Ti Ballaag ni Somnus

Sarita ni Ma. Theresa B. Santos

(Maikadua a paset

 

MASUKANSUKAT dagiti lallaki iti biag ni balasang Debbie Devila. Pasaray agaapa, agsisinnikat, agpipinnatay dagitoy gapu iti ik-ikutanna a kinapusaksak, kinabanglo ken karisma nga esseman a tagikuaen dagiti lallaki lalo dagiti addaan iti nangato ken narasuk a libido a sidadaan nga aguper iti ik-ikutanna a dayag. Iti tayagna a lima a kadapan ken walo a pulgada, napudaw ti kimmokakola a pammagina, makabatumbalani dagiti naraniag a matana ken addaan iti singin a kallid ken timek a makasimbalud rikna.

Talloda nga agkakabsat. Lalaki ti buridek. Isu ti nagtengnga. Agnanaeden sadiay California dagiti kakabsatna ken dagiti dadakkelna ket pagtitinnulonganda a sangapamilia ti negosioda a Devila Cargo and International Forwarders.  Ni laeng Debbie ti agnanaed iti Sta. Elena. Saanna a naturpos ti kursona a BS in Economics ta ballog ken sadut nga agadal, saanna met a kayat ti agtrabaho ta kaykayatna ti mangnanam iti biag babaen kadagiti pagesmanna. Total kada kinsenas met nga adda maawatna a sustento, puera pay laeng kadagiti abang kadagiti talon ken bangkagda. Iti bunggalo a balayda a nagpinta iti asul-langit, kabbalayna ti baak nga ikitna, maysa nga agkabannuag a balo a babai ken dua nga annak daytoy nga ubbing a babbai.

Iti purokda, ni Naida a kinaubingan ken kaarrubana ti kasingedna la unay. Nasaritana ngarud ti maipapan ti datdatlag a lalaki iti tagainepna ken ti kuadrado a panio a nangisit nga addaan iti nalabaga a bituen tunggal suli.

“Kitaem? Ultimo tagtagainepmon ket balballaagannakan!” kinuna ni Naida.

“Diak mamati iti ibagbagam a konsensia, Naida. Maysa laeng daydiay a nairanrana a tagainep.”

“Ngem saan a nairana ti kinaadda ti panio, saan kadi? Maysa a pasamak a saan a mailawlawag. Kinadatdatlag. Debbie, gayyemko, apay a dimo awaten ti kinapudno?Agbalbaliwkan ta dayta ti ballaag. Kitaem, nagadu ti nagaapa ken nagpipinnatay a lallaki gapu kenka.”

“Saankon a basol ti basolda,” naggarikgik. “Iti kaanoman, diakto paibalud iti maymaysa a lalaki. Saanak a naragsak dita!”

KINASARITA ni Naida ni Apong Chelong nga adda ammona iti nalimed a pagsiriban. Soltera ti baket nga agnanaed iti dos grados a kadaanan a tinabla a balay iti sakaanan ti kabanbantayan. Agbibiag babaen ti panagmulamulana kadagiti nateng ken panagtaraken kadagiti manok ken pato ken baboy. Agsobsobra ti bingayna nga irik manipud kadagiti katalonanna. Dua a babbai nga agtutubo nga anak dagiti katalonanna ti kabbalayna a pagbasbasaenna.

“Apong, ammok nga adu ti ammoyo maipapan kadagiti mistikal a banag. Isu a patiek a maipaayannak iti sungbat iti amadek kenka.”

“Ania kadi dayta, Naida, apok, ibagam laeng ta dumdumngegak.”

“Apong, ammoyo ti maipapan ken ni Somnus?”

“Somnus?” nagrupanget ti baket a kasla naklaat pay ket kelllat a tinaliawna ti nganga ti makinlaud a tawa iti salas, ngem nasirnaat ti lubong a mulmulagatan ti pasadon alaskuatro nga init. Mabasanan a mangrugin a kumuldit ti puyupoy iti malem ken mariparna a mangrugin nga agsala dagiti bulbulong ken muymuyong iti panagkanta dagiti pitopit, panal ken dadduma pay a billit; maangotnan ti ibuybuyog ti angin a bang-i dagiti mapupuoran a garami, bang-i dagiti kaar-arado a talon ken bangkag a naipadeppapa sakbay ti agkalkalbo a kabanbantayan. Nalawag a matimudna ti panagsisinnungbat dagiti kakok ngem ad-adda a natignay ti riknana iti kellaat nga ikkis ti limmabas a nangisit a billit.

“Pudno kadi ni Somnus, Apong? Pudno kadi a bumallaag daytoy babaen ti tagainep?” inunton manen ni Naida ti baket agsipud iti nariknana a kullayaw a bunga ti limmabas ken nagik-kkis nga uwak. Saanna a maawatan no apay ketdi nga adu ti uwak nga um-umay iti barangayda. Ngem sipud pay addan puotna, daytoyen ti mapalpaliiwna.

Nakipinnerrreng ti baket nga agedad iti nasurok nga innem a pulo ngem nakaradkad, nakaranting, pangrapisen iti tayagna a lima kadapan ken tallo a pulgada ken napigsa pay laeng. Naalumamay ti timekna a simmungbat. “Ni Somnus ket didiosen ti turog. Apay kadi, apok?”

“Ni Somnus ti rinabii kano a mamallaag ken ni Debbie a gayyemko babaen ti tagainep, Apong. Adda pay imbatina a nangisit a panio. Ket pudno met nga adda nariinganna a panio iti sibayna. Ania daytoy, Apong, mapaspasamak a kinadatdatlag?”

Nagtayyetayyek ti bukelbukel dagiti mata ti baket, nanglangit sa pagammuan kunana: “Adda kadi bordana a bituen tunggal suli ti panio?”

“Adda apong, nakitak. Impakita ken impaiggem ni Debbie. Maysa a natingra a linen a nangisit.”

“Ania ti maris dagiti bituen?”

“Nalabaga, Apong.”

“Apo Dios a manangaasi!” naar-arakattot a nanguros ti baket, sa kalpasanna indippitna iti barukong daytoy ti naglilinnaga a ramramayna, nagdumog ket nagtantanamitim.

(Adda tuloyna))