Ti daniw a Septoplet

Ni  Jaime M. Agpalo, Jr.

(Tuloyna)

 

Agsublitayo manen kadagiti daniw a narukod ken addaan iti kabukbukodan a porma. Ta kas iti immunan a nasaotayo iti daytoy a kolum, napapateg dagiti addaan rukod ken porma a daniw ta gutugotenna ti abilidad nga agputar. Saan laeng a tapno maammuan ti istrikto a panagaramid itoy wenno ti disiplina ti daniw no di ket maipasango pay ti rumkuas a kinaragsak kalpasan a nakaputar. Kinaragsak ta maibilang a maysa nga ay-ayam ti panagaramidan ti daniw, kas iti cross word puzzle. Adda dagiti kaay-ayona ti agputar ken agsungbat kadagiti cross word puzzle, kasta met ti agaramid kadagiti narukod ken addaan porma a daniw. Saan laeng a hobby—past time wenno pagesman-pagliwliwaan no di ket ehersisio pay ti utek tapno saan nga ‘aglati’ a kunada.

Ti SEPTOLET ket maysa a porma ken addaan rukod ken disiplina a daniw a diak pay napadasan ti nangsurat. Nagababa a daniw. Ngem nagrigat met gayam a putaren segun ti disiplina itoy. Saan a bastabasta a daniw, ngem makaited met iti pannakapnek kabayatan ti panagputar ket lalon ti ipaayna a satisfaction kalpasan ti pannakaputar.

Ta ania ngamin aya ti Septolet? A seven line consisting of fourteen words broken into two parts. Both parts deal with the same thought and they should create a picture.

Daniw a pito a linia a buklen ti sangapulo ket uppat a balikas a napagkadua. Tunggal parte agpadada iti kaipapanan ket mangiladladawan iti maymaysa—ti tema.

Kinapudnona, maibilang daytoy a kategoria ti picture poem. Picture poem ta agiladladawan ti pakabuklan dagiti balikas.

No kasano nga iladawan ti maysa a banag, pasamak, inanimate object ken dadduma pay iti uneg ti pito a linia a  nabingay iti dua ken addaan laeng iti sangapulo ket uppat a balikas, daytoy ti ibaskag ti panunot ti mannaniw itoy a daniw!

Kabayatan a sursuratek daytoy, nalagipko ni nag-senador Francisco ‘Soc’ Rodrigo, ti nalaing a mannurat, kolumnista, mannaniw-gimong, ken politiko. Kaay-ayok man a basaen idi 80s-90s dagiti dandaniwna maipanggep iti mapaspasamak iti gimong. Idaniwna ti kayatna nga ibaga—banag a naisalumina kadagiti amin a kolumnista. Dandaniw-gimong—no ania ti kangrunaan a mapaspasamak isu ti topiko iti daniwna. Rimmuar dagiti aginaldaw a daniwna kadagiti aginaldaw a pagiwarnak, ti ‘We Forum’ ken ti ‘Philippine Star.’ Tinuladtayo ti format ti kolumna nga isu met ti inusartayo iti aginaldaw a dandaniwtayo a rimmuar iti aginaldaw a pagiwarnak ti ‘Baguio Daily Vibrations’ idi late 80s-ken early 90s.

Mangaramidak man ngarud iti daniw a septolet. Nagpanunotak iti bumarbara a topiko. Maipapan iti kusikuti ti masungad nga eleksion. Nangrugin ti rigodon. Ti bumallasiw-kinelleng—no sadino ti narabraber ken naberberde a karuotan, sadiay ti pagaraban. Pumalpalatipoten ti tokar para iti March to Jerusalem—ti innagawan ti tugaw. Kagiddan ti pinniltakan iti rupa. Ti dinnadaelan iti nagan. Ti nalaing a sumao, ad-adu ti partena siempre, ngamin ti kari, taraon dagiti kali. Kumbet met ti buksit dagiti nakanganga ken kumanudkod-tuktok nga umili.

Dayta man a topiko!

Ngem kagudua ti aldaw a nakatugawak iti sango ti kompiuter, saanak a nakaputar iti daniw a Septolet!  Narigat met gayam a tiliwen ti disiplina ti daniw!

Tay simple laengen! Ehemplo laeng.

 

Kusikuti Ti Panawen

Nangrugin tokar

Nalangsi panawen

Dara katapokan

Eksena agsublisubli

 

Agtaud dila

Sulek mata

Naitayab kari.

 

Ehemplo ti bilang ti linia ken bilang ti balikas ti daniw a septolet. Kastoy ti disiplina ti septolet. Saan a bilang ti syllables no di ket bilang ti linia ken dagup ti balikas, awanan met ti repetons. Nalaka-a-narigat. Ngem no agay-ayamka kadagiti balikas, makapnek ti Septolet!#