Ti Pagorasan

Ti pagorasan (Relo) pulos nga awan ipaborito
uray asinoka itan iti dangalay ti lubong
nakagaw-atka man iti kangatuan nga adal-
wenno saan a piman a simrek iti pagadalan
napanglawka man wenno baknang, nasanikua-
awan ti ipangpangruna, amak ti pagorasan
saan a pulos agsarimadeng, tuloy ti pannagna
iti kada tunggal oras – iti aldaw wenno rabii

Sika (Tao) ti malib-at no namayamay, eksaktuen
ti panagrubuat naituding nga oras, nakaikumitan
iti programa nga imdengan/akem, okasion, dar-ayan
a pakaikapisan, pakatalaanan wenno pakalibasan
dapat, unaam dagiti sumangbay dumteng nga oras-
tapno saan ken dinto maantala iti panagdardaras