Ti naulimek a gubat ni Josefina Guerrero (Maudi a paset)

Impaay ti America amin a tulong ken ni Joey gapu ta saan a nagpangadua a nangipaay ti tulongna idi kinasapulanda ti serbisiona. Ti saanna a panangiymut ti serbisiona uray no agsakit iti ketong ket nagbunga iti kinaindaklan ken naisangsangayan a pakasaritaan.

Insurat ni Thomas Johnson ti “naulimek” a gubat ni Joey ket nairaman daytoy iti koleksion dagiti naindaklan a gubat iti sangalubongan. Mabasa iti panid 268-272 daytoy a pakasaritaan ni Josefina Guerrero iti libro a  napauluan iti “Joey’s Quiet War”.

Ania ti maagsawtayo iti daytoy naindaklan a pakasaritaan  ni Joey?

Uray no agketong ti maysa a tao, adda kaimudinganna ditoy lubong. Saan a ti sakit ti makatubeng iti tao tapno makapagserbi iti pagilian nangruna ti pannakawayawayana manipud iti ima dagiti nadangkok a a Hapones.

Adtoy ni Josefina Guerrero, agketong. Gapu iti sakitna a ketong, naglasat iti saan a mailadawan a panagsagaba. Iti daydi a panawen, mauy-uyaw ken maum-umsi (ken uray tatta) ti agsakit iti ketong. Karugit dagiti tattao ti maysa nga agketong. Kayarigan ngarud ni Joey ti basura a karimon nga asitgan dagiti tattao. Ngem ti nakasaksakit unay, dina maarakup, dina maubba, dina pay maagkan ti ubing nga anakna a ni Cynthia gapu iti amakna a maakaran daytoy.

No maysa koma nga ordinario a tao, adda koman iti suli ni Joey a mangsangsangit iti kasasaadna. Wenno saan, ilunlunodna pay ket koma ti langit gapu iti daytoy a sagsagabaenna. Ngem saan a nagbalin daytoy a tubeng tapno itedna ti tulongna, uray pay  kaapiring daytoy ti peggad ken posible pay ti biagna tapno makapagserbi iti pagilianna.

Kasta ti inaramid ni Joey. Kas nadakamat iti Time Magazine, nagbalin nga ahente ti nalimed a tignay iti pannakirupakda kadagiti Hapon. Inaramatna ketdi ti sakitna iti panangipuslitna iti taraon, agas ken dagiti mensahe kadagiti balud nga Amerikano. Babaen kenkuana, naipadanon iti Air Force dagiti impormasion mainaig iti salaknib wenno garison dagiti Hapon. Maysa a napateg nga impormasion a naipadanonna ti lugar a nakaimulaan dagiti minas ti bomba a dalanen ti maysa a dibision dagiti Amerikano idi rubbuotenda ti Manila. Babaen daytoy nga impormasion, naisalakan iti di pagduaduaan a pannakagudas dagiti soldado ti Aliado a Puersa.

Apay a saan a natakuatan ni Joey kadagitoy a misionna? Gapu iti sakitna a ketong. Agbuteng dagiti sakang a mangsukimat kenkuana gapu ta makapasidduker ti agtabtaba a kudilna.

Iti pakasaritaan ni Joey, naminsan pay a maipasagepsep kadatayo nga adda kaimudingan amin a tao ditoy a biag, uray kasano a kinanumo ken kinabassitna. Ad-adda pay a marukod ti kinaindaklan ti maysa a tao no iti baet ti kaadda iti sakitna, makaipaay iti serbisio iti nagan ti wayawaya iti sanguanan dagiti adu a lapped ken bangen a pakaisungalngalanna iti peggad wenno pakaibuisan ti biagna.

Dayta ni Josefina Guerrero.

Masaludsod: kabaelantayo kadi ti agbalin a kas ken ni Joey, addaan sakit, karimon dagiti tao, ngem imbes nga agpulkok ken aggian iti suli, isebbana ti biagna iti nagan ti wayawaya?

Kabaelantayo kadi a tuladen ni Joey, nga imbes a makarikna iti pannakaupay ken isusuko iti panagwaras ti sakitna, saanna nga intulok nga agrakaya met ti panunotna, ti kinataona ket babaen ti determinasionna, nakaadal ken nagbalin a mannurat?

Manmano ti kas ken ni Joey. Saluduantayo ti padatayo a Pilipino a nangtukay iti panagraem dagiti Amerikano.#