Ti Babai iti Ngarab ti Eternidad

Sarita niJaime M. Agpalo, Jr.

(Maikapat a paset)

 

3. BIERNES: Ti nauneg-narabaw a pasamak

 

ALAS nuebe iti agsapa idi napanunot ni Ben ti mapan sadiay ili, iti sukina a farm supply ta gumatang iti feeds a pagpakanna kadagiti kapespessa a ganso—walo amin dagitoy ket bareng no makapaadu iti taraknenna, imbag la a nayon iti urnongna ti paglakuannanto  bareng no maituloynanto met laeng ti naunsiami a kursona.

Iti panangmira ni Ben ti tangatang, nalawag ti asul a langit a napattopattokan kadagiti kasla dutdot a puraw nga ulep. Kumulkuldit ti pug-aw ti kasaur. Nabannayad ti panagpaamianan ni Ben a nanglabas iti paraangan da Gorio, sa nagpalaud a mangdap-aw iti nagsasangaan ti dalan nga umuneg iti sementado a bit-ang a kasilpo ti bit-ang-desdes iti amianan, nga iti dayta a kanito, isu ti nakaibakalan dagiti matana ta simmallin manen iti mugingna ti babai a nagblusa iti asul-langit ken nagpatalon iti kupas a maong. Ngem saanen nga inkaskaso ni Ben ta ad-addan nga iti ipapanna iti ili ti linaon ti mugingna.

Adda iti kangrunaan a kalsada iti ili ti sukina a farm supply, iti bangir nga abaga ti kalsada ti taratar ti tiendaan; iti bandana iti laud, ti ruangan ti merkado publiko ti ili ti San Guillermo.

Bitbit ni Ben ti lima kilo a feeds. Panggepna ti bumallasiw, ta makitienda metten iti sidaenda—panggepna ti gumatang iti sadiwa a bangus ta naimbag la nga isigangna iti kamatis ken pias ket dagiti dadduma ti itunona nga isagpawnanto iti dengdengenda iti sumaruno a pannangan; taltalloda met ketdi, ti inana ken ti sarunuenna a manangna nga agtrabaho iti maysa a printing press iti ili.

Bumallasiw koman idi nasulek dagiti matana iti magmagna a babai iti bangir a kalsada, nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti kupas a maong, nagisniker iti puraw ken agingga iti babaen ti abagana ti apsay a buokna.

Isu ti babai a napalabasna iti bit-ang! Saan a nagbiddut. Nalawag a makitana ti nainayad ken nakadumog a pannagna ti babai. Pagturonganna ngata? Agpalaud met?

Adda immapon iti muging ni Ben. Nasken a maam-ammona ti babai—ti kinaasinona ken no sadino ti balay a pappapananna iti Brgy. San Jose. Ibagananto a naminduanan a napalabas—idi Mierkoles ken idi kalman. Kinartengan ni Ben ti bimmallasiw iti kalsada tapno kamakamenna ti babai.

Nupay baro ken saanna pay a napadasan ti naaddaan iti kaayan-ayat, saanna met a kayat a sawen a dina ammo ti makitinnakunaynay, makipulapol, ken makigayyem; kinapudnona, ti kinalaingna nga agsurat iti essay, komentario, dissertation ken thesis ti namaglatak kenkuana iti San Guillermo Politechnique College, maysa a sanga ti government college iti probinsia. Agay-ayam pay isuna iti volleyball ken basketball. Ngem iti dayta a kinaadu iti agraem kenkuana, saanna nga inaramat tapno maaddaan iti kaayan-ayat, ta mas prioridad kenkuana ti panagadalna. No saan koma a natay ni amangna gapu iti pannakakimat—naagawa, nagaget unay daydi amangna, agbagbagyo la ngaruden ket adda pay la iti talonda, nga isu ti kunada a rason a nakatayanna. Ni laeng Ben ti lalaki kadagiti uppat nga agkakabsat, ken isu ti buridek; addaanen iti asawa dagiti dua nga inaunaan. Iti ipapatay ni amangna, simmardeng nga agiskuela ta awan ti mangisakad iti gastosenna.

Makita itan ni Ben a sumrek iti tiendaan ti babai. Kinartenganna pay. Simrek met iti tiendaan. Ngem saannan a makita ti babai. Nagpagnapagna ni Ben kabayatan ti panangiwarasna iti panagkitana ngem napaay a makitana pay ti babai.

Sadino ti napanan ti babai a nagblusa iti asul-langit, nagpantalon iti kupas a maong ken nagisniker iti puraw?

Ngem saan a magaw-at dagiti karkarna a saludsod ta dumtengto ti panawen a pidutemto lattan a naidayday iti kapanagan.

Napasardeng ni Ben idi kellaat nga adda simmeksek iti mugingna: blusa nga asul-langit, kupas a maong ken puraw nga isniker?

Ne, maikatlo nga aldawen a dayta ti suotna, saan kadi? dinamag ti kannigid a pispisna  a puon ti nagmalangaanna ken nangtaldiap iti tangatang a minilatan ti naingpis a puraw nga ulep.

Apay, ania ti madi dita? Apay, ammom a maymaysa ti pantalonna a kupas a maong, maymaysa ti blusana nga asul-langit? kuna met ti kannawan a pispisna.

Wen, ngem saan a naipakadaywan iti babai a maymaysa a maris ti kawesna ta dinto ket ibaga dagiti tao a saan man la nga agsuksukat idinto ta kababai a tao ken adda pay met ngarud pamuyaenna, insikkir manen ti kannigid a pispisna.

Inrason met ti kannawan a pispisna: ania ti ammom no dayta ti unipormeda iti trabahona, kas iti promodiser?

Ngem nakaikeddengen ni Ben a bay-anna lattan ti babai ket gumatang laengen iti bangus ta agawiden.

(Adda tuloyna)