Ti Makaulaw a Pantoum (Maudi a paset)

Adtoy man ti naputarko nga imagistic Pantoum:

Pantoum-Iluko: Ti Ababat’ Kurdonna

1.
diak a maawatan nga ay-ayam ti pakingawan
ti panangsapul iti al-allia kadagiti anniniwan
kalpasan iti pannangan iti naapgad a naalseman
iti dangadang ti nakem ken ti nagsat a raber ban

2.
ti panangsapul iti al-allia kadagiti anniwan
ket kasla kapet iti pisi a bulan iti kaltaang
iti dangadang ti nakem ken ti nagsat a raber ban
ti kuekong ti luansit a terredan ken naamitan

3.
ket kasla kapet iti pisi a bulan iti kaltaang
bukod a mameg a sanaang iti di maigawid a panaw
ti kuekong ti luansit a terredan ken naamitan
iti lasonglasongan a bit-ang ti naamlingan

4.
bukod a mameg a sanaang iti di maigawid a panaw
dagiti balikas ti sallabay iti panawen ti puor
iti lasonglasong a bit-ang ti naamlingan
ket panurekan iti ubet ti baso a balitok

5.
dagiti balikas ti sallabay iti panawen ti puor
ti linappedan ti nangato a timid ti gikgik
ket panurekan iti ubet ti baso a balitok
ti burandis a retrato ti naibaber a saingan

6.
ti linappedan ti nangato a timid ti gikgik
iti layag dagiti tibker ken amiris ket isudan
ti burandis a retrato ti naibaber a saingan
iti kiloan ti sagatan ken ti yakayakan ti nakem

7.
iti layag dagiti tibker ken amiris ket isudan
dagiti di pakaay-ayoan a tapat kadagiti tubtuboan
iti kiloan ti sagatan ken yakayakan iti nakem
dimteng duadua a pidut kadagiti naidisso nga iliw

8.
dagiti di pakaay-ayoan a tapat kadagiti tubtuboan
ket ti litania ti nagsapatos iti ababat' kurdonna
dimteng duadua a pidut kadagiti naidisso nga iliw
natnang ti abaga dagiti natnga iti dangadang

9.
ket ti litania ti nagsapatos iti ababat’ kurdonna
nga agay-ayam iti di maawatan a pakingawan
ket immaldit ti nadugsak nga agikurkur-it ti biag
ti kuekong a nangan iti naapgad a naalseman

 

Dayta man, kailian. Nalaka met gayam ti agaramid. Lalo no sika a mannaniw ket talaga a makadandaniwka. Sabagay, no talaga a makadandaniwka, nariribuk man wenno saan ti aglawlawmo, makasuratka latta. Wen, husto ni Miriam Sagan, nalaka laeng ti agaramid iti Pantoum no narugiamon. Husto ti kunana a naisuraten ti kagudua kadagiti binatog. Ngamin naulit-ulit. Makapaisem pay ti kuna ni Sagan nga agas kano iti writer’s block ti Pantoum. Ket kontraem pay laeng? Siguro, adda idi writer’s blockko isu a diak nakaputar iti manon a daras a panagpanggepko.

Ta ania ngamin aya ti Pantoum?

“For emotional impact, the pantoum poem is an excellent format. And while it appears complex at first glance, this type of poem actually follows a rhythmic pattern that’s easy to follow,” kuna man ni Sagan.

Nagtaud kano idiay France ti Pantoum. Naibasar iti oral a porma manipud iti Pantun ti Malaysia . Nupay repetons a daniw ti Pantoum, mangited met iti makaay-ayo a rhythmic quality. Ti kinaadda dagiti maulit-ulit a binatog wenno balikas ti makunkuna a repetons, kailian. (Kas iti Sestina.)

Padasenyo met iti mangputar, kailian iti Pantoum. Agas kano iti writer’s block!

Naganas iti agay-ayam kadagiti balikas. No maganasanka nga agay-ayam iti scrabble, nagangganas pay nga adayo ti agputar iti daniw babaen kadagiti porma. Mariknam no kua ti balligi ken pannakapnek. Uray no saan a maipablaak, naan-anayen a ragsakmo dayta nagballigi a panangputarmo ken pannakapnekmo a makabasa iti nagballigiam.