Tawid News Magazine

Ti Daga a Napnuan Kari (Tuloyna)

Kasla kumurikor iti agongna ti banglo kabayatan nga umap-apros ti puyupoy. Impalawlawna ti panagkitana. Imposible a dagitoy nakaduldulpet nga agpalpalama iti sangona ti pagtaudan ti banglo.

A, uray ti agongna ket mangrugin nga agpalta! Sintomas ti panagbagtit… agbagtit kadin?

Nakangngeg iti garikgik ti babai ken lalaki iti likudan ti narukbos ken dandani pagattao a gumamela iti agarup lima a metro iti yanda. Sadiay!

“Mangankayon, ina…”

“Agkararagtayo pay ngarud, barok. Dumawattayo iti bendision kadaytoy taraon nga inyupresermo…”

Tinung-edanna ti babai. Iti panagsabat dagiti mata dagiti dua, kasla nakarikna ti lalaki iti lamiis a kasla nagwaras iti bagina – kadagiti laslasag ken kadagiti ur-uratna. Lamiis a sumsumaen ti mugingna itan ti kinakarkarna a mariknana. Kasla nakarikna iti bileg. Simmaranta. Kasla rimmagsak. Dina maawatan ti bagina. Ti minulmolan ti mugingna: agbagtit kadin?

Nagparintumeng ti ina sa nanguros. Pinagdippitna dagiti dakulapna sana indennes iti barukongna, nagdumog ket nagtanamitim. Nakaparintumeng met ti ubing, nagdippit dagiti dakulapna a nakadennes iti barukongna, nakatangad a nakakidem ken naulimek.

Mangngeg ti lalaki ti nakapsut ken naalumamay a kararag ti ina ngem di simmurot. Kararag iti kinaadda koma ti bendision iti taraon a pagsasanguanda, ti bendision a para iti lalaki a di nagpaidam a nangiyupreser iti taraon.

Nangan ti ina ken ti ubing. Binuya laeng toy lalaki ti pannangan dagiti agina. Uray idi piliten ti ina a mangan, di nangan ti lalaki. Di ammo toy lalaki no apay a kasla napukaw a naminpinsan ti bibisinanna. Dina maawatan.

Nalpas dagiti agina. Napidut amin a murkat sa naisakmol. Kalpasanna, nanguros ken nagkararag manen ti babai ket nagyaman iti taraon nga impaunegda. Awan ti milat ti asul a langit a makita toy lalaki. Saanna metten a marikna ti dagaang.

Nagsuyaab ti ubing. Nagilad. Nagpungananna dagiti takiagna. Immisem ti babai a nangtaliaw iti lalaki.

Timmakder ti lalaki. Nagpakada.

“Sadino ti papanam, barok?”

“Innak sapulen ni Patay, Bai…” kunana, ngem dina maawatan ti bagina no apay a naisawangna dayta.

“Bendisionannaka koma ti Dios, anak…”

“Ad-adda a kasapulanyo ti Diosyo, Bai, ngem siak. Ala, panawankayon!”

Ket pagna a pagna ti lalaki a kunam la no agturong iti silia elektrika. Natukkol ti tengngedna. Nakabulsa dagiti imana. Awanen a pulos ti maarikapna a kuartana. Pagna latta a pagna. Inkeddengna a dayta laeng ti aramidenna. Nutnutnotan ti mugingna a nasaysayaat a dayta ti aramidenna ta inton mabannog, daytay napaksuyan unay unayen, maturogton iti mismo a yanna. Kaykayatnan ti saanen nga agriing. Daytay mabangungot koman wenno maatake pay ketdin.

“Lumabanka! Laglagipem nga immayka ditoy tapno makigasanggasat!” naipigsana. Dumurdurog ti pakinakemna. “Dika sumuko!” inulitna ken inradies ti maudi a balikas.

Nagsardeng. Nalagipna dagiti damag nga adu dagiti kailianna ti rimmang-ay ti biagda ditoy a deppaar ken nangalan kadagiti pamiliada. Daytoy ti dakkel a nangdurog kenkuana tapno makigasanggasat met. Nasken a mapasamak met kenkuana daytoy. Nasken a patibkerenna ti pakinakemna. Lumaban. Nasken a maalananto ditoy ti pamiliana tapno matarayanda ti gubat ken kinakurapay.

Nangemkem. Pinabasolna ti di agsardeng a gubat iti lugarda. Pinabasolna ti panagsamsam kadagiti dagada. Pinabasolna ti kinaawan ti saranay a dumteng kadakuada idinto ta nangnangngegna iti transistor radio dagiti minilmilion a tulong manipud ti gobierno ken sabsabali a nasion a para kadakuada. Dagitoy ti rason ti nasaknap nga eksudos dagiti kadaraanna. Agkamangda iti lugar a yan ti kinatalged, kappia ken talinaay. Agkamangda iti daga a napnuan iti kari.

“Wen, ania, di rumbeng a maawanannak iti namnama,” nakunana iti nakapsut a timek. Immanges ti nauneg. Impiduana.

Ngem dinan maiyaddang dagiti sakana. Nabannog unayen. Agtinnagen dagiti kalub dagiti matana. Kayatna nga iyilad. Impalawlawna ti panagkitana. Nagmusiig. Ne, iti met lugar a nangpanawanna iti babai ken ti ubing ti yanna! Nagsubli a dina napupuotan? Ngem, yannan ti babai ken ti ubing? Ngem saanen nga importante kenkuana dayta. Makaturturogen. Mangrugin a lumnek ti init. Mano nga oras a nagnagna? Inyiladna lattan iti immangrag a karuotan. Nagsikig. Intulokna ti bagina a sakupen ti turog nupay mariknana ti dagaang ken nabang-i nga alingasaw ti daga.

(Adda tuloyna)

Exit mobile version