduaanna pay ti nagpannimid ken mangpampanunot iti napasamak idi kalman—iti pannakakitana nga agtatapaw iti angin a magmagna ti babai a nagblusa iti asul-langit ken nagpantalon iti kupas a maong. Masiguradona a saan pay a nabartek kadaydi a kanito ta kairugrugida pay laeng nga aginum iti nasanger.

A, saanna a maitugotan dagiti linabag ti misterio.

Iti manen bit-ang iti laud ti nakaiturongan dagiti paningkitenna, agpikor nga agpaamianan, ngem adda met  agpikor iti abagatan nga agturong iti balay da Tang Ignas ken Tang Marcos. Iti dayta a gundaway, adda iti nagsasangaan ti dalan ti nangisit nga aso ni Pedring a barbero sadiay ili ken inaunaan kadagiti lima nga anak ni Tang Ignas. Kellaat a nagtaguob ti aso a nakataliaw iti bit-ang, taguob a taguob sa kellaat nga imbaagna ti ipusna ket kimmaripas a timmaray a nagpaabagatan a nalabit nagawiden iti butengna iti inna tagtaguoban. Naa, agbuteng met ti aso?

Nagrupanget ni Ben iti naimatanganna. Saanna a mabatok ti mulmmulmolan a saludsod ti mugingna. Marikna met ni Ben ti umbi ti kumulkuldit a puyopoy a kasla adda iyar-arasaasna. Mariknana pay ti panagseggarna, kasla timmakder dagiti dutdotna, ngem iti panunotna ket pabpabasolenna ti kimmaro a taguob ti aso iti abagatan a rason iti naglalabbet a marikriknana. Napnek iti dayta a panagipapanna ngem napasarimadeng idi inyula ti bit-ang ti babai a nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti maong ken nagisniker iti puraw.

Apay a taguoban ti aso ti babai iti pasado alas tres iti malem?

(Adda tuloyna)