Ti bituen ni Sarah Geronimo

Forever is not enough for me to love you…!

No naipatangatangen dayta, sarunuen wenno makigiddan metten dagiti ubbing a kantaen. Kaay-ayoda la unay a kantaen. Ket no damagem no asino ti makinkanta, insegida ti panangibagada a ni Sarah Geronimo.

Saan laeng a dagiti ubbing ti makaammo kenkuana no di amin ngata a Filipino. Idolo dagiti kabataan kunam man, nupay agedad laeng iti sangapulo ket lima. Kadagiti pakontes iti kinnantaan, lalo kadagiti ubbing wenno agtutubo, adda latta a maisapsapit nga idoloda  ni Sarah Geronimo.

Saan laeng a panagkanta no di pay iti acting wenno iti drama ti paglainganna. Lalo idi adda pay teleserye a nagbidaanna a remake ti nalatak unay a pelikula a “Bituing Walang Ningning”.

Nakaranraniag a bituen. Ngem sakbay a naglatak, asino aya ni Sarah?

“Utangko daytoy kadagiti nagannak kaniak,” kunana man idi ininterbio ni Corina Sanchez para iti programana a Rated KKK.

Ubing pay laeng, nakitan dagiti nagannak kenkuana ti bituen iti biag ni Sarah. Ti laingna a kumanta ti nakitada a bituen iti biagna.

Sinursurot dagiti nagannak kenkuana dayta a lawag ti “bituen” ni Sarah. Nagtinnulong dagiti agassawa a mangibaklay iti ad-adda pay a panagraniag ti bituen iti laksid a makurkuranganda met iti pagbiagda.

“Ni wala kaming pamasahe. Nag-iipon na lang kami ng mga kalat na tigbebente y singko sentimos, para lang may pamasahe papunta sa singing kontes. Nakayuko kaming maglakad baka sakali,” innayonna.

Adu ti nakisalipanna. Agingga a nangabak iti telebision ket ditoyen a naglatak a pirmi. Ita, maysan a nakaranraniag a bituen!

Iti met basketball, nangruna iti NBA, awan ngatan ti saan a makaam-ammo ken ni Michael Jordan. Naglaing a basketbolista. Idolo dagiti agtutubo. Bituen dagiti basketbolista. Ngem apay a nagballigi ni Michael Jordan iti basketbol?

“Ngamin, nakaad-adu unayen ti nakapaayak, isu a nagballigiak,” kunana.

Uray ania a benneg ken propesion, adda rason no apay nga agballigi. Uray iti panagsuratan, adda aya mannurat a saan a nagsagaba iti rejection sakbay a nagbalin a naan-anay a mannurat?

“Naminsangapulo a nareject ti saritak sakbay a nakaipablaakak,”  inlektiur ni apo Greg Laconsay iti naminsan a seminar-workshop idiay Suso Beach, Sta. Maria, Ilocos Sur.

Kadagiti nagballigi, adda  “bituen” iti biag a sinursurotda a nangitunda kadakuada iti pantok dayta a balligida. Ken ni Sarah Geronimo, saan a lapped ti kinakurapay iti panangtuntonna ti balligi. Iti panangsuportda dagiti nagannak kenkuana, ad-adda pay a napadaras ti panaglatakna.

Ken ni Michael Jordan ken dadduma pay, ti pannakapaay ti rason no apay a nagballigida. Masapul nga agballigida ta adu unayen ti pannakapaayda. Dayta a rason iti panagballigi ti makunkuna a “bituen ti biag.”

Feast of Epiphany itay napan a Domingo, Enero 7. Iti Ebanghelio, mabasa  iti Mateo 2: 1-12 ti Isasarungkar Dagiti Mamasirib. Maipapan kadagiti tallo a mamasirib (ari) a nangsapsapul ken ni ubing a Jesus ti pakasaritaan ti ebanghelio . Babaen ti dakkel ken naraniag a bituen, nasapulanda ni ubing a Jesus. Babaen met laeng ti bituen a nagparang kadakuada, nakasublida iti lugarda. Dayta a bituen ti bagnosda iti  panagdaliasatda.

Ti bituen ti biag met laeng ti bagnos dagiti nagballigi. Kas kadagiti mamasirib (tallo nga ari) seniales dayta a bituen. Dagiti laeng masirib ti makakita iti kunkunada a “bituen ti biag.”

Nakita dagiti dadakkel ni Sarah Geronimo dayta a bituen iti laksid ti “kinapulpulosda” ket saanda a naupay a nangipursigi a dumtengto ti aldaw a panagballigi ti anakda.

Ni Michael Jordan, ti “pannakapaayna” iti namin-adu ti bituenna tapno agballigi. Dagita a pannakapaayna iti biag ti nangsilaw kenkuana tapno makagteng iti pantok ti balligi. Ti lawag dayta a bituen ti bagnosna.

Ti bituen ti senial ti pannakaipasngay ti Mesias. Ti bituen ti bagnos dagiti tallo nga ari.

Nagduduma dagiti bituen. Adda bituen a narangrang, adda bituen a nalidem ngem kalpasan ti yaasideg daytoy, nakarangrangrang gayam lalo no mabatogan. No maminsan, agparang kadatayo ti bituentayo ngem agsipud ta saantayo a maidasig ti rangrangda, ad-adda pay a madagemtayo ket ditay la ket magun-od ti kalkalikagumantayo. Agkalkallautangtayo iti kasipngetan. Maiyaw-awantayo. Ket no dumteng met dayta bituen, nakatungangatayo lattan a saantayo met a danonen ti yanna. Kas iti panangdanon dagiti tallo nga ari. Kas ken ni Sarah Geronimo. Kas ken ni Michael Jordan.

Isennaaytayo ketdi ti kinaawan kadatayo. Isennaaytayo ti pannakapaaytayo. Isennaaytayo ketdi dagiti saksakitentayo. Ad-adu ti sennaay ngem iti tignay.

Kitaenyo ni Sarah. Saanda a nagbain nga agpidut iti binting iti kalsada tapno adda nayon ti pamasaheda. Kitaenyo ni Michael Jordan. Iti kinaadu ti pannakapaayna ti nangiduron kenkuana nga agballigi. Dagiti tallo a mamasirib (tallo nga ari), ari payen dagitoy ngem nagnagnada iti adayo tapno sapulenda laeng ni ubing a Jesus.

Isu a no makitatayo met dayta a bituen, nasken a suroten ken danonentayo tapno dumteng kadatayo ti balligi.

Adda laeng iti pusotayo dayta a bituen. Adda dita a naitalimeng. Addan dayta idi naipasngaytayo. Dayta ti senial no asino ti agtagikua kadatayo.

Ta asino aya ti agtagikua kadatayo? Isu ti pagtataudan ti lawag. Ti lawag ti bituen. No mapukawtayo dayta a lawag, ditay met makita ti bituen. Ditay met agballigi iti biag. Isu a nasken ti panangsapul nga umuna iti Lawag. 

Mabasa iti Salmo 43:3, “Yegmo kadi ti silaw ken kinapudnom; isuda koma ti mangidalan kaniak nga agsubli iti Sion a nasantuan a turodmo, ken iti templom a pagnaedam.” ##