Ti leksion a maadal iti panagiposte iti pribado a ladawan iti Facebook (Umuna iti dua a paset)

Komentario ni Salvador A. Espejo

 

Nainkalintegan kadi ti pangngeddeng ti maysa a pagadalan nga imatonan dagiti mamadre a saan a pagmartsaen ti maysa nga agturpos iti entablado gapu iti naipublikar a “narugit a ladawanna” iti Facebook?

Daytoy ti pagtaktakderan ti St. Theresa’s College High School Department ket imparitna latta ti panagmartsa ti balasitang iti graduation exercises ti pagadalan iti baet nga adda pammilin ti korte a nangpabor kadagiti nagannak  mainaig iti petisionda ti injunction ken damages maikontra iti pagadalan tapno mapalubosan ti anakda nga makipartisipar iti programa ti panagturposda idi Marso 30.

Nainaganan dagiti naidarum a da Sister Celeste Ma. Purisima Pe, prinsipal ti STC High School Department; Mussolini Yap, assistant principal; Marnie Racaza, student affairs moderator; Kristine Rose Ligot, discipline in-charge; ken Editha Josephine Yu, homeroom adviser.

Sakbay ti Marso 30, aldaw a pannakaangay ti programa ti panagturpos dagiti estudiante ti STC High School Department, rimmuar ti desision ti korte a mapalubosan ti balasitang (saan a naipablaak ti nagan ti estudiante agsipud ta menor de edad, kasta met ti nagan ti ina babaen ti kiddawna kadagiti warnakan) nga agmartsa iti entablado tapno awatenna ti diplomana kas agturpos ngem saan nga intaltalek dagiti mangimaton ti pagadalan ti pammilin.

Ania ngamin ti namunganayan ti nasao a kaso? Ngamin, nakita dagiti mangimaton ti St. Theresa’s College High School Department ti retrato ti balasitang a naiposte iti Facebookna a nakaaruat laeng iti two-piece a pagdigos ken nakaiggem iti adda apuyna a sigarilio ken botelia ti arak.

Iti imatang dagiti mangimatmaton ti nasao a pagadalan, “narugit” ti nasao a ladawan a mangted iti dakes nga imahe iti pagadalan.

Kuna pay dagiti mangimaton iti pagadalan a “maikontra iti pannursuro ti simbaan” ti pannakaiposte ti nasao a ladawan ti menor de edad iti Facebook, malaksid a nasalungasing ti polisia ti pagadalan mainaig iti immoralidad, exposure iti internet ken panagsigarilio ken panaginom iti arak.

Kasta met a kinuna ti abogado ti pagadalan nga “iturayan ti pannursuro ti Simbaan Katoliko dagiti pagadalan katoliko ket pagrebbengan a kitaen dagiti mangimaton a mapormar dagiti tagiimpen”.

Innayon ti abogado a nupay kalintegan dagiti petitioner ti mangipila iti court injunction, mangidatag met ti pagadalan iti pleading ken mangkontra iti claim for damages dagiti petitioner.

Ngem segun iti abogado dagiti nagannak a petitioner, saan a naikkan iti naan-anay a panawen ti estudiante wenno dagiti nagannak kenkuana a nangilawlawag iti nasao nga insidente.

Iti nalawlawag a pannao, saan nga inikkan dagiti mangimatmaton dagiti petitioner iti umisu a proseso sakbay a naparitan ti balasitang nga agatendar iti graduation rites ti pagadalan.

Dinakamat pay ti abogado dagiti petisioner ti polisia ti Department of Education a kasapulan a maikkan iti naan-anay a panawen ti maysa nga estudiante a mangsungbat iti aniaman nga isyo nga inruar dagiti mangimatmaton iti pagadalan maikontra kenkuana sakbay a maikkan iti pannusa.

Kas sinaguday ti petision dagiti nagannak, kalpasan a nakaawat ti anakda iti surat manipud iti pagadalan idi Marso 1 a nangipawil kenkuana nga agmartsa a kas maysa kadagiti agturpos, nagsagrap ti balasitang kadagiti “di pannakaturturog iti rabii”.

Kinuna ti abogado dagiti petisioner a saan a “narugit”  ti retrato a kas iti panagkita dagiti mangimatmaton iti pagadalan agsipud ta naala ti retrato ti balasitang iti maysa a pribado a a selebrasion ti kasangay a naangay idi Enero iti Lapu-Lapu.

Awan iti superbision ken kontrol ti pagadalan ti nasao a selebrasion, kinuna pay ti abogado dagiti petisioner.

Sabali pay a punto ti abogado ti pannaka-download ti nasao a retrato iti Facebook account ti balasitang nga awan ti pammalubosna.

(Adda tuloyna)