Ti Nalimed a Lalaki iti Biag ni Misis Artates

Sarita ni Salvador A. Espejo

Maudi a paset

Timmawag ni Rick ken ni Jojo. Imbilinna a labsan ni Jojo ti taksi ket agtalinaed iti sanguanan daytoy.

Madamdama, nagsardeng ti lugan ni Misis Artates iti sakbay ti Kamayan Restaurant. Dimsaag dagiti dua. Simrekda iti uneg.

Dimsaag met ni Rick. Imbilinna ti panaguray ni Jojo iti asideg. Immuneg iti restaurant. Nagtugaw iti suli a pangadaywen bassit iti lamisaan da Misis Artates. Nagorder iti kape idi immasideg ti serbidor. Binayadanna a dagus ti kape tapno awan sawsawirna a pumanaw no rummuar da Misis Artates.

Iti nagsulian ti matana, pinaliiw ni Rick ti lalaki a kinasinnarak ni Misis Artates. Agtawen ngata ti lalaki iti duapulo ket lima. Pamudawen. Nabaneg. Adda pamuyaanna. Daytoy ti tipo ti lalaki a pakatinnagan ti rikna ti babai a kas ken ni Misis Artates, naisipna.

Nasiputanna a kimmaut ni Misis Artates iti bagna sana impapetpet iti lalaki. Nadlawna ti panagkitakit ti lalaki.

“Alaem ketdin,” nangegna a kinuna ni Mrs. Artates.

“Mabainak kenkan,” kinuna ti lalaki.

“Pagbainam? Saankan a sabsabali kaniak.”

“Kasanon no maammuanna?”
“Dika agdanag, dinanto pulos maammuan. Siak ti makaammo.”

Binayadan ni Rick ti kapena. Rimmuar iti restaurant. Sakbay a limmugan iti kotsena, tinung-edanna ni Jojo.

Di mabayag, agkatkatawa da Misis Artates ken ti lalaki a rimmuar iti restaurant. Nagluganda iti taksi. Bimmabada iti maysa a pagtagilakuan. Inaklilian ti lalaki ni Misis Artates idi bumallasiwda iti kalsada. Sineniasan ni Rick ni Jojo a sumurot iti uneg ti pagtagilakuan.

Kalpasan ti tallupulo a minutos, intawag ni Jojo a rummuaren da Misis Artates iti pagtagilakuan. Addan bitbit ti lalaki a sumagmamano a bag.

Limmugan dagiti dua iti taksi. Sinurot ni Rick. Linasatda ti Rizal Ave. Nagsikko ti lugan iti Campa. Nagsardeng ti taksi iti sanguanan ti nagkupasen ti pintana a balay. Dandani saanen a mabasa ti karatula a nakaipintaan ti Marivic’s Dress Shop.

Nagsardeng ni Rick iti kanto. Inseniasna ti ilalabas ni Bert. Pasado ala unan iti relona.

Tinawagan ni Rick ni Mr. Artates.

“Ammomin ti pagtaengan ti lalaki a kasinsinnarak ni misismo, Mr. Artates,” kinunana. Imbagana ti nagan ti kalsada.

“Urayennak dita,” kinuna ni David Artates. “Kayatko nga addaka a makaimatang iti panangriputko kadakuada.”

Kalpasan ti nakurang a maysa nga oras, addaytan ni David Artates.

Sinabat ni Rick.

“Iballakadko nga agtanangka, Mr. Artates. Dimo itulok nga iturayan ti pungtotmo ti nasimbeng a panagpanunotmo.”

Nagbanang-es ketdi ni Mr. Artates a nagmattider iti sanguanan ti balay. Madamdama, tinugtogna ti ridaw iti napigsa.

Nailukat ti ridaw ket nailua ni Misis Artates. Naklaat ni Misis Artates idinto a limmusiaw ti lalaki ken maysa a babai nga agtutungtong iti pangipeten a salas. Iti abayda, matmaturog ti innem a bulanna nga ubing iti kayo a kuna.

“Ania ti kayat a sawen daytoy?” gimluong ti timek ni David Artates.

“Relax, Mr. Artates,” imballaet ni Rick. “Saan a pudno ti suspetsam. Dinaka lipliputan ti asawam.”

“Lawlawagem ti agsarita!”

“Nalimed a tultulongan ni misis ni Robert. Idi nagpasngay ni Marivic, ti asawam ti nangsungbat iti nagastos iti ospital. Dayta ti gapuna a nawadwad a pirak ti nakaudna iti depositona.”

“Pakawanennak, ‘Dy,” kinuna ni Misis Artates. “Diak maitured a baybay-an lattan ni Robert. Napateg metten kaniak.”

“Papa, siak ti dusaem, saan a ni Mama,” insungbat ni Robert.

“Naturedka a sumangdo,” imbannikes ni David Artates, “ngem dimo met gayam kabaelan ti tumakder a bukodmo.!”

“Akuek a dakkel ti naitulong ni Mama kadakami iti napalabas, Papa,” kinuna ni Robert. “Ngem diak agpannurayen kenkuana. Addan natalged a pagsapulak.”

“Innakon, Mr. Artates,” imballaet ni Rick. “Nalpasen ti pagrebbengak.”

Inyadayo ni David Artates ni Rick. “Apay a dimo inlatak ti pudno, Rick?”

“Kayatko ngamin a marisuten ti diyo panagkikinnaawatan, Mr. Artates,” insungbat ni Rick. “Tallo laengen nga aldaw ket Paskuan. Mamakawan pay ti Dios, datayonto la ketdin a parsuana ti saan?”

“Kinapudnona, nabayagen nga ammok a tultulongan ni Lilibeth ni Robert. Naamirisko metten a dakkel a biddutko ti pannakibiangko iti pagduyosan ni Robert. Ngem nangato ti amor propiok. Diak kayat nga agparang a siak ti agpakumbaba. Dayta ti gapuna a tinangdananka a mangpaliiw ken ni Lilibeth. Tapno adda pamkuatak nga umasideg kadakuada,” kinuna ni David Artates.

Saan a nakatimek ni Rick. Sal-at, namaysaan ni David Artates!

“Agyamanak iti tulongmo,” intapik ni David Artates. “Kas gunggonam, umawatka iti bonus! Tumataginting a dies mil!”

Limmawag ti rupa ni Rick. Dayta ti kail-iliwna unay a denggen!#