Ti Religious Tourism ken ti Kabalikid ti Turismo

Salaysay ni Christine Marie R. Verzosa

(Tuloyna)

 

Napukaw ti kinasigud wenno namungayanna ta nalaokanen manipud iti sabali a nagtaudan. Loss of authenticity, kunada man. Ti panangadaptar kadagiti nalalatak a cultural expressions ken manifestation wenno panangbalbaliw daytoy tapno maidalan iti panagraman, panangidayaw ken mamagsiddaaw, no di man mangitayok iti rikna dagiti turista ket maawagan nga staged authenticity. Agingga a mapasamak laeng ti panagbuya, panangimatang iti maysa a cultural expression, no ania ti adda nga ipresentar ti lugar, ti klase ti panagbiag ken kabibiag dagiti lumugar ti nakaituonan iti imatang dagiti turista a saanen a nasisita ti pakasaritaanna wenno kaimudingan ti selselebraran, maawaganen dayta a kas staged authenticity.

Siempre pay, no adda dagiti makunkuna a turista, sumallabay met ti komersio ken negosio, a kas iti panaglakuan kadagiti souvenirs, arts, crafts, cultural manifestations, nagduduma a taraon, serbisio ken dadduma pay. No ad-adu ti turista, ad-adu met ti maparnuay a tagilako, saan laengen a dagiti nainaganan no di ket aminen a pagesman ti tao, agraman ti pananggammat a kas taudan ti pagbiagan.

Daytoy ti sainnek ti rector ti Baclaran Church iti met laeng Manila, iti interbio kenkuana iti telebision iti nabayagen nga essemda a panagbalin koma a kas religious hub ti lugar, ta segun iti historia a namungayanna, iti puso ken isip dagiti Katoliko, kaitutopanna met dayta a pannakabigbig. Ngem namin-adu kanon a napan sadiay dagiti agrebbeng a mangipaay koma iti makapnek a panagtung-ed, ngem isu latta nga isu, saan a nagbaliw ti saludsodda: Kasano ti kinatalged ti lugar?

Natalged ngata pay ti aglawlaw a nagpuniponanen dagiti adu nga agtagilako, mannipdut, agdudukot ken dadduma pay a pautot ti makumikom unay a komersio? Saan a makapnek no di ket makapamisuot la unay ti sanitasion ken salun-at gapu kadagiti agkaiwara ken saan a nakolkolekta a basbasura. Ti kinaurnos ken kinaulimek ti lugar a kas dati a religious haven ket addaanen iti sabali nga impression.

Mapasamak ti social stress gapu daytoy, ta ultimo dagiti luglugan ket saanen a makadalan iti mismo a katengngaan ti kalsada ta inukoparanen dagiti illegal vendors.

Sabali laeng dagiti physical influences a mangparnuay iti kanayonan a social stress gapu iti panaginnagaw dagiti turista ken dagiti lumugar no maipapan iti panagkonsumo kadagiti primary resources a kas iti danum, ken gagangay a no maminsan rumaman pay ti kuriente ken dadduma pay, ad-addan a maserbian dagiti turista ngem dagiti lokal a populasion. Iti panagadu ti turista, sumurot met nga umadu ti negosio ken komersio, umadu ti populasion. No adu ti populasion, saan a masasaan ti in-inut a pannakadadadael ti environment, ket siempre pay, ngumina ken tumukno met sadi langit ti gastosen saan laeng a ti pagbiag no di pay ket iti kinangato ti buis ken nagduduma a bayadan a pangseguro iti masakbayan.

Iti panagadu dagiti turista, mapukaw dagiti cultural expression, religious events, natural  resources agraman ti kinaasino.

Iramanen ditan ti iyaadu ti krimen, prostitusion, panagraira ti droga ken dagiti dadduma pay nga etikal nga isyo.

Daytoy dagiti sumagmamano a rason ken gapuna a linagidaw ti rector ti simbaan ti Quiapo ti singasing ti Manila City Hall Tourism Office a mapagbalin nga international religious tourism ti Feast of the Black Nazarene. Iti laengen aglawlaw dagiti simbaan ket saan a maprotektaran ti gobierno lokal iti kinasagradona ken kinasolemnidad.

Panunoten a nalaing, apay a saan a maawagan a global events dagiti dadakkel a pilgrimage a kas iti Ramadan sadiay Saudi Arabia, Kumbh Mela sadiay India, ti Hinduism pilgrimage ken dadduma pay?

Agsipud ta religious events dagitoy, ket saan a maipaayan iti napintek a publisidad a mangipangato ti kinaadu ti turista. Kasta met ti Feast of the Black Nazarene.#