Ti kararagsakan a Paskua iti Pammoboan (Umuna iti dua a paset)

IDI UN-UNANA A PANAWEN, binisita kano ni Santa Claus ti Brgy. Pammoboan a masarakan iti Amianan a Luzon nga asideg laeng iti baybay. Napasamak daytoy idi nabiit pay a dinappatan dagiti naggapu iti Laud ti nasao a disso.

Kadua ni Santa Claus dagiti siam nga ugsa a tarakenna  nga indauluan ni Rudolph, ti addaan iti nalabaga nga agong. Nasalemsem daydi a panawen ta kasanguanan ti bisperas ti pannakaiyanak ti Mesias.

Gapu ta kabarbaro ti lugar, inkeddeng ni Santa Claus nga iraman ti Pammoboan kadagiti pasiarenna iti dayta a Paskua. Kayatna a makasarsarita dagiti lumugar tapno mabagaanna ti rumbeng nga aramidenda iti inaldaw. Iti kasta, agbalinda a nakaay-ayo iti Namarsua.                    

Kas nakaisigudan, karga ni Santa Claus iti karuahena dagiti adu a sagut nga ipaayna kadagiti agindeg kangrunaan dagiti ubbing.

Agbannawag idi dumteng ni Santa Claus iti Pammoboan. Nagdisso ti luganna iti pantok. Ditoy, nalawag a natannawaganna ti lugar. Iti tantiana, adda metten sumaglimapulo a balay a naipatakder.

Simple laeng dagiti balbalay. Nagatep iti pan-aw ken pingot dagiti dadduma. Kawayan met ti pannakabagi dagiti kalapaw.

Nagpagnapagna ni Santa Claus iti pantok. Tinannawaganna pay ti natalinaay a baybay. dita, nakitana dagiti barangay a pagkalap dagiti lumugar. Addan sumaggaysa a timmakdang kadakuada.

Tinurongna ti aplaya. Inasitganna ti maysa a bangka a madama nga agpuspusot dagiti dua a tao kadagiti nakalapanda nga ikan.

“Asinoka?” nasdaaw ti maysa kadakuada a managan iti Lakay Sabas.

“Siak ni Santa Claus,” maawaatanna no apay a dida nalasin ta saan pay a nagbado a kas Santa Claus. Kasla pay laeng ordinario nga umili.

“Santa Claus?” napalalo ti siddaaw ni Angkel Teody a kadua ni Lakay Sabas.  “Ti agibumbunong kano iti regalo no kastoy a Paskua?”

“Ho-ho-ho!” kinuna ni Santa Claus. “Hustoka, anak!

“Ngem apay a kasta ti suotmo?” inamad ni Lakay Sabas.

“Inton agibunongak iti sagut ti panagsuotko iti narangrang a nalabaga.”

“Kasano a patiendaka?”

“Umaykayo… Tulongandak.”

Awan ti rikna a panagtukiad a narikna da Angkel Teody ken Lakay Sabas. Sinarunoda ni Santa Claus idi nagturong daytoy iti pantok.

Ket kasta laengen ti pannakaklaat da Angkel Teody ken Lakay Sabas iti nakitada. Nakarangrangrang a karuahe ti adda iti sanguananda. Napnapno kadagiti sagut. Iti asideg, makumikom dagiti ugsa nga agkaan kadagiti nalangto a ruot.

“Pudno, sika nga agpayso ni Santa Claus!” napanganga laengen dagiti dua a mangngalap.

Kinuyog ngarud da Lakay Sabay ken Angkel Teody ni Santa Claus iti papan daytoy iti purok. Napalaus ti siddaaw dagiti kalugaranda idi makitada ti kaduada.

“Ho-ho-ho!” kinuna ni Santa Claus kadagiti agindeg. “Meri Krismas!”

“Pudno kadi a ni Santa Claus dayta kaduayo, lilong?” sinaludsod dagiti ubbing a maay-ayatan kadagiti ugsa idi inyam-ammo da Lakay Sabas ti kaduada.

“Wen, isu…” sipapannakkel ken siraragsak a sungbat ni Lakay Sabas. “Umayna ited kadatayo ti espiritu ti Paskua.”

