Ti Kumarkaro a Problema iti ISIS

Mannurot: Kolum ni Danny Antalan
(Maudi a paset)

Itay laeng Desiembre 2014, nadayyeg met ti Sydney, Australia gapu met laengen iti 17 nga oras a hostage nga insayangkat ti maysa managan Man Haron Monis a nakatayan ti tallo agraman ti suspek. Ngem ti ad-adda a nangpakaro iti situasion ket ti panangsuporta ti ISIS kenkuana ken ti relasionna met laengen iti radical a pammatina.

Ken ti kaudian a pasamak ti panagpaltog idiay Paris, France partikular iti prensa ti Charlie Hebdo a nakatayan ti 11 ken nakasugatan ti 11 sabsabali pay. Agkabsat met laeng ti nangisayangkat a da Said ken Cherif Kouachi a konektado iti Al-Queda network a base idiay Yemen.

Dagitoy a jihadist ket kayatda a maipaduyakyak ti gagemda a mangikalintegan iti radikal a pammatida. Kayatda nga ikalintegan met ti panakatay dagiti nagkaadu a Muslim idiay Syria ken Iraq a dagitoy ket atapenda nga inaramid ti Amerika ken babaen iti panakikaddua ti Australia ken dadduma pay a kaalyoda.

Nupay kangrunaan nga ilablabanda ti pammatida, ngem adayo met ngarud iti nainkapiaan a wagas ta aramidenda ti wagasda iti pammatay uray pay mapapatayda met.

11th century, addan ti kastoy a tension. Idi mapasamak ti tension ken dangadang tapno maprotektaran ti bukoda a relihion. Adda dagiti mangidadaulo ti Katoliko a maaw-awaganda iti Crusader ket dita a mabigbigbig dagiti mangidadaulo dagiti aggapu iti western Christian countries gapu met laeng iti pangta iti dumakdakkel dagiti kameng dagiti jihadist nga Islam. Iti biang ti Crusaders ket ni Richard 1 the Lionheart kabayatanna iti Muslim ket ni Saladin.

Adu dagiti kayatna agbalin a Saladin itoy a panawen. Ngem duma la unay ti kababalin dagitoy jihadist ita no ikumpara kenni Saladin. Mararaem ni Saladin gapu iti panangmaymaysana kadagiti Muslim idi. Indauluanna dagiti buyotna iti natakneng iti dangadang. Uray dagiti kabalubalda manipud dagiti Kristiano ket raemenda gapu iti panangidaulo ken kinataknengna.

Dagiti mangidadaulo ita dagitoy nga organisasyon a kas ti Al-Queda, adayo la unay ti prinsipioda. Dagiti inosente ti biktimda a kas dagiti inosente a 11 iti Paris, France; ti 2 iti Sydney, dagiti natay iti Boston, ken dagiti biktima iti Bali bombing, ken dadduma pay a kinaranggas.

Mainaig dagitoy a pasamak iti terorismo. Terorismo nga aramid dagiti kameng ti Al-Queda ken Islamic State. Dagitoy dagiti Muslim a sabali ti panunotna. Dagitoy ti maaw-awagan nga extremist, nauneg ti panangipatarusda iti Islam, annamonganda ti bayolente a panangsalaknib ti relihionda.

Ket sapay koma, ta nupay adda dagitoy nga ISIS, awan koma met ti mabukel manen a grupo dagiti Crusaders iti baro a panawen.

Nagimnas ketdin aya ti agbiag iti pagilian nga awan ti riribok. A dagiti Kristiano ken Muslim agraman dagiti dadduma pay a relihion ket adda tunos a mangob-obserbar iti pammati. Nawaya ken awan buteng a mangisayangkat iti panagdaydayaw. Ta ania aya ti panagdaydayaw iti Namarsua no di ti kalikagum a kappia iti amin a tao ken nakaparsuaan ditoy lubong. Agpapadatayo met laeng a tao nga agbibiag ditoy lubong ket rumbeng ngarud a maymaysa koma ti panunot, rikna ken prinsipiotayo.

Awan koman sumaruno a kastoy a pasamak. Awan koman ti pammatay a gapuanan iti radikal a pammati. Ti adda koma ket kappia. Ti adda koma ket waya-waya. Natalna a puso, natalna a rikna.###