Ti bangkero (Umuna a Paset)

NARIWET pay ngem nakariingen ni Ama Crispulo. Nupay kasta, nagtalinaed iti iddana. Pagammuan la ta natiliw ti lapayagna ti maigidiat nga uni. Agung-ungor ti Karayan Amloting!

Maika-4 a puesto, 1987 Salip iti Sarita ti Economy Tours & Travels, Inc.
Nagmurareg ni Ama Crispulo. Kasta ti karayan no makibur ti talinaayna. Dandani nagpatnag ti bayakabak. Numona ta kumanabsiit ti kimat a sarunuen ti makatitileng a dulluog. Parbangonen itay maalana ti ridepna. Nakangngeg iti danapidip nga agpakosina. Naitimkanna da Enrico ken Soledad. Masapa nga agpakarayan ni Enrico ta adda sukina nga iballasiwna a mapan agangkat iti nateng iti sitio Sta. Monica.
Bimmangon ni Ama Crispulo. Inyamuyna ti rusanger a dakulapna iti apsay a buokna a namurumoran iti uban. Naginat agingga iti maunnat ti aglima kadapan ken lima pulgada a tayagna. Kinutikutina dagiti piskelna tapno lumukay ti irteng dagiti uratna. Inlukatna ti tawa. Immarakup ti salemsem. Kasla nagmanto ti langit. Kinumotan ti napuskol ken nangisit nga ulep ti tuktok ti Bantay Balugao.
Nagpusipos ket nagpakosina. Isigsiglot ni Enrico ti kordon ti goma a sapatosna. Nakarubuat ngem saan a para karayan ti suotna.
“Saanka nga agitulod ita?” inamadna. Ginaw-atna ti ungot iti sab-it sa timmako iti agas-asuk a kape iti tayab a nakasaang iti dalikan.
“Saan, amang,” insungbat ni Enrico. “Agpa-Sta. Luciaak. ‘Panko sirpaten ti daga nga ituktukon ni Pari Immong.”
“Mano ti pangilakuanna?”
“Lima ribu, amang. Ngem panagkunak, itedna iti uppat.”
Nagtung-ed ni Ama Crispulo. Nupay pangadaywen ti bangkag ni Immong ta adda iti akin-amianan a beddeng ti purokda a Suagayan, napintas ti nagsaadanna. Asideg iti karayan a pangawidan iti danum.
“Innakon,” kinuna ni Enriko ket impalnekna ti payabyabna.
Simmurot ni Soledad agingga iti ridaw. “Agan-annadka, wen?” kinunana.
Umis-isem a nagtung-ed ni Enrico. Inaprosanna ti agpadlawen a tian ni baketna. Madamdama tumtumpawen ti sintunado a sagawisiwna iti bit-ang.
“Igaw-ankan, amang?” inamad ni Soledad.
“Makaammoakton, nakkong,” insungbatna.
Immuneg ni Soledad iti sagumbi a nayapiring iti kosina. Idi rummuar, nakaiggemen iti tabo a naglaon iti pegpeg. Di mabayag, agkurkurkoren iti paraangan.
Kinarawa ni Ama Crispulo ti pinadis iti bolsana. Binabasana ti panusopan. Nangsipit iti beggang iti dalikan ket nanindi.
Nagmattider iti ridaw ket binuyana ti pannangan dagiti manok. Umarikiak dagiti piek bayat ti napardas a panagtuktokda. Sangaasmang laeng ti nangrugian ni Soledad. Ita, tallon dagiti pamusian. Agit-itlog dagiti dua. Sangapulo ti piek ti maikatlo.
Nagkuretret ti mugingna idi mabilangna dagiti piek. Agkurang iti dua!.
Nagsawar dagiti matana. Adda dagiti piek iti sinabaan iti asideg ti salogan nga agpakarayan. Adda sipsippitenda nga alinta.
Pagammuan la ta dinugsak ida ni Labang. Nagkulagtit dagiti piek ket umarikiakda a timmaray a simmalipengpeng iti payak ti inada. Nagpasgar ti ina a nangsiput iti umasideg nga aso.
Binugtak ni Soledad ni Labang. Imbaag ti aso ti ipusna ket immadayo.
Nagdalikepkep ni Ama Crispulo ket siniputanna dagiti dua a piek. Mabutbutengda a rimmuar iti simmalipengpenganda. Ngem di mabayag, rugianda manen ti tumakias. Kasla adda kataktakuatda a baro a bileg a mangpatpatibker kadakuada nga umadayo.
Agngilngilangil ni Ama Crispulo a nagpusipos kalpasan ti panangisunelna ti tabakona. Naggao sa namigat.
Idi makapalpa, ginaw-atna ti payabyab ken annangana iti sab-it. Imbaklayna ti gaud. Sinabat ti arbis idi makaruar iti inaladan. Nepnep daytoyen, naisipna ket impalnekna ti payabyabna tapno di maitayab.
Nagmattider iti salogan ket rinukod dagiti matana ti panglawaen a karayan a kasla aguy-uyas a beklat a nangpisi iti purokda. Manen, simngay ti karkarna a rikna iti barukongna. Uray ita a nakatadogen iti maikalimapulo a tawenna, di pay la nagmawmaw ti kayaw ti karayan.
Nagsaltek ti panagkitana kadagiti nagabay a bangka iti takdang. Duada ken Enrico a nangsukog kadagiti bangka. Naamnot ti induyas ti bukotda ket naannayas ti panaguyasda iti danum. Kabaelanda a kargaen uray lima a tao.
Agur-uray da Ina Sippi ken Ina Asiang iti sirok ti kamantiris. Saggaysada iti labba a naglaon iti inangkatda a lames. Mamitlo iti makalawas dagiti dua a mamalaybalay nga aglako iti lames iti sitio Sta. Monica.
“Nasapakayo man ita, addik,” nakunana.
“Bareng masapa datao a makalako, manong,” insungbat ni Ina Asiang. “Numona ta dakes ti ipalpalnaad ti panawen.”
Intapog ni Ama Crispulo ti bangka. Tinulonganna dagiti pasahero a simmagpat.
Bayat ti panaggaudna, pinadasna a lansaden ti karayan. No nalitnaw koma ti danum, nalawag a maanninawanna ti panaglang-ay dagiti lames iti kabatuan. Ngem nalibeg ita.
Ap-apitenen ti tao ti kinalabesna, naisip ni Ama Crispulo.
(Adda tuloyna)