“Nagsayaaten no kasta,” maysanmaysa ti nagkuna.

“Pudno gayam nga adda Santa Claus!”

“Naggasattayon ta sinarungkaranna ti lugartayo!”

“Ho-ho-ho!” kinuna ni Santa Claus. “Adda koma kadakayo ti ayat a bugas ti Paskua.”

“Agyamankami, Santa, ta nasarungkarannakami,” kinuna dagiti inna. “Anian a nakallalagip daytoy umuna a Paskuami ditoy dinappatanmi a lugar.”

“Rumbeng laeng nga agselebrartayo!” kinuna met dagiti amma. “Agsaganatayo!”

“Ho-ho-ho!” ni manen Santa Claus, “Kayatko laeng nga ipalagip a saan a rumbeng a nagarbo ti panagsaganayo. Ti napateg, ti ayat iti nagbabaetanyo.”

Ngem nupay kasta, saan a nagpabatubat dagiti agindeg iti Pammoboan. Dagiti inna, napanda nagala iti bunga dagiti mulada a nateng. Dagiti met amma, nagtiliwda kadagiti tarakenda a dingo. Nadumaduma:  pato, itik, ganso, manok, kalding, pabo, ken kababoyan.

Napan met sinangat dagiti agtutubo a lallaki dagiti pakatda a silo iti bangkag ken kabakiran. Aglalaok dagiti naalada: tukling, tangad, banias, mangngubog ken papa. Adda pay dagiti napan nagburak kadagiti ramada iti alog a sakup ti bario.

Maay-ayatan met dagiti ubbing a nangbuybuya kadagiti siam nga ugsa ni Santa Claus a naiwayway iti  bangkag ken manarimaanda nga agarab kadagiti nakalanglangto ruot.

“Apo Santa Claus, ania ti nagan dagita ugsam?” sinaludsod ti maysa nga ubing nga agnagan iti Jayjay.

“Ho-ho-ho!” immisem ni Santa Claus. “Dayta ni Rudolph,” intudona ti kalukmeganda nga addaan iti nalabaga nga agong. “Isu ti pannakaliderda.”

“Nagpintasen ti agongna,” indaydayaw dagiti ubbing.

“Dagita met da Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Vixen, Prancer, Donner ken Blitzen,” sinaggaysa ni Santa Claus nga intudo dagiti sabali pay nga ugsana.

“Naglulukmegan ken nagdadakkelanda!” kinuna dagiti ubbing. “Nalabit naimas ti kankanenda iti naggapuanyo, Santa?”

“Makaay-ayoda pay!”

“Ken nagaamoda!”

Napalalo met ti ragsak ni Santa Claus iti kinatarawit ken kinadayaw dagiti ubbing. “Ho-ho-ho! Addakayto koma amin ‘ton rabii ta ikkankayto iti sagut.”

“Wen, Apong Santa.”

Nagmalmalem a nagsagana dagiti lumugar. Idi agalas singkon iti malem, adda manen da Lakay Sabas ken Angkel Teody iti yan ni Santa Claus a di maum-uma nga agpagnapagna iti pakabuklan ti lugar. A sursuroten latta dagiti ubbing. Maay-ayatanda man kadagiti isursuro ni Santa Claus.

“Intayon iti purok, Apo Santa,” inyawis ni Angkel Teody. “Agur-urayen dagiti kalugaranmi ken ti sangkabassit a naisagana.”

“Pagpasensiaanyo la koman,” innayon ni Lakay Sabas.

“Ho-ho-ho!” kinuna ni Santa Claus. “Siak ti rumbeng nga agyaman. Pinasangbaydak nga awan kurangna. Ken insaganaandak pay. Kadagiti pappapanak, awan ti kastoy. Kasano, dumtengak iti oras a dida am-ammo. Oras nga apagkirem laeng…”

“No kasta, Apong Santa,” intangad kenkuana ti ubing nga agnagan iti Ana, “ditoy laeng yanmi ti nagbayagam?”

“Wen, anakko. Ho-ho-ho!”

“Yeheyyyyy!!!” inyik-ikkis dagiti ubbing. “Naggasatkamin ta nakadkaduadaka, Apong Santa!”

(ADDA TULOYNA)