Ti Babai iti Ngarab ti Eternidad

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maudi a paset)

 

Ti Pannakaibutaktak ti Misterio

 

SAAN a maawatan ni Ben ti riknana ita a pasado alas tres iti malem, no apay a kasla kayatna a padaanan manen ti babai a lumabas iti bit-ang; nga iti isisiplag ti puyupoy ket kasla met inayonanna nga inyar-arasaas ken ni Ben, isu nga iti panagtaraok ti manadorna a nangsungbat iti taraok ti manador da Tang Marcos, natangadna met ti asul a langit nga awanan a pulos ti milatna, ket inkeddengna a mapan manen agtugaw iti maikatlo a pangal ti agdan iti balay da Gorio, uray no maymaysana, ta napalabasna itay iti paraanganda ni Gorio a nagpaabagatan a nangiyabaga iti kuribot ken kunana a mapan mangruot iti minaisanna.

Kanawan itan ti panagtapaya ni Ben a nakataliaw iti laud—iti yan ti bit-ang kabayatan ti inna panangsuma iti mugingna nga iti sumaruno a panagseserrek inton Hunio ket agenrol manen ta adda metten urnongna ken inkari met ni manangna nga inaunaan ti itutulongna iti inna panagiskuela ta nakastrek metten ni kayongna a Mario iti trabaho sadiay Bahrain a kas company driver.

Inakas ni Ben ti tapayana idi mapasungadanna ti babai a nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti kupas a maong, nagisniker iti puraw. Impetteng ti panunotna nga awanen ti bibiangna pay no saan nga agsuksukat ti babai wenno saan nga agdigdigos, saannan a pakibiangan dayta a banag, basta kangrunaan itan a linaon ti mugingna ti pannakaammona no sadino ti pagturturongan ti babai.

Kas iti sigud, nabannayad ti pannagna ti babai ngem nakadumog a nagpaammianan. Iti panunot ni Ben, nasken nga urayennan ti babai iti asideg ti alad a burrarawit iti bit-ang. Tapno madisimular a ti babai ti ur-urayenna, dinutdotna ti nakasaluket a buneng iti sigpit ti taleb da Gorio ken pinidutna ti maysa a butakal a nalabit a kudkudilen ni Gorio gapu ta sumagmamanon ti naikudilan nupay adda pay ti saan. Nagturong iti asideg ti alad nga kampay aginkukudil idi napasimadanna a sumungad ti babai a magmagna a nakadumog manen.

Iti panunot ni Ben: apay ngata a nakadumog a kanayon no makitana ti babai ken kasla nakalidliday ti langana? Inurayna ti babai a makaadayo iti nasurok sangapulo nga agpa sana inibbatan ti butakal ket sinarunonan ti babai a petpetna latta ti kanigidna ti buneng. Nakaikeddengen ni Ben, nasken nga ammuenna no sadino ti pappapanan ti babai. Surotenna latta uray no sadiay kabangibang a purok; adu met dagiti gagayyemna iti kabangibang a purok. Nagpanunot iti irasonna no kas bilang adda agsaludsod no apay a naisar-ong iti purok, ket immapay iti panunotna nga agindadamag iti presio ti lasona ta isunto met ti ipatengtengna a presio iti dandanin maapit a lasonaanna; wen, dayta ti irasonna, ania la ketdin?

Ngem saan nga iti kabangibang a purok ti tinurong ti babai no di ket nagpakannigid a nangkamang iti sikigan ti eskuelaan. Ania ti aramiden ti babai iti eskuelaan ket no nalpas metten ti school year, dua a lawas ti napalabas?

Ngem kas iti inkeddeng ni Ben, uray ania ti mapaspasamak, nasken a paliiwenna ti babai—no sadino ti pagturonganna. Naimulan iti utek ni Ben a dayta ti aramidenna. Nupay kinayakayanna ti babai, nalawag ti pannakitana daytoy a darumog latta ti pannagnana bayat ti ilalabas itan iti sanguanan dagiti tallo a kangrunaan a pasdek ti eskuelaan. Simmaruno latta ni Ben, idinto nga immapay iti panunotna: rumMuar ngata iti inaladan ti eskuelaan santo agpadaya? Wenno aglugan iti traysikel a lumabas?

Ngem kalpasan a nalabsan ti babai dagiti tallo a pasdek, saanna a tinurong ti ruangan ti eskuelaan no di ket nagpalaud a kumamang iti paggargardenan dagiti agis-iskuela.

Arintarayen ni Ben a simmurot. Iti panunotna, dina kayat a maisina ti panagkitana iti babai. Ket nagrupanget ni Ben idi kamangen met ti babai ti bubon a nalusoban iti sementado a no kastoy a kalgaw ket awanen ti danumna.

