Ti Daga a Napnuan Kari (Tuloyna)

Nakarikna iti saem. Daydiay saem a kasla natudok iti pika ti akimbaba a paragpagna. Nasaem a kumutukot. Bimmangon. Pinidutna ti bassit a banag a naitudok iti daga ken naiddaanna. Minirana.

Nanglangit idinto nga adda minulmolan ti mugingna. “Natnagna? Natinnag la ketdi ti ina daytoy!” Napataliaw iti kanigidna. Ti agkabannuag a nakasarukod! Lima nga agpa ngata iti yanna. Nagsabat dagiti matada. Iniseman ti agkabannuag. Sinubalitanna. Nagsuyaab. Imbulsana ti pendant ket inyiladna. Dinan nakita ti panagtungtung-ed ti agkabannuag a nakasarukod, in-inut nga immadayo, agingga iti inalun-onen ti sipnget. Madamdama pay, agur-uroken ti lalaki.

“Kutkutonen ken dingdingrawenkan, dugyot, dika pay la bumangon!” kinuna ti nakalabus a lumakayen a lalaki nga agsagsagad. Nakaputot daytoy ket pimmulipol ti uleg a tato kadagiti tumengna. Iti kanawan a tumeng, nabasana ti SSC 321.

“Tumakderkan no dimo kayat a bugbogenkan, ne!” kasla kumilaw dagiti mata ti lalaki.

Linidlid toy lalaki dagiti matana. Timmangad. Nakangaton ti init. Nagdardaras a pimmanaw idi nailayat ti nalukot a gemgem ti lakay. Dina kayat ti riribuk. Ta umok ti riribuk sadiay lugarda. Saan a riribuk ti inayanna ditoy.

Naggaradugod manen ti boksitna. Saan laengen a mabisin, agalburito payen ti tianna. Pinidutna ti pagiwarnak iti rabaw ti immaratiddog a lamisaan a bato a nalabit nga imbati wenno nabati ti kaudian a nagtugaw dita. Napia la a pagpunasna iti kerretna no sadino la ditan a nalemmeng iti papananna pagpaknian. Inukradna ti pagiwarnak. Napasardeng. Binasana ti anunsio iti maysa a kolektor kadagiti relika.

Kinarawana ti bulsana. Adda! Inruarna ket minirana. Iti mugingna, kasla agparparikna a sabali daytoy a petpetna. Nalabit a namaris dagitoy no saan a pinangisit ti kabkab ken medio panagsenen.

“Ilakok san!” naiyesngawna.

“Kukuam aya?” dinillawna ti bagina.

Minirana ti adres ti kolektor. Nalabasannan daytoy a lugar. Ditoy ti pagpagnaanna idi agtrabtrabaho pay laeng iti konstruksion. Inaprosanna ti kuladongan a boksitna kalpasan ti nagsasaruno a garadugod a kunam la no garadugod dagiti naunget a gurruod iti panawen ti nepnep.

Nakaangot manen iti agatrosas.

“Nagbanglon!” Impalawlawna ti panagkitana, ngem adayo ti yan dagiti grupo dagiti babbai nga agkakatawa iti yan ti semento a tugawan ken semento a lamisaan. Nariknana ti puyot ti angin. “Isuda ngata…?” Nagnan. Iti panunotna, naiyangin laeng dayta kasla banglo ti rosas.

Tinaliawna ti amianan. Ne, ti manen agkabannuag a nakasarukod iti kannigidna! Adda iti igid ti kalsada ken tumaltaliaw kenkuana nga umis-isem! Sursuroten kadi ti agkabannuag wenno nairanrana laeng nga adda met daytoy iti papananna? Ngem saanna nga inkaskaso. Saanen a napateg kenkuana daytoy a banag.

“Kasla sursurotennak ti banglo,” nakunana manen iti bagina. Simgar. Dina maespeling no apay. Immanges iti nauneg. Inulitna. Ngem, dinan maangot pay ti banglo.  Napartak ti pannagnana nga agturong iti adres ti kolektor.

Religious artifacts ti kaaduan a koleksion ti Caucasian a lakay ken nalukmeg a baket a nangpastrek kenkuana. Dinamagda no ania ti masapulna. Saan a nagtimek ta nariknana manen ti bisinna. Inyawatna lattan ti pendant iti baket. Minira ti baket. Nadlawna a napanganga ti baket a nangbidingbiding iti krusipiho.

Ti lakay ti nangawis kenkuana a sumurot iti uneg ti bassit a siled. Simmurot lattan. Bassit a timbangan ken libro a nangisit ti naiparabaw iti sarming a lamisaan. Adda  dua a tugaw iti sanguanan ti lamisaan ket naiyupreser ti maysa iti lalaki.  Ginuyod ti baket ti maysa sana tinugawan.

Inukrad ti lakay ti nangisit a libro. Naunnat met ti tengnged ti lalaki ken ti baket. Nakita ti lakay ti ladawan a kapada ti pendant. Innala ti lakay ti pagsiripna ket binidingbidingna a nalaing ti pendant. Inggusugosna iti nangisit ken basbassit ngem gemgem a bato.  Pinatedtedanna ti nangigusugosanna iti likido, ket  immasuk ti bato sa idi kuan nakatartarnaw nga uged-uges a duyaw ti nagparang iti nangisit a bato. Insaruno ti lakay a pinatedtedan ti krusipiho. Immasuk ket lalo a timmarnaw ti maris dagiti naibudak a batbato. Bimmusnag dagiti marisda.

Tinimbang ti lakay. Impasana iti baket. Sinirip met daytoy babaen ti sangadakulapan a magnifying glass. Nalawa ti isem ti baket a nagtungtung-ed ket kinunana: “It’s a genuine monstrance in tri-color gold rays, diamond stones on cross and base and colored stones on trunk…!”

(Maigibusto)