Ti Nalimed a Lalaki iti Biag ni Misis Lilibeth Artates

Sarita ni Salvador A. Espejo
Maikadua a paset
Pinidut ni Rick ti auditibo ti telepono sana inawagan ni Jojo, talkenna a legman. Dati a polis ni Jojo ngem nagikkat iti serbisio ta dina mairusok dagiti dakes nga aramid dagiti kabaddungalanna. Tallon a tawen nga agpapaay iti ahensia ni Rick.

Madamdama, addaytan ni Jojo. Nabaneg ken napuner iti 5’8’’ a kinatayagna. Naisem ketdi. Kinapudnona, adu ti naleksion iti langana a kasla di makapettak iti bulong. Iti maysa a kaso nga iniggamanda, kinarit ti tallo a malalaki nga agnaed iti maysa nga slum area iti siudad. Napusi ti ngipen ti maysa, natukkol ti ramay ti sabali, ken nagkamkamatis ti rupa ti maikatlo.

Impasayag ni Rick ti retrato ken ni Jojo a dagus met a nangsippaw.

“Ni Misis Lilibeth Castro-Artates dayta,” kinuna ni Rick kalpasan ti panangibagana ti background ti baro a klienteda. “Paliiwem dagiti garawna. Surotem amin a papananna, sino dagiti gagayyemna, nangnangruna dagiti kasinnarakna a lalaki.”
“No problem, boss,” kinuna ni Jojo idinto nga inkur-itna iti kuadernona ti adres ni David Artates.

Nagkuyog da Rick ken ni Jojo a rimmuar iti opisina kalpasan a binilinna ti sekretariana a makaammon kadagiti sabali a kliente nga agpatulong iti ahensia.

Nagsinada ken ni Jojo iti parkingan dagiti luganda.

Nagturong ni Rick iti sukina a tienda ket nagpabungon iti arak.

Naglugan man met laengen iti kotsena ket nagturong iti Harrison Road a pakasarakan ti kompania ni David Artates. Impaigidna ti lugan, bimmallasiw iti kalsada sa simbrek iti umuna a kadsaaran ti 8-storey a pasdek.

Linugayan ni Ruben dela Cruz, hepe ti security ti pasdek. Nasinged ken ni Rick ni dela Cruz. Iti trabahona, nasken nga adu dagiti gagayyemna. Adda dagiti pakasapulanna kadakuada, kas ita.

Indissona ti nabungon nga arak iti sikigan ni dela Cruz. Iti apagdarikmat, nagpukaw ti arak iti nakaidissuanna.

“Masansan kadi nga umay ditoy ni Misis Lilibeth Artates?” sinaludsod ni Rick. Nangdutdot iti sigarilio ket nanindida ken ni dela Cruz.

“Manmano, padre,” kinuna ni dela Cruz. “No laeng adda pasken ti kompania ti pannakakitak kenkuana. Ngem no maisar-ong ditoy, kasla celebrity ti datingna. Naglapana, ama! Adu a bold star ti atiwenna!”

“Pammaliiwmo, kasano ti relasionda ken ni David Artates?”

“Awan masaritak iti dayta ta manmano a makitak ida nga agkuyog ditoy. Ngem segun iti masasaepmi, nalab-ay ti panaglangenda. Adda naalimadamadmi nga adda idi kaayan-ayat ni Misis Artates ngem napilit a nakiasawa ken ni Mr. Artates tapno maallangonna ti dayaw dagiti dadakkelna a nailumlom iti utang ken ni Mr. Artates!”

Naperreng ni Rick Mijares ni dela Cruz. No kasta, saan nga ayat ti nangiduron ken ni Lilibeth Castro a makikallaysa ken ni David Artates!

Naapirasna ti timidna. Apay a di nadakamat ni Artates dayta a banag? Dina ninamnama a maduktalan ti pudno a relasionda ken ni Lilibeth Castro? Ngem kadakuada nga inbestigador, umuna a kitaenda ti anggulo wenno motibo ti aniaman a kaso nga iggamanda.

Wenno kayat laeng ni David Artates a teggedenna ti nangina a serbisio a singirenda kenkuana? Kasta dagiti negosiante, dida kayat ti maabakan iti simrekanda a transaksion, aglalo no kuarta ti pagpapatangan.

“Adda gayam baro ni Artates. Agkataebda ken ni Lilibeth. Agkatunosan kadi dagiti dua? Ammomon, iti maysa nga anak, uray pimmusayen ti inana, dina kayat nga adda sabali a babai iti biag ti amana. Managimbubukod no dadduma ti maysa nga anak, saan kadi?”

“Dayta pay ti damagko a nagringgoran dagiti agama. Saan a kayat ni Andy a mangasawa manen ni dadina. Ngem saan nga impangag ni Artates ni Andy. Ngem dita mababalaw ni Artates. Daydiay a tipo ni misis ti irupir ti maysa a lalaki tapno matagikuana laeng.”

“Problema ngarud a dakkel aglalo no agluludonda iti maymaysa a pagtaengan,” kinuna ni Rick Mijares.

“Dua a bulan kalpasan nga inkallaysa ni Artates ni Lilibeth, pimmanaw ni Andy iti pagtaenganda,” kinuna ni dela Cruz.

“Pugtuak ti gapuna. Kayatna nga ipakita iti dina ikakanunong iti inaramid ti amana, korek?”

“Mabalin a pudno, mabalin met a saan,” kinuna ni dela Cruz. “Kaniak a biang, ti beggang a nangrissik iti nalab-ay a panagtunosda nga agama ti panangipapilit ni Artates nga agbasa iti abogasia ni Andy idinto a kinapintor ti pagesman ti anakna. Nayabyaban dayta a beggang ket nagbalin nga apuy a nangsilmot iti linas ti panaglangenda idi insangpet ni Andy ti kaayan-ayatna iti pagtaenganda. Nagsubangda nga agama idi naammuan ni Artates a maysa laeng a modista ti napili ni Andy nga asawaen. Imballaag ni Artates nga awan ti tawiden ni Andy no ituloyna nga ikasar ti modista. ‘Kukuam laeng ta kuartam’, imper-ak kano ni Andy ket pimmanawdan ken ti kaayan-ayatna iti pagtaengan ti amana.”

(Maituloyto)