Tawid News Magazine

Ti Nalimed a Lalaki iti Biag ni Misis Lilibeth Artates

Sarita ni Salvador A. Espejo
Maikapito a paset

“No kasta, ammon ni Artates a nagsarakkami ken ni misisna?” sinaludsod ni Alabastro
idi agangay.

Inggagara ni Rick a saan a sinungbatan ni Alabastro. Kinautna ketdi ti sigariliona sa nanindi. Panagkitana ken ni Alabastro ket kayarigan daytoy ti bao a naipiskot nga awan a pulos ti pagtarayanna.

Kellaat, napungot ni Alabastro ti buokna sa kasla awan pigsana a nagpusot iti daan a sopa.

“Apo Dios, ania daytoy a naaramidko…” nakunana.

“Huston dayta, baka mangabakka pay iti Famas Award,” kinuna ni Rick. “Relaks ka lang, saan pay a dimmanon ti iggemmi nga impormasion ken ni Mr. Artates.”

Inyangad ni Alabastro ti rupana ket nabayag a minulenglenganna ni Rick a kasla dina patien ti nangegna.

“Iti bukodmi a biang, awan pay ti relasionyo ken ni Misis Artates ket ikkandaka iti gundaway a mangatur iti daytoy a biddut. Iballakadko nga adaywam ni baketna. Para iti pagsayaatanyo.”

“Saanmon a masapul nga ibaga dayta kaniak. Dayta ti gapuna a kinasinnaraknak ni Lilibeth… ni Misis Artates idi kalman. Kinunana a nasursuronan nga ayaten ni David Artates ket dina maitured a liputan. Impakaasina a lipatek laengen ket bumirokak iti sabali a babai nga ayatek.”

Saan a nagtimek ni Rick. Simmublat a nangmatmat ken ni Alabastro a kasla tuktukodenna no agsasao daytoy iti pudno.

“Idi kalman, impanamnamak a diakon singaen. Ay-ayatek ni Lilibeth. Pakaragsakakon a makaammo a natalged ti kasasaadna iti denna ni David Artates.”

“Kasano ti pannakaammok nga agpayso nga adaywamon ni Misis Artates?” kinuna ni Rick.

“Adda kenka no dinak patien,” insungbat ni Alabastro. “Ngem tapno ammom, inawatkon ti offer ti opisinami a siak ti manglukat iti baro a sangami iti Vigan City.”

Nagtalinaed a nakaperreng ni Rick ken ni Alabastro.

“Mamatiak kenka,” kinunana idi agangay. “Namnamaem nga awan ti makaammo iti nalimed a panagsarakyo ken ni Misis Artates. Ngem masapul a tungpalem ti karim a dimon singaen pay ti panagbiag dagiti agassawa.”

“Ikarik, pari. Ken agyamanak unay,” kinuna ni Alabastro.

“Tulagan ti lalaki daytoy, pari,” kinuna ni Rick.

“Wen, tulagan ti lalaki,” insungbat ni Alabastro sana intanggaya ti dakulapna.

Inawat ni Rick ti dakulap ni Alabastro. Tinapikna ti abaga ni Alabastro sa pimmanawe.

Sumakay koman ni Rick iti kotsena idi nagkiriring ti selponna. Ni David Artates.

Dakes ti nagparikna ken ni Rick ta nairteng ti timek ni Artates.

“Dagdagusem ti agpakastoy,” kinuna ni Artates. “Agrubrubbuat ni Lilibeth. Suspetsak a makisinnarak manen iti lalakina.”

“Relaks, Mr. Artates,” imballaaet ni Rick. “Awanen ti pagdanagam. Napudno ni misis kenka.”

“Ania ti kayatmo a sawen?”

Insalaysay ni Rick ti naduktalanna mainaig ken ni Misis Artates ken ni Alabastro.

“Ammok daytan!” pinuted ni Artates ti dadduma pay a sawen ni Rick. “Sabali a lalaki ti nakaituonan ita ti pammateg ni Lilibeth! Isu ti suspetsak a kasinnarakna ita!”

Nagmalanga ni Rick. Adda pay sabali a lalaki ni Misis Artates?

“Adda ita ni Misis Artates iti pagtaenganyo?”

“Wen. Agsuksukat.”

“Pagkunaam a makisinnarak iti lalakina?”

“Nakaawatak iti tawag iti telepono. Lalaki ti timmawag. Dinagdagusna nga imbaba idi mailasinna ti timekko. Sumagmamano a minuto, nagkiriring manen ti telepono. Ni Lilibeth ti simmungbat. Pagbiit ken namedmedan ti panagpatangda ken ammok lattan a nagtulagda nga agsarak.”

“Umayak a dagus dita, Mr. Artates!” kinuna ni Rick.

Sakbay nga imbuelta ni Rick ti luganna, tinawaganna ni Jojo tapno pakaammuanna iti kaudian a pasamak. Nakapuesto ni Jojo iti asideg ti pagtaengan da Artates.

“Umayak dita. Agsagsagana ni Mrs. Artates a rummuar. Suspetsa ni David Artates a makisinnarak iti lalakina. Duata a mangsurot kenkuana,” kinuna ni Rick.

“Siguraduek, saanen a makalusot ita,” kinuna ni Jojo.

(Maituloyto)

Exit mobile version