Ti mannurat

“AGPAALAKAN, barok!” inggabbay kenkuana ni Lakay Inklin a nadanonanna a mangsalsalapi iti kantina ni Manang Ereng kadayta a pasado alas singko ti malem. “Nabasak ‘tay daniwmo iti Leggak.”

Napaisem. Nakarikna iti pannakkel. Pagaammona nga adik ti lakay nga agbasabasa iti nasao a magasin. Inkakaubinganna kano.

Nasao pay naminsan kenkuana ni Lakay Inklin a nasged met idi ti tarigagayna a makasurat iti Leggak. Ngem gapu ta rigat la ti adda a panagbiagda, naitantantan dayta nga arapaap agingga a nadanonna ti agpitopulo nga edadna iti agdama. Nupay kasta, naparagsit pay laeng. Kinapudnona, nalawa latta ti bangkagna a mulmulaanna iti nadumaduma a nateng.

Ket kasta la unay ti ragsak ti lakay idi maammuanna nga adda mannurat a patanor ti nalengleng a barangayda a Noyes. Kasla kano makitkita ti lakay nga iti masanguanan, maipinta ti barangayda iti pagilian a pagtaudan ti maysa a nalaing a mannurat.

“Manang Ereng, mangtedka man iti sangaprasko dita a nipalayt ta isagutko ken ni lilong,” kinunana.

“Apay nga isu laeng, Apo Mannurat?” dagus nga insagpaw ti grupo da Angkel Eddie a karugrugida met a mangsiat. Uppatda iti lamisaan iti sirok ti logo iti kanigid a bakrang ti kantina. Dua a bilog ti sangsanguenda ken daing a taburkit ti pulotanda. “Kasanokamin? Pansnakami pay met ngarud!”

Inisemanna ti grupo da Angkel Eddie. Uray man maibus ti sangkabassit a bayad ti sinuratna basta mapagustuanna dagiti kalugaranna. Maay-ayatan ngamin iti panangidaydayawda kenkuana. Panagriknana, nagdakkelen a tao iti lugarda. Umay-ayon iti nalimed a panggepna a mangidaulonto met kadagiti kabarangayanna. Ken baka sibubukelto payen nga ili.

“Nagbayagkan?” sinaludsod a dagus ni Tata Ganyong kenkuana apaman a nakasangpet iti balayda. “Nakaluton ‘ta inam ngem ita laeng nga insangpetmo dayta masapulna. Inar-artiokanda man ngatan dita yan da Ereng?”

“Nakipatpatangak la bassit met, tatang,” kinunana. Indissona ti ginatangna. Linukatanna ti kaserola ket husto ti atapna. Liningta aminen ni nanangna ti sangakilo a bulong-unas nga insangpetna. Papritona itay ti dadduma naimbag laeng nga isagpawdanto koma iti dinengdeng. Ngem gapu ta naibayag, dayta, pinampaminsanen ni Nana Linang a linuto.

“Ayna, Narding, no kastam laeng, siitandaka! Ammodaka la a dayawen no agpailibreda?”

“Pannakikadua, ‘tang, wen… pannakikadua.”

“Makaammoka! Addan nakemmo. No dayta koma agurnong ti ubraem ta addanto met aramatem inton ikasarmon ti arig anakmon a nobiam! Kuarentay dosmon idinto a beintena pay la a kunam ‘diay nobiam. Ania pay laeng ti ur-urayem?”

“Saan a dinadaras dayta, tatang. Masapul nga isaganaan tapno awanto ti pakasarsaritaan.”

“Wen, a, ngem dika met umubing langgong! No makasarak iti naub-ubing ken agresibo ‘ta nobiam, sakanto agrungaab!”

“Dakkel ti panagtalekko kenkuana, tatang. Agtalonak pay ta manayonan ti urnongko para iti panagsimpaminto.”

NAGBALIW ti editor ti daniw iti Leggak. Masdaaw ni Narding ta awan metten ti makalusot kadagiti sinuratna. Amang met ngarud a naub-ubing ti editor ngem isuna. Ania ti kayatna a sawen? Nalalaing dayta nga editor ngem isu?

“Apay, barok,” kinuna ni Lakay Inklin kenkuana maysa a rabii a nagsarakda iti mas-sayag ni Baket Illing, “awan metten ti mabasbasak a gapua-nam? Dikan agsursurat?”

“Amman, lilong,” insung-batna. Nagtugawda iti bang-kito iti sirok ti mangga iti paraangan. Walo metro ngata ti kaadayoda kadagiti agsu-sugal.

“Apay ngarud?”

“Dagmel dayta baro nga editor, lilong!” inruarna ti an-anek-ekna. Uray ta ammona a dinto agsao ti lakay ta idolo daytoy.

“Pagkunaam? Ket nagpipin-tas met dagiti nabasbasak a sinuratna. Adu payen ti pam-madayaw a nasakdona.”

“Saanna ketdin a paruaren dagiti sinuratko! Pinulpullon dagitay rinediekna!”

“Baka dina magustuan, a, barok. Baliwam koma ti pana-ngiparangmo kadagiti sinu-ratmo.”

“Aginlalaing ketdi, a! Idi saan pay nga isu ti editor, agsasaruno dagiti gapuanak a maipablaak. Ita ketdin ta simmublat, pulos nga awanen ti maipablaakko? Lunga’na!”

“Agbalbaliw ti panawen, barok. Mabalin a ti simmublat nga editor, sabali ti raman a sapsapulenna. Mabalin a kitkitaenna ti pagdur-asan ti lengguahetayo. Ken siguro, kitkitaenna a masapul nga adda met dur-asan ti sinurat. Ken ti mannurat!”

“Adda ketdi, a, pabpabu-ranna dayta nga editor!” intanuprana. “Diyo, aya, madlaw, lilong, a kaprobinsia-anna dagiti ad-adda a rum-muar ti dandaniwda?”

“Saan met ngata a kasta ta adda pay nangatngato nga editor a mangaprub iti sinurat.”

“No dinto pay laeng rum-muar ti maysa kadagiti lima a naudi nga impatulodko, ditana dayta a Leggak! Saan laeng nga isu ti mabalin a pagsu-ratan. Adda dita ti Tipkel a manguy-uyot kaniak nga agsuratak kadakuada. Inkarida nga iruar amin a suratek!”

“Madin sa dayta kunam nga iruarda amin a suratem, barok…”

“Pagmadianna koma, lilong? Ipakitana laeng a dakkel ti panagtalekda kaniak.”

Saanen a sinungbatan ni Lakay Inklin. Nagpakadan daytoy ta madi kano ti nalabes a puyat kenkuana. Ngem nakitana ti panag-ngilngilangil daytoy sakbay a timmallikud.

PUDNO, awan ti rimmuar kadagiti naudi nga impatulod ni Narding. Inawatna la ket ngarud ti panagregularna a mannurat iti Tipkel.

Ngem mariing ti gurana iti Leggak no kantiawan ti grupo da Angkel Eddie. Laos kanon— a dina maaklon! Saan a mabasbasa daytoy dagiti sinuratna iti Tipkel ta saanda nga agsusubskribir. Awan met ngarud ti paka-gatangan iti Tipkel a news-stand.

Innalana ti selponna. Iti pungtotna, impanalbaagna iti facebook:

Wen, adu ti klase ti daniw. Daytoy ti masapul nga adalen ni mannurat. Ngem kasano a maikkan iti inspirasion no di maikkan ti pateg dagiti sinuratna? Adalenna a bukbukod? Basa… surat… basa… surat? Managbasa, wen. Managsurat, wen… ta dayta ngarud ti pangipeksaanna iti riknana. Ngem kasano no di maikkan ti gundaway a makaipablaak ta addada met aginlalaing nga editor? Kas karasay payen ti tudo iti kalgaw ti rummuar a daniw dagiti dati a mannaniw. Isu la nga isu dagiti mannaniw a rumrummuar ti naganna. Ta gayyem ni editor ida… kalu-garan ni editor ida… Sindi-katon ti panagipablaak! Sussssss!!!!

Awan pay lima a minuto, agsasarutsoten dagiti komen-to. Idaydayawda gapu iti turedna. Bin-ig a dagiti kakaduana ken agbasbasa iti Tipkel dagiti nagkomento.

Ngem ti dina ninamnama, ti komento ni Lakay Inklin:

Ti napudpudno a man-nurat, ammona a kitaen ti pagkamtudanna. Ammona a pastreken dagiti baro nga ideya. Ammona nga awaten ti kritisismo. No ipagarupna nga isu ti kalaingan, nga adun ti nainumna a danum, saan a pudpudno a mannurat dayta…

Ket kasla bimmassit ti panagkitana iti bagina.