Ti saan a magatadan nga impatawid ni Manong Badong

PHOTO: Salvador Aleson Espejo, Tawid News Magazine founder, was awarded Journalist of the Year by the City Government of Vigan in January 25, 2003. (TNM file photo)

NAGSINGIN a nakaro a pannakakellaat ken panagladingit iti pamilia, kakabagian ken dakami a gagayyem daydi Manong Salvador “Badong” Espejo ti isasangbay ti Tawen 2018 ta iti maikadua nga aldaw ket pinaisublin ti Dios a Namarsua ti biag nga impabulodna kenkuana.

Kalpasan dagiti naindaklan a panagraragsak kabayatan ti panawen ti Paskua ken panangsarabo ti Baro a Tawen dagiti kameng ti Pamilia Espejo, narimbawan daytoy iti nakaro a panagleddaang gapu iti kellaat nga ipupusay ti Ama ti pamilia iti ospital sadiay Metro Manila iti maikadua nga aldaw ti 2018 gapu iti nakaro nga idudokar ti sakitna nga angkit wenno asma.

Para kadagiti kameng ti Pamilia Espejo, nakalidliday a panangirugi ti 2018 ta awanen ti maysa kadagiti adigi ti pamilia, maysa a napudno nga asawa ken ni Manang Rose a kapisi-ti-pusona, ken pagwadan nga ama kadagiti dua nga annakda ken iti apokoda. Nagladingiten para kadakuada nga inulila ti ingungotenda nga ama ti pamilia ta naipasagepsep kadakuada ti ayat ken dungngo daydi Manong Badong.

Maysa a pagwadan a Padre de Pamilia ni Manong Badong iti laksid dagiti adu a rigat ken karit a naglasatanna, kas ipaneknek ti naurnos a kaamaan a binangonna, ti nakappia ken tungpal-biag a panagtiponda nga agassawa, ken ti naballigi a pannakagun-od iti nangato nga adal ken kaadda ti nasayaat a pagsapulan dagiti dua nga annakda.

Nakellaat ken naladingitankami met a gagayyem daydi Manong Badong, nagruna kadakami nga agsursurat iti Tawid News Magazine a pinundarna, iti biglaan nga ipupusay ti Founding Publisher. Naklaatkami ta nagkikitakami laeng sakbay ti panaggibus ti tawen idi itedna kadakami dagiti regalona para iti Paskua, ket saanmi a pulos a ninamnama a daytan ti maudi a pannakakitami kenkuana a sibibiag. Naldaangankami ta iti panawen ti panagpapagayammi ken panagkakabsatmi iti pluma ket nariknami ti panangisakit ken kinamanagparaburna