Ti Babai iti Ngarab ti Eternidad

Sarita niJaime M. Agpalo, Jr.

(Maikatlo a paset)

 

Inkeddeng ni Ben nga urayen ti babai a makabatog sananto sarunuen a paliiwen manen, ken tapno mapatalgedanna ti atapna a karkarna a napasamak kenkuana idi kalman, nasken a mapaneknekanna a saan a pudno nga ay-ayamen isuna iti kinadatdatlag.

Ta no maminsan, dumteng a di namnamaen dagiti datdatlag a pasamak iti biag ti tao, dumtengda iti aniaman a darikmat iti asinoman; ta dagiti dadduma a kinadatdatlag ket agsapsapulda iti solusion wenno sungbat iti agdadata a parikut, lalo dagiti parikut kadagiti aramid a naikurimed nga agsapsapul iti makatulong iti inda pannakaibutaktak; dagiti indibidual a seknan itoy ket napili a mangipagna iti saan a nakapappapati ngem pudno a pasamak; no ania dayta a pasamak isu ti in-inut a maibutaktak kabayatan iti pairut a panagtayyek ti tornilio ti pakasaritaan.

Iti abagatan, mangngeg ni Ben nga agang-angek itan ti aso nga agtagtaguob itay, a nalabit nga adda  nangpang-or  wenno nangpalapal itoy gapu iti katataguobna. Nagtalna ti aso ket saanen a mangngeg ti kinapresensiana.

Idi taliawen ni Ben ti bit-ang iti amianan, sumungaden ti babai a nagblusa iti asul-langit ken nagpantalon iti kupas a maong, nakadumog iti medio panarasen a pannagnana. Mirmiraen-laslasinen ni Ben no am-ammona ti babai ngem sigurado a saanna nga am-ammo. Siguradona pay a saan a taga-Brgy. San Jose, sangsangaili ngarud ti babai.Ngem sadino ti papananna?Asino ti akimbalay idta daya a turongenna? Ngem kigaw dagiti sungbat iti muging ni Ben.

Insursurot ni Ben dagiti matana iti likudan ti babai agingga a nailinged daytoy iti pinuon dagiti bayog. Nagdardaras a nagtignay ni Ben ket kinamangnan ti bit-ang. Nasken a penkenna, a paneknekanna a mismo itan a dinalanan laeng iti naangaw nga arep-ep dagiti matana isu a saan a naurnos ti panagkitana iti babai—agtatapaw iti angin idinto ta saan met, a kas iti napaneknekanna a napasamak iti kinaadda da Erning ken Kulas. Isu nga ita, ulitenna manen, penkenna tapno maikkat ti nagsasamparat a saludsod iti mugingna.

Nakatadogen iti bit-ang ni Ben. Ngem imbes a tumambad iti panagkitana ti babai a pattapattaenna a saan pay laeng a nakabatog iti sikigan ti ekuelaan—ngem maysa manen a pannakakellaat ti napasamak kenkuana. Awan met ti babai a magmagna iti bit-ang! Napananna ngay?

Nagkullayaw ti rikna ni Ben, ket nagpatnga a nangmira ti bit-ang a paypayongan dagiti kawayan ken bayog, dagiti ipil ken nagduduma pay a kaykayo ken muyong iti agsumbangir nga abaga ti bit-ang. Uray no ania ti aramiden ni Ben a pananglidlid kadagiti paningkitenna, sana miraen ti bit-ang, namitlo nga inaramidna dayta a banag, ngem isu nga isu a saanna makita ti babai!

Ket naglawag a nakitana itay a nagpadaya? Imposible met nga ay-ayamen iti arep-ep, ket pinagduaannan ti nangkudkod iti pangulotenna nga urayna la pungoten dagiti buokna iti mapaspasamak kenkuana, saanna nga insina dagiti matana iti daya; iti tayagna a lima a kadapan ken walo a pulgada, nabisked a pammagi, nakakamiseta iti puraw ken maong a putot a siortpan, nakatsinelas iti nalabaga nga inyipit, mariknana ti ayus ken tedted ti ling-etna iti dimmalem a kudilna.

Nagtanabutob: sinalbag ketdi, sabali daytoyen a mapaspa-samak! Napanan ti babai?kinunana iti bagina.

Nakatimud iti nabannayad ken nalalag-an nga askaw iti likudanna a laud. Minatmatanna ti sumungad. Ti babai! Wen, ti babai.Tallo laengen nga agpa ti kaadayo ti babai.Nakadumog iti pannagnana.

Napuotan pay ni Ben a limnek dagiti butillogna, ket saan a makatimek, saan a makakuti, basta lattan naipigket dagiti paningkitenna iti babai a lumabas—a magna iti kanawanna, dua nga agpa iti baetda. Isu a mamira a nalaing ni Ben ti rupa ti babai: naamo ken pamudawen ti simmantamaria a rupa. Nasulek dagiti mata ni Ben ti nagbiag a sallapiding ti babai iti makimbaba-makinkannigid a paset ti tengngedna, ngem  iladawan ni Ben dagiti mata ti babai a kas iti kinakuyem ti nasipnget unay a panawen ti bagyo, tumtumraraw ti libbi ti sangit iti narungpi ken lumabaga a bibig. No apay a kas kinasipnget ti nakuyem unay a bagyo ti rupa ti babai, dayta ti nangipaay manen iti sabali pay a burburtia iti panunot ni Ben.

Nagtignay ni Ben nga agsublin iti maikatlo a pangal ti agdan da Gorio a pagtugtugawanna itay. Binay-annan ti babai a nangbaybay ti bit-ang.

Iti muging ni Ben, sungsungkaenna no kasano a napasamak, nga itay damo a pannakakitana iti babai ket nagpadayan, insurotna pay ti panagkitana, idi mailinged dinarasna pay a napan iti bit-ang tapno isurotna ti panagkitana iti babai, ngem awan ti maimatanganna a magmagna a babai. Saanna a maawatan ti mapaspasamak ta pagammuan ta simmungad metten ti babai iti bandana iti laud. Kasano a napasamak dagita?

Ngem saan a magaw-at ni Ben dagiti sungbat dagiti nakaad-adu a saludsodna, ta dagiti karkarna a saludsod ket saan a magaw-at wenno masibbol dagiti sungbatda ta dumtengto lattan ti panawen a pidutemto idan a naidayday iti kapanagan…

(Adda tuloyna)