Ti inabalbalay (Maikadua a paset)

KATORSE ti tawen ni Esther idi mapukawna ti kinainosentena. Apagukrad a sabong ti kayariganna. Sinikapan ti uliteg ken maestrona iti Second Year High School a nangawis kenkuana nga ag-correct iti eksamenda iti apartmentna.

Sadiay, nagpennek iti naimas a merienda, arroscaldo, puto ken Coke. Tapno kano adda agas ti bannogna, kinuna ni Mr. Rupert Riodil, ti kapidua ni tatangna. Iti kasta nga edad, managbisbisin ti ubing uray kalkalpasna a nangan. Ken ni Esther, napudaw ken lukmegen, awan ti amakna iti maestro ken ulitegna. Lumakay a baro ni Mr. Riodil, manggapun a kumalbo, bagbagi ti atleta, nakanengkeng ti bosesna.

Narikna ni Esther ti pannakaulawna. Agingga iti napukawna ti puotna. Idi makariing, rabrabawanen ti maestro. Awanen ti kinabirhenna.

Di unay rinikna ni Esther ti napasamak kenkuana. Pinatina nga ikasarto ni Mr. Riodil inton makaturpos iti high school. Ta dayta ti kari ni Mr. Riodil kenkuana.

“Ikarik kenka, Esther,” kinuna ni Mr. Riodil, “apaman a makaturposka iti high school, agbanagtanton.”

Saan a simmungbat ni Esther idi. Namati iti nangngegna ngem nagbabawi nga immay ditoy a maymaysa. Inkarina iti bagina a dinton madupag daytoy a padasna.

Nupay inamakna ti panagsikogna, dina impulong ti napasamak iti amana. Ammona a patayen ni tatangna ti kapiduana no maammuanna ti inaramidna iti anakna.

Saan metten a dinupag ni Mr. Riodil nga inawis ni Esther iti apartmentna. Naal-alimadamadna, sabasabali nga estudiante, babbai dagitoy, ti awisen ni Riodil iti apartmentna nga ag-correct iti papelesda. Inatapna a ti napasamak kenkuana, naaramid met kadakuada. Ket malaksid iti sagpaminsan a pannakisao ti maestro ken ni Esther maipapan iti subject nga isursurona, dinan indukit ti karina. Ket idi agturpos ni Esther iti high school, sabalin a topiko ti impalgak ni Mr. Riodil kenkuana: A napintas kano ti kurso a computer, dadakkel ti sueldo ken adu ti kompania idiay Middle East ti makasapul iti nagturpos iti kasta. Daytan ti oras a panangitabon ni Esther iti namnamana nga ikallaysa ni Mr. Riodil.

Iti kolehio, ginayyem met ti maestro ni Esther. Nataer ni Armand Hictiw, sangapulo a tawen ti baetda, narapis ken agnanayon a nakakorbata.

Iti umbi ti maestro nga agbalbalikas, kinasingpet ti ipasimudaag ti kinataona. Rumusrusing ti panagayat ni Esther iti baro. Agingga iti nailaw-an manen kalpasan ti nabiit a panawen: puso, bagi ken kararua.

Idi iruar ni Esther ti balikas a kallaysa, insungbat ti maestro a di pay nakasagana. Nasken kano a mapan idiay Canada, agurnong iti kuarta santo agsubli a mangala kenkuana.

“Idiay Canada ti mayataday kadata,” kinuna ni Armand.

Nagsangit ni Esther. Saan laeng a ti baro a nakaitublakanna. Dimmupudop ti inaramid ni Mr. Riodil kenkuana.

“Dinak koma ginaraw,” insaibbek ni Esther.

Nasaem unay iti puso ni Esther ti insungbat ni Armand kenkuana: “Uray ta saan met a siak ti immuna.”

Naganug-og iti nangngegna. Ngem ania ti maiyallawatna? Idinto a pudno ken pudno unay dayta a kinapudno?

Ammon ni Esther ti pagtungpalan ti maikadua nga ayatna. Kas iti immuna, awan duadua. Inabalbalay. Pinagay-ayaman. Pinagang-angawan. Awanen ti dayawna. Awanen ti rupana. Awanen ti masakbayanna.

Pinanggepna a gudasen ti biagna. Tumappuak laeng iti maikapullo a kadsaaran ti kolehio, magudas metten ti leddaangna. Ngem apay a dusaenna ti bagina? Basolna ti pannakailaw-anna? Dagiti nanggundaway iti talekna ti tumutop a madusa. Kasano? Patayenna ida? Iti punial? Iti sabidong?

Saan a narigat nga aramiden dagita. Iti uratna, tumartaray ti dara ti kriminal. Ni ulitegna a Pidiong naibalud iti pito a tawen iti pammapatay. Iti beddeng ti inana, ni lelongna a Maur, ta kabsat ti ama ni nanangna, naidarum, nupay nakaruk-at, gapu iti panangdunorna iti nakaringgorna.

Annugoten ni Esther a nagbasol met iti inaramidna ken ni Armand. Ta intulokna a maduprak ti kalasagna. Ket no patayenna ni Armand, amangan no nalupoy ti pagtakderanna a rason. Iti immuna a padasna, ti pinasamak ni Mr. Riodil kenkuana, agarup nga awanen ti maaramidna. Umuna, manon a tawen ti narakas. Maikadua, naisagmak manen ken ni Armand, palimed a no mairuar, mangidagel iti aminna.

Adda naim-imbag a wagas ti panagibales. Nainkalintegan nupay nainsikapan. Anianton! Kasta ti biag, idi, ita ken iti agnanayon. Dagiti nasikap, narang-ay ti biagda. Dagiti sumiasi itoy a pammati, agbanagda a marigrigat. Maysa pay, ubing ni Esther. Sangapulo ket walo laeng. Saan a panungpalan ti biag ti napasamak kenkuana. Ad-adu pay ti nagsagaba iti napapait a pannakairurumen. Dagiti naganak a babbalasang, kas pagarigan. Iti gasatna, naliklikanna ti kasta. Addanto manen agayat kenkuana. No nasken, ipudnonanto ti napalabasna. Ken usarennanton ti utekna.

Dagiti kuneng dida agtalinaed a kasta. Iti masansan a pannakaidadanesda, tumadem ti siribda. Mannakalagip ken natanangda itan. Iti tunggal addang, naigamer ti plano ken tangken ti pakinakem a mangtungpal iti plano. Ta no saan…

Dakes ti managtalek. Uray kadagiti kabagian, gagayyem ken kaarruba. Ti kaaduan a ginundawayan, pinasamak dagiti uleg a kaarruba, gagayyem ken kakabagian. Dakes met ti awanan panagtalek. Agbanag nga ubbaw ti biagda – awan pagbanagan. Templado a talek ken duadua ti umno, bassit ti gunggona ngem narabaw ti sugat. Iti bukod a saldet, matuonan ti gunggona iti panaganus, maitured ti saem.

Katatao ni Esther dagita itan. Ken adu pay ti di maibuksilan. Iti panangipasnekna nga agadal, saan laeng a dagiti adalenna iti kolehio ti binukibokna, no di pay ti adu a libro, magasin, pagiwarnak, radio ken telebision, naglupos manipud tukmem ken paspasurot – maysan a naskedan iti panunot, balikas ken tignay. Naparmeknan ti kinatakrotna, nakasaganan a dumarup iti aniaman a gasat nga agur-uray kenkuana. Nangato ti gradona a nagturpos iti komersio. Inkarina a nangato met ti gradona inton ageksamen iti CPA.

85% ti gradona iti kinakontador. Lima a kompania ti nangawis kenkuana nga agtrabaho kadakuada.

Pinilina ti Department of Justice a serkan. Nagadal iti abogasia iti rabii. Adda bukbuklen ti bagi, panunot ken kararuana. Ditoy MLGU, naaddaan iti saggaysa a gagayyem. Maysa kadagitoy ni Armand Hizon, adienna iti tallo a tawen, natayag, narapis, arinkuloten ken rukapi. Sumsumrek iti maysa a bufete idiay Makati.

Kanagnagan ni Armand Hizon ti immuna nga Armand Hictiw iti biagna. Agkaarngi pay ti bosesda, pumaraw ken natarabit. Nalag-an ti rikna ni Esther kenkuana.

Agkaabay ti tugawda iti klase. Nadlaw ni Esther a nasaririt ni Armand. Uray adda bassit pangasna, nangangato ti gradona. Ngem dina maadaywan ni Esther. No dadduma arusenna ti baro. Iti uneg ti balasang, nagbalinen a salisal ken ni Armand ti panagadalna iti abogasia.

(Maituloyto)