Ti bangkero (Maikadua a paset)

TINALDIAPAN ni Ama Crispulo ti kasla naunnat a kalbo a bantay. Idi di pay nauma ti bantay, uray agnepnep, saan nga agdissuor ti danum. Ita, iti nagsasaganad a rabii a panagbayakabakna, kasla bimsog a basisaw ti karayan.

Impaigidna ti bangka. Tinulonganna da Ina Sippi ken Ina Asiang a nagidissaag kadagiti labbada. Nagplete dagiti dua. Binuntokanda iti sagduduada a kalkalainganna kadakkel a lames.

Nagasatak sa ita nga aldaw, nakunana iti unegna. Buena mano pay laeng ngem addan pagsagpaw.

Winanawananna ti sungaban. Nakitana ni Emily, ti anak ni parina a Timot, iti nagpikoran. Nakabitbit ti nagtagipayong a balasang iti bay-on.

“Agluganak man, tata,” kinuna ni Emily.

“Wen, balasangko,” insungbatna.

Imbueltana ti bangka.

“Mag-an ngay ni Pari Timot?” sinaludsod ni Ama Crispulo bayat ti panaggaudna.

“Awan met laengen ti piaanna, tata,” insungbat ti balasang.

Limada idi kada parina a Timot a bangkero. In-inut a nagikay dagiti dadduma gapu ta nakisang ti matgedan ken dida maanusan ti agkainaran ken agkalintuduan iti karayan. Ni parina a Timot ti kabayagan a nakaduana. Ngem nagsardeng ta nagtinnag a pulmonia ti pannakaarbisna bayat ti panagitulodna kadagiti agudong. Napalsian ti barana ket agingga ita, ag-agalenna ti barukongna. Adda pay daydi malem nga intaray da Emily iti ospital ta nagpakaro. Naimbag ta nairana idi nga adda imballasiwna a negosiante.

Nakadanonda iti ballasiw. Dimsaag da Emily. Naglugan da Poldo ken Ikko. Naisalpikada a mapanda gumatang iti aasaren a baboy iti Kadanglaan.

Iti bangir ti karayan, agur-uray da Mayyang, Aning ken Landa. Dua kuribot a nateng ken sangabaki a manok ti yudongda nga ilako.

Simngay iti panunot ni Ama Crispulo daydi amana a maysa met a bangkero. No kastoy a kadakes ti tiempo, tumakdang ti dakkelna a lalaki. Sangkasao daydi amana: Nagkadua ti rupa ti karayan. Naimbag a gayyem no nalinak ti tiempo ngem narungsot a kabusor no kangitingit ti bagyo!

Akuen ni Ama Crispulo nga adda kalintegan ti amana. Linteg dayta ti nakaparsuaan a narigat a busoren. Ngem sabali ti paniriganna. Kas bangkero, pagrebbenganna nga iballasiw dagiti naamitan tapno makaawidda iti denna dagiti ipatpategda.

Awanen ti mapasungadanna a bumallasiw. Nagtugaw iti nagrungarong a ramut ti kamantiris ket naguray. Binilangna ti natgedanna. Nakalima a pisosen.

Umalas dies idi agawid dagiti nagudong. Nadumaduma a kasapulan iti balay ken talon ti ginatangda.

Pasado alas dose idi agawid ni Ama Crispulo. Kasla maibuybuyat latta ti tudo. Addan kabuyogna nga angin.

Namles ket naginanaanna ti nagbasa iti daan a Bannawag. Nagpakosina idi yayab ni Soledad ti pangngaldaw.

Agpalpalpa iti butaka ni Ama Crispulo idi sumangpet ni Enrico. Naraniag ti rupana nupay naslep.

“Nagrinnisutkamin ken ni Pari Immong, amang,” siraragsak ni Enrico a nagipadamag idi makasukat.

“Nasayaat, a,” insungbat ni Ama Crispulo. “Pangipatalonam?”

“Siakon ti mangtalon, amang. Napintas a pamagayan ken pagnatngan.”

Naisardengna ti panagsusopna. Tinaliawna ti anakna.

“Agsardengkan a bangkero?” inamadna.

“Wen, amang. No igaedko a tamingen ti bangkag, aglablabesen para kadakami ti maapit.”

“Maanusam met la ti agtalon?”

“No maanusan ti sabali, siak ketdin?”

Saanen a nagtimek ni Ama Crispulo. Nagliad iti tugawna ket intuloyna ti panagpayubyobna.

“Nakasaritakon da Pari Isio ken Martin,” intuloy ni Enrico. “Apaman a sumirnaat, agpa-Barikirkami tapno inkam agpukan iti putek.”

“Pangipaayam iti putek?”

“Rugiakon ti agbakir iti pagbalaymi, amang. Natinongmi ken Soledad a no magatangmi ti daga, sadiayen ti pagyananmi.”

“Dayta gayam ti motibom a nanggatang iti daga ni Immong,” pinilit ni Ama Crispulo a pasimbengen ti timekna.

“Nabayagen a panggepmi ti maaddaan iti kabukbukodanmi a pagtaengan, amang,” kinuna ni Enrico.

“Ngem apay pay laeng a lumaksidkayo? Nalawa met ‘toy balay. Ken maysa, pagpaayan ‘toy pundarmi iti daydi inayo no dinto met la dakayo?”

“Awan met la ti kas adda bukodna a balay, amang,” kinuna ni Enrico. “Numona ta manayonanen ti bilangmi.”

Immuneg ni Soledad. “No nakainanakan, mangantan,” kinunana.

“Umayakon,” kinuna ni Enrico.

Impalladaw ni Ama Crispulo ti rungrongna. Nagliad iti butaka. Kasla umuk-ukuok iti lansadna ti nasarangsang a katawa dagiti agassawa.

Rinam-edanna ti paladpad ti tawa. Nagtalimudok ti panagkitana iti karayan. Pagammuan la ta dimmugsak ti angin ket inkay-abna ti sapri manipud iti agar-aruyot a sagumaymay. Inrikepna ti tawa.

Manipud iti karayan, nabatingting ti naibitin a landok, pakaammo nga adda agur-uray a bumallasiw. Nagpakosina ket ginaw-atna ti payabyabna ken annangana.

“Saankan nga agpakarayan, amang,” kinuna ni Enrico. “Dumakdakes ti panawen.”

“Kasapulandak,” insungbat ni Ama Crispulo. “Siak laeng ti namnamaenda a mangiballasiw kadakuada.”

(Adda tuloyna)