Ti Mayo ken Disiembre a relasion

Salaysay ni Christine Marie Verzosa

 

Makapaumel ti kellaat a panangusig santo sarunuen ti naglalaok a rikna ken panirigan no di man maibaskag ti agraraay nga isem. Adda pay ti posibilidadna a mabingay dagiti kapanunotan itoy. Ngamin lumtaw met nga awan ti madagdagus a panaghusga no umapay ti naglalabbet a rikna. Anansata, masansan met nga agtinnag ti madagdagus a pananghusga iti pammabalaw wenno itutubngar kadayta a relasion. Iti saan nga agkabagay wenno saan a balanse nga akusasion, masansan ti kinaadda ti nalimed nga intension ti naub-ubing wenno saan met, timmubo a karnal a rikna ti  natataengan.

Anansata, saan koma a husgaan ida babaen ti agsasamparat nga akusasion, direkta man wenno indirekta, agingga a saan pay a napaneknekan wenno saan nga impaayan iti naan-anay a panawen sakbay a husgaan. Rumbeng laeng ti naannad a preperensia ta kabukbukodanda a rikna ti sisasango iti pakaseknan. Kalintegan ti asinoman a mangisikkir ti marikriknana ta awan ti sabali a makarikna iti kinapudno no di laeng isuna a maseknan – lalo pay no agpadpada a marikna dagiti maseknan iti dayta a relasion. Ti madagdagus a pannakibiang ket awanan espasio.

Ta ania ngamin aya ti Mayo ken Disiembre a relasion?

Ayan-ayat nga addaan iti dakkel a diperensia iti edad. Kunaen a mas nataengan ‘diay lalaki, mas ub-ubing ‘diay babai wenno vice versa.

Naruayen iti gimong ti kaadda ti relasion a ti lalaki ti mas nataengan, lalo kadatayo a Pinoy wenno Ilokano kunak lattan, aglalo no balikbayan ti lalaki a naggapu iti Tate; anansata, iti baet ti dakkel a diperensia iti edadda, naragsakda nga agassawa, kasta metten kadagiti annakda ken kakabagianda. Saan met a nailaksid daytoy a relasion lalona iti showbiz iti lokal man wenno iti internasional.

Makuna iti damona a parang, a bileg laeng daytoy ti naidumduma a rason: ti seguridad ken kinabaknang. Ngem adu met dagiti saan a timmugmok a haka-haka, kuro-kuro ken panangipagarup ket napukaw dagiti negatibo a kapanunotan babaen ti maimatangan a harmonia iti relasionda.

Adda met asideg nga am-ammomi a mas nataengan ti babai, ub-ubing ti lalaki. Malaksid dayta, dakkel ti diperensiada iti kasasaad iti biag. Maestra ni babai idinto a para bantay wenno ‘boy’ ti lalaki iti pagtagilakuan ni ma’am iti bagas a maysa pay a pamastrekanna. Saan nga ammo no apay a nainlab ni ma’am ken ni lalaki. Impasigurado ni madam a basta lattan natakuatanna ti bagina – ti bagida nga agpadpada a sisasango iti serioso a relasion.

Insutilko pay ti nagantil nga imahinasionko ken ni madam a gapu ta awanen iti binulong ti kalendario ti edadna, isu nga inkamakamnan, saan a last trip no di ket special trip. Ngem impapilitna nga adda daydiay riknada a sangsangkamaysa. Adu ngarud ti agkikinnissiim iti napasamak a panagkallaysada. Kangrunaan a limtaw dagiti panangipagarup a negatibo.

Ngem idi agangay, nagbunga iti isem a di magalem dayta nalimed a kinnissiim dagiti paliiw a husto ni madam. Naaddaanda iti tallo nga annak, responsable nga asawa ni lalaki, managayat, nasingpet, awanan iti bisio, ken kangrunaanna, napadakkelda ti bagasanda ket immadu ti puestoda a pagtagilakuan iti nadumaduma nga ili. Naaddaanda iti kabukbukodan a kiskisan wenno rice mill a taudan ti ilaklakoda a bagas, ken naggatangda metten iti trak-trak nga irik. Agtultuloy latta ti kinasaldet ni lalaki.

Idi sinutilko manen iti naminsan ni madam, kinunana a saan a nagbiddut iti pannakiasawana ken ni lakayna. Idi perrengek dagiti matana, nakitak a napnuan raniag ken awan panaginkukuna. Isu nga impinalkon nga insawang nga isu met la a mapmapnek ken saan a bumakbaket ta nakakali iti bubon a naubbog. Insipatna pay iti abagak ti garikgikna iti panangannugotna a ti panagmaymaysa ti riknada ken kasasaad nga awan ti nangatngato ken nababbaba ti sikreto ti harmonia ti relasionda.

Maibilang nga ekstra-ordinario ti pakasaritaan ti ayan-ayat da madam ken ti kaingungotna. Makuna a nabukel iti ikub ti misterio. Ngem saan kadi a maysa met a misterio ni ayat?

(Adda tuloyna)