Ti Babai iti Ngarab ti Eternidad

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maikadua a paset)

 

 

1.      MIERKOLES: Ti Misterio

NAISEM latta ni Ben, saan a mapasugkian,uray no pasaray sutilen ken agsublisubli ti sutil dagiti kakaduana ta isu laengen ti saan a nakapadas a naaddaan iti kaayan-ayat iti edadna a duapulo ket maysa, idinto a dagiti napadasanen dagiti kataebna ken duan kadagitoy ti addaanen asawa. Agraragsakda iti dayta nga aldaw ta selebrasion iti bertdey ni Gorio, ket pinartida ti maysa kadagiti tarakenna a kalding a pagsasanguanda nga agkakataeb iti Purok Daya ti Barangay San Jose iti ili ti San Guillermo kabayatan ti in-inut a panagtulid dagiti tengngedan a GSM Blue; naragsakda amin a pito: ni Ambot, ni Pedong, ni Carlo, ni Kulas, ken ni Erning.

No apay ketdi a saan pay nga inaponan iti ayat ni Ben—daytay napudpudno ken manakem nga ayat; nalabit, wen, iyun-unana pay ngamin a sanguen, iprayoridad  ti panangituloyna iti naunsiami nga arapaapna a panagbalin nga eksperto iti agrikultura; simmardeng a nagiskuela idi natay ni amangna sumagmamanon a tawen ti napalabas, awanen ti mangisakad iti gastuenna nga agiskuela, isu a naamirisna a no dina tulongan ti bukodna a bagi, agpatingga laengen nga arapapap ti arapaapna; isu nga impapatina, inreggetna ti agmulamula, agurnong iti pagtuloynanto iti naguped a kursona. Adda koman iti maikatlo a tukad ti Bachelor of Science in Agriculture ken arapaapna ti ag-major iti Crop Science.

No kasta a masutil ni Ben, isarapana latta met ti rason a dumtengto latta iti umno a panawen, ta adda met panawen ti amin, ket iyun-unana pay la ti agurnong tapno maaddaan iti pangituloy iti naunsiami a kursona; no makaturpos ken makapagtrabaho, sananto sanguen dayta a banag; ubing pay met ken maysa, mamati la unay nga adda umno a panawen ti amin.

Ngem saan latta a maikkat ti sutil dagiti kabaddungalanna, a nalabit, wen, paset dayta iti naragsak unay a tungtonganda iti ubet ti baso—lalo itoy a kanaganan ni Gorio ken mangibidbida nga inton Hunio, dua a bulan pay ti palabasen ket agkasardanton ken ni Noemi a kaayan-ayatna a taga- kabangibang a barangay.

Iti isisiplag manen ti kumulkuldit a puyupoy – narikna daytoy ni Ben—kasla iparparikna ti sutil nga angin a taliawenna, miraen, bigbigen ken ipudosan ti babai a sumungad iti bit-ang iti laud. Imbakal ngarud ni Ben ti panagkitana iti laud ket naipigket dagiti naraniag a paningkitenna iti nakadumog a babai nga inyula ti bit-ang: agingga iti babaen dagiti abagana ti nasileng a nangisit a buokna, nagblusa iti asul-langit nga inasmanganna iti kupas a maong, nagsapatos iti puraw nga isniker, agtayag ngata iti lima a kadapan ken lima a pulgada iti kimmokakola a pammagi iti kalalainganna a kapudaw.

Nagpaamianan ti babai a nagtuloy a nangbaybay iti desdes-kali, santo agpadaya kalpasan ti singkuenta metros, padaya daytan a manglabas iti sikigan ti eskuelaan ti elementaria sakbay a magteng ti sabali a purok ti barangay—iti kalgaw naynay ngamin a ditoy ti dalanan dagiti mapan iti eskuelaan nga aggapu iti abagatan ken laud a paset ti barangay ta nadardaras ti pannakagteng ngem iti panangsurot iti sementado a kalsada iti amianan ta aglikaw pay iti sikigan nga amianan ti Purok Simmagaysay santo agpa-abagatan ken agpadaya iti masanguanan ti eskuelaan, a kumamang iti Purok Sto. Cristo ken dagiti uppat pay a barangay ti ili ti San Guillermo.

Iti panangisurot ni Ben iti panagkitana iti babai, saanna a mailadawan ti marikriknana, saanna a masinuo no ania dayta, ngem masiguradona iti suli ti nakemna a naisangsangayan ti kinapusaksak ti babai, kasla apagulkrad a sabong ti sampaguita nga ay-ayamen ti umap-apros a pul-oy.

Nailinged ti babai iti pikor ti bit-ang.

Immisem ni Ben. Kasla saan a nadlaw dagiti kakaduana ti babai ta makumikom dagitoy iti tungtonganda—iti panagsisinnukat ti kapanunotanda maipapan iti RH Bill—adda mangayon itoy idinto ta adda met saan, nga isu itan iti sentro ti tungtonganda, ket masiguradona a di nadlaw dagiti kakaduana ti babai iti bit-ang.

Ti bit-ang-desdes ket agpikor met la dayta nga agpadaya iti sikigan-likudan ti balay da Nang Pitang ket nalawagton a maima-tangan ti lumabas no makabatog ta nasurok laengen a sangapulo nga agpa ti kaadayona iti sanguanan ti balay da Gorio, nga isu dayta ti padpadaanan ni Ben, ti isusungad manen ti babai. Isu a di matimtimek no di lattan dumngeg a nakaisem nga agpalpaliiw kadagiti kaduana a nakatugaw a nanglawlaw iti lamisaan a nakaipunian dagiti pulotanda ken mainum. Iti sikiganda iti banda ti abagatan, tallo ngata nga agpa ti kaadayona iti jetmatic a bomba ti danum, umap-apuy pay laeng ti sirok ti tagaang a trayanggulo a landok a nakaiparabawan ti dungdong a pakaang-angeran ti  sinkutsar nga inalsemanda iti pias; iti asideg ti apuy a maidaldalangiding ti kaldero ti kaldereta a pinalabbaga iti atsuete, pinaimas iti delata a pinia ken keso, ken pinalaput iti gatas nga ebaporada ken all purpose cream; adda sabali pay a bassit a lamisaan a dumna iti putek nga agdan ti balay da Gorionga a yan ti nakaluban a kaserola a naglaon iti kilawen ken dagiti sobra a rekado. Umir-irut ti tungtonganda nga umayon kontra di mangayon iti RH bill, ket nupay umis-isem lattan a dumdumngeg ni Ben, dina liniwayan a tal-diapan ti isusungad ti babai a nagblusa iti asul-langit ken nagpantalon iti kupas a maong. Adda saanna a maawatan a banag nga italtalukatik ti bar-kongna, no ania dayta a banag, saanna a masinuo, basta masiguradona nga adda iyar-arasaas ti barukongna—no dadduma, agtimek ti barukong ken mangiyarasaas, no di man mangsutil, iti mensahe  ngem dagiti laeng makaawat ti ma-kaibuksil no ania dayta a mensahe.

Nupay naaladan iti burrarawit ti solar da Gorio a nanggenned iti bit-ang, nalawag latta a makita ti isusungad ti babai a nagblusa iti asul-langit ken nagpantalon iti kupas a maong. Naipigket dita iti panagkita ni Ben ken palpaliiwenna ti nabannayad a pannagna ti babai, nakadumog daytoy a kasna la ilemlemmeng ti rupana. Iti nalawag a tangatang, pimmigsa ti kuldit ti puyupoy a kasla adda inna iyar-arasaas wenno mensahe a kayatna nga iyallawat kadagiti makaawat, ket gimmaraw dagiti kasla agiinnarasaas a bulbulong dagiti kaykayo ken muymuyong ken dagiti sabsaba iti aglawlaw, a kasda la ayonan ti mensahe nga ikulkuldit ti puyupoy.

Tinaldiapan ni Ben dagiti kakaduana ket pattapattaenna a da laeng Kulas a pandek, lukmeg ken tamtambutiogan ken Erning a kuttongit ken dangkaw ti nakadlaw iti babai ta isuda ti nakatugaw a tumaltaliaw iti amianan. Simmabat dagiti mata dagiti dua—a kasda la agsalsaludsod iti kinaasino ti babai a limmabas, nga awan a pulos ti pamalpalatpatanda, no sadino ti papananna. Nailinged ti babai kadagiti pinuon ti bayog a saan a dimteng ti sungbat kadagiti nagtitinnaliaw ken agbalbalikas dagiti matmatada a babbaro.

(Adda tuloyna)