Ti nalabaga ken ti nangisit (Maudi a paset)

KULOT ti ababa a buok ti babai a kasangsangona. Napudaw. Kinitana nga agpababa. Dakkelen ti tianna. Kinitana ti lalaki iti likudan ti babai. Kasla nakitanan daytoy ngem dina la malagip.

Sinublianna a kinita ti babai. Limmabbagan ti rupa ti babai ta rugianna metten ti agsangit.

Dagus nga immarakup kaniana ti masikog. Ngem kasla awan panagrikna ni Magda. Nakatakder lattan nupay napalalon a sangit ti babai nga umar-arakup kaniana.

“Manang, pakawanendak!” agsasaibbek a kinuna ti babai.

Saan nga simmungbat ni Magda. Idi naammuanna a saan a nakaturpos daytoy, napakawanna, ngem iti ipapatay ti inada, adda nairut a galut a mangpespespes iti pusona.

Immibbet ti babai iti panangarakupna ken ni Magda. Agsasaiddek daytoy. Miningminganna ti adina.

Kasanoka a kagura no makitkitak ti langa ni inang dita rupam? nakunana iti panunotna. Apay a nagbiddutka?

“Manang, pakawanendak. Nabayagen a kayatko ti agawid ngem napabutngannak, ammok a saandak mapakawan. Ania ti aramidenmi iti asawak, ni Ben, tapno mapakawandakami?”

Ben? Kasla umaw-aweng iti panagdengngegna ti nagan ti lalaki a kadua ni Rica.

“Ammom, ading, nabayagdakan a napakawan. Inur-uraymi laeng ti isasangpetmo. Ita, ading, pakawanenka, kas pangrespeto iti inata a pimmusay,” kinunana.

Nagsangit ken naginnarakup dagiti agkabsat.

“Manang, isu ni Ben, ti asawak, Ben Rodriguez.”

“B-Ben?”  simgar ti dutdotna a nakangeg iti nagan ti lakay ni adingna. Saanna a maawatan no sadino ken kaano a nakitana daytoy a lalaki. Nagpanunot iti nauneg.

Ah! Isuna daydi nakitak idi napankami diay pagadalan. Wen isu! napanunotna. Ngem ti naganna? Kasla am-ammona ngem dina la malagip.

"Wen, manang, Ben Rodriguez. Maysa met laeng nga Ilokano. Taga-ditoy ilitayo, ngem isuna laeng ta nagbasa idiay Manila,” nakuna ni Rica.

Kasla nagpalting ti kimat ti lubongna idi naammuanna nga Ilokano met laeng daytoy.

“A-ah, ading Ben, siak ni Magda, ti ipagmo,” inyawatna ti imana tapno makialamano.

“Trentay dos ti tawenkon, isu nga adingenka pay laeng. Ngem kas panagdayaw, manang lattan ti iyawagko kaniam,” inyangaw ni Ben.

Naginnallamanoda ngarud. Anian a lamuyot ti dakulap ni Ben. Kasla naigganannan daytoy a dakulap.

“Siak ti kaanakan ni Thomas Rodriguez a maysa a kalaban daydi Noel Luday a tumartaray a kas mayor ditoy ilitayo.”

Bigla nga immibbet ni Magda iti ima ni Ben. Damo pay la a makitana ket adda atapnan nga am-ammona ti lalaki. Wen, isu…!

“U-umunegtayon tapno makainanakayo,” awis ni Magda.

KINABIGATANNA, naitabonen ti bangkay ti inada. Ket iti daydi met la nga aldaw, impasngay ni Rica ti anakda ken ni Ben. Babai ti impasngayna.

Simrek ni Magda iti siled. Anian nga apges ti nariknana idi makitana ti langa ni adingna. Naabungotanen daytoy iti nangisit. Saan a nakaya ni Rica ti naganak. Natay daytoy sakbay a nairuarna ti anakna. .

NAITABON ti bangkay ni Rica iti abay ti pantion ni inangda. Ni Ben, nagsubli iti siudad tapno makabirok ti trabaho. Imbatina ti putotna kenni Magda.

Tapno makalipat ni Magda, inyurnosna dagiti alikamen ni inangna iti siled a pagturturoganna idi. Idi makitana ti aparador, nalagipna ti kuarta a nakitana idi nagpaala ni inangna ti bado. Linuktanna ti aparador. Nakitana ti sobre. Innalana. Tattana la a makita nga adda dua a nagan a  nakasurat iti nangisit iti sobre. Nagmulagat iti nabasana. Saan a mamati. Binasana manen ti nakaisurat: P30,000.00 pesos from Thomas Rodriguez, ken ti maysa a nagan a nakaisurat iti darakkel a letra: Noel Luday.

Kasla di mamati. Agsisinnallupang ti mapampanunotnan. Nagsubli ti panunotna idi adda mangegna a sangit ti ubing. Dagus a napan iti siled nga ayan ti maladaga. Nagtugaw iti katre. Pinikpikna ti luppo ti maladaga. Timmakder idi mapaturogna ti ubing. Tinurongna ti ayan ti aparador. Binukitkitna. Binirokna ti panio nga indulinna idi. Innalana idi mabirokanna. Nagsubli daytoy a nagtugaw iti katre nga ayan ti ubing. Miningminganna ti rupa ti kaanakanna. Kaslana la makitkita ti rupa ni adingna no kitkitaenna ti rupa ti maladaga.

Naiyanaknak la koma nga agsieten tapno saanko masagrap dagitoy nga pannubok ti biag, naisaibbekna. Inukradna ti panio nga iggemna. Iti kinabayag ti pannakailemmeng ti panio, naipigkepigketen daytoy. Ken ti dati a nalabbaga a dara, nagbalinen a nangisit. Iti dayta a kanito, saanna a linapdan nga agtedted ti luana. Binaybay-anna a mawarwar amin a galut a mangpapairut iti pusona.

Napagsusurotna ti amin: no natangken ti kolor a nalabbaga, kasla nangisit ti kitana. Itana laeng a maamiris nga uray no bassit laeng a rugit, makita ken maarikap dagiti mata ti tao.

Ragsak ti kangrunaan a mangitaktakder iti nalabbaga, ken liday met iti nangisit. No sadino a, mairugit ti nalabbaga iti nangisit, narigat a makita, ngem no nangisit ti mairugit iti nalabbaga, nalatak.

Ita laeng met a mapanunotna a ti basol ti maysa a tao, paminduaenna ti bales, mairaman pati pamilia. Ken uray no awan ti makaammo iti kinarakaram, saanmo a maikkat ti kinapudno a nakissayanen ti dayawmo. Nagasat dagiti tattao nga agbibiag gapu iti ayat. Biddut dagiti pasurot ti kuarta. Adu ti pamuspusan tapno malasat ti rigat.

Timmakder ni Magda, tinurongna ti altar. Nagparintumeng, nagkidem sa nagdumog. Wen, ti pait ket maysa laeng a paset ti biag. No taraknem, dumakkel, bumayag ken adu ti mapasurot. Ni Apo a Namarsua laeng ti kasayaatan a sanggir dagiti mailimlimo.#