Ti Penumbra a Biag dagiti Nalalatak a Mannurat

Kolum: Iti Duyog ti Singasing

Ni Jaime M. Agpalo, Jr.

 (Umuna a Paset)

 

 

Ti biag nga agpayso, nagduduma a maris ken tignay. Adda narangrang, adda met nasipnget. Iti panangtaldiap iti biag ti maysa tao, no dadduma, saan a magawidan a saan a taldiapan amin a pasetna; nupay kasta, saanen a napateg dagiti negatibo ken dagiti saan a makaipaay iti pannakaital-o, kapatgan ti amin aspekto a mangpabaknang iti panunot ken rikna. Taldiapan laeng dagiti penumbra a paset a kas pagadawan, pagibasaran iti umno nga aramiden.

Adda kabukbukodan a awagas tunggal maysa a mangidur-as iti talentona. Nagduduma a panglakagan.  Ket no maminsan, malaokan iti pakaisagmakan no dagiti agibunga iti saan a nasayaat ti maiggaman a banag ken pagarupen a makatulong iti konsentrasion nga agsurat  ken gaganaygayan. Kas kadagiti mangipaay iti penumbra iti biag. Kas iti arak wenno dagiti annak ni Bacchus a mannurat, isuda dagiti saan a makasurat no saanda a makasiat, saan a pulido ti konsentrasion iti inda panagsurat no saanda a makainum iti diro ni Bacchus. (Nangipaaytayon idi naminsan ti ehemplo, a napauluan iti Dagiti Annak Ni Bacchus.)

Iti daytoy a sinurat, intay met kaw-iden ti maysa pay penumbra a biag dagiti nalalatak a mannurat. Inawagantayo iti penumbra ta maibilang daytoy a nasipnget a paset iti biagda a kas mannurat. Gagangay nga adda dagiti nasipnget a paset ti  panagbiag ti maysa a tao, aglalo no nailuod iti bisio

Ta pudno met nga awan ti nasayaat nga ipaay ti makailuod a bisio. Uray kadagiti nalalatak a mannurat ket saanda a nailaksid iti makailuod a bisio a kas iti druga. Saan laeng nga arak ti binisio dagiti nalalatak a mannurat no di ket uray ti droga a kaaduanna iti nagsadag itoy tapno magun-od iti inda gamgamgamen nga ingpen, iti ababa a pannao, tapno maaddaanda iti konsentrasion nga agsurat. Ket iti di agbayag, marigatandan a kumalas wenno umibbet iti ginammatanda a mangidana iti konsentrasionda. Isuda met laeng iti nangkali iti abut a pakaikarakonganda.

Pudno la unay nga awan ti pilpilien ti bisio, ta ti tao a mismo ti nangpili itoy, aniaman ti kasasaad ken panagtamed dagiti umili. Ket maymaysa laeng ti kaipapanan ti amin, apaggapaman a nailuod iti bisio, dita metten nga in-inut a mareggaay ti nasipnget a biag, agingga iti aminen ket maapektaran.

Piman, nasaem a panunoten, ngem iti laksid dayta, maibilangda met a gagangay a parsua nga addaan iti penumbra a biag.

Adtoy ti sumagmamano a nagan dagiti nalalatak a piksionista ken mannaniw a nagbisio iti druga.

Ni Stephen King, ti maysa kadagiti adigi iti horror fiction. Nailuod iti droga iti ayatna a maaddaan iti napintek a konsentrasion. Isu nga adu ti nasuratna a nobela ta nagusar kadagiti nagduduma nga epektos a mangipaay kenkuana iti yuyeng iti natarnaw a litek ken bunga ti panunot. Saan laeng a cocaine ti inusarna no di pay nagduduma a klase ti downers ken uppers agraman dagiti cough syrup. Gapu iti dayta, nakapungtot ti asawana ket  imbagana a nasken nga agbalbaliw, nga isardengnan ti madi nga aramidna, ta no saan agbalkot laengen ni Stephen ket pumanawen iti pagtaenganda. Napanunot ni Stephen ti biddutna ket nagdisnudo a simrek iti rehab center tapno maagasan.

Uray ni Philip K. Dick, ti nalaing nga agsurat iti science fiction ken ama ti modern paranoid fiction ket sinagpatanna met daytoy a panagabuso.

(Maituloyto)