Nakatakder ti babai iti ngarab ti lusob. Nagsardeng ni Ben a nagpaliiw. Ania ti aramiden ti napusaksak a babai? napaisem ni Ben a nangpattapatta iti sumaruno a mapasamak. No maalana la koma ti ladawan ti babai, pauluanna daytoy iti: Ti Babai iti Ngarab Ti Eternidad. No apay a dayta ti napanunotna a paulo, saanna a mailawlawag.

Timmuntong ti babai iti ngarab ti lusob nga agtayag iti sangapie. Naklaat pay ni Ben, naakas a naminpinsan ti agsaringgayad iti daga nga isemna idi naimatanganna ti babai a nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti kupas a maong ken nagisniker iti puraw a timmapuak iti bubon!

Ne, apayen, agpakamatay ti babai? Saan! inyikkis ti muging ni Ben ket timmarayen daytoy a nagturong iti bubon a timmapuakan ti babai. Apay  a napanunot ti babai a gibusan ti biagna? Dios a manangngaasi, kaasiam koma ti babai, impakpakaasi ti muging ni Ben. Di la ketdin nakapanunot iti nasayaat, tumapuak lattan iti bubon nga agpakamatay? Sapay koma ta maisalakanko, Diosko, naitanamitimna. Pakawanem koma, Diosko, pakawanem koma ti babai, ispalem pay ti biagna!

Dua nga agpa iti kaadayona iti bubon, kellaat a napasarimadeng ni Ben gapu iti naglalabbet a rikna a marikriknana; saanna a maawatan, ngem saanen a dayta ti nasken no di ket ti panangisalakanna iti babai. Dinarasna a tinan-awan ti bubon nga awan danumna ket naipasabat dagiti matana iti ngilngilawen, ig-iggesen ken agrupsan a bangkay ti babai!

Napaapput ni Ben idi umagibas iti agongna ti nabuyok a bangkay ti babai? Apay a nagdarasen a nabuyok ti bangkay ti babai?

Uray la naunnat dagiti panguloten a buokna iti inda panagtakder, limnek dagiti butillogna, nagtigerger dagiti laslasag ni Ben idi nautobna nga al-allia daytoy a babai ti nakitkitana! Al-allia!

Naallangonna met laeng ti simbeng ti panunotna ket inapputna ti agongna a nangmatmat iti mangrugin nga agrupsa a bangkay; wen, saan nga agbiddut, mangrugin nga agrupsa ti bangkay ti babai a nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti kupas a maong ken nagisniker iti puraw.

Nagdardaras a nagsubli iti purok ni Ben ket inkeddengna nga ipakaammo ti natakuatanna ken ni Kagawad Celso tapno isu ti mangipakaamo kadagiti polis. Napanunotna nga irason a mangruruot iti bakbaka nga ipakanna iti bakana isu a nakapan sadiay ket natan-awanna ti bangkay ti babai. No irasonna a gapu ta uppat nga aldaw a makitkitana ken mapalpalabasna ti babai  ket sinurotna, siento porsiento  a saanda a patien. Baka ipagarupto pay dagiti tao a nadadaelen ti utekna, amangan no makatkatawaan pay wenno maumsi.

Ta adda kadi met bangkay a mangipaakaammo no sadino ti nakatayanna?

Ngem adu ti mapaspasamak a misterio iti lubong tunggal segundo, ket dagiti dumteng a kinadatdatlag ti mangipasimudaag iti sabali pay a dimension ti biag.

Kalpasan ti dua nga aldaw, nangngeg laengen ni Ben iti radio ti kanayonan a damag: a ti babai nga agnagan iti Emilyn Fernandez, taga-kabangibang a probinsia ken temporario nga agnanaed iti Brgy. San Felipe ket biktima iti pammagsol. Naammuan pay a naglugan ti babai iti maysa a traysikel iti daydi a rabii a panagawidna manipud trabahona a kas promodiser, ket hinoldap ti drayber ken ti lalaki a kadua daytoy. Idi nagikkis ti babai, binagbagsoldan. Intapuakda iti bubon iti eskuelaan iti San Jose a pangilemmeng iti krimen nga inaramidda.

Natiliwen dagiti mammapatay a taga-San Mariano, ti kadayaan a barangay ti San Guillermo. Babaen ti tulong met laeng dagiti padada a traysikelan a nagtestigo nga isuda ti nangilugan iti babai kadaydi a rabii. Inamin dagiti mammapatay ti inaramidda a krimen ken agbabbabawida, a saanda nga ammo ti inar-aramidda ta addada iti impluensia iti droga.

Rimmuar ni Ben iti bungalow a balayda, ket tinangadna ti nalawag, awanan milatna nga asul a langit, ket immapay iti panunotna: a, wen, iti lubong, saan a masibbol ti sungbat dagiti narigat a magaw-at a saludsod ta dumtengto lattan ti panawen a panangpidut a naidaydayday iti kapanagan.#