Ti Kur-itan, Kurditan, Ortograpia, Ortografia

Ni Jaime M. Agpalo, Jr.
(Maudi a paset)

Ang bokabularyong siyokoy.

Mas malapit sa ating wika ang bigkas sa mga salitang Espanyol. Sa gayon, malimit na isa-Espanyol ng mga akademista ang mga hiram nila sa Ingles. Ngunit dito mas lumilitaw ang kanilang kabobuhan. Dahil hindi bihasa sa Espanyol, nakalilikha sila ng mga salitang siyokoy – hindi Ingles, hindi Espanyol (gaya ng “aspeto”… na hindi aspect ng Ingles at hindi rin aspecto ng Espanyol). (Virgilio S. Almario, Diyaryo Filipino, 1992 mula sa Filipino ng mga Filipino, 1993 p. 30)

Bilang isang mag-aaral ng wikang Filipino, tinitipon ko ang mga salitang siyokoy na maaaring ikahihiya ko kung aking gagamitin. Kasama rin sa talaang ito ang mga tamang salita sa Espanyol at Ingles at ang mga katumbas sa wikang Filipino.”

Manipud kadagiti inurnong ni Paul Morrow, mangadawtayo met ken inayontayon ti Iluko a wagas iti panamagdilig. Umadawtayo iti English.

adventurer (English)
Adventurero (Almario’s Siyokoy)
Aventurero (Espanyol)
Abenturero; taong mapagsapalaran (Filipino)
Managdakiwas, mannakigasanggasat (Patneng nga Iluko)\
Abenturero (Ilukogalog – Iluko a binulod iti Tagalog)
Adbentiurer (Iluklish)
dialect (English)
dayalekto (Siyokoy)
dialecto (Espanyol)
diyalekto, wika, salita (Filipino)
sao, saoda (patneng nga Iluko)
dayalek (Iluklish)
dialogue (English)
Dayalogo (Espanyol)
Diyalogo, salitaan, usapan, pag-uusap (Filipino)
tungtongan, saritaan (patneng nga Iluko)
dayalogo (Ilukogalog)
dayalog (Iluklish)
grocery (English)
Groserya (Siyokoy)
Abaceria, tienda (Espanyol)
Tindahan (Filipino)
Dapon, tiangge, garreta (patneng Iluko)
Tiendaan (Ilukogalog)
Istor, market (Iluklish)
Marketan, istoran (Cordilleran Iluko)
contemporary (English)
Kontemporaryo (Siyokoy)
Contemporaneo (Espanyol)
Kapanahon (Filipino)
Napapanawen (Iluko)
comprehensive (English)
Komprehensibo (Siyokoy)
Comprehensivo (Espanyol)
Masaklaw (Filipino)
Masakupan, maudaudan (Iluko)

Napintas pay ti salaysay ni Paul Morrow a napauluan iti A Brief Guide to Filipino Pronunciation ken daytoy salaysayna, Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas a kas nayon iti pagiinnadalan.

Ngem kapintasan amin kaniak ti salaysay ni Paul Morrow a Filipino at Iba pa.

La ngaruden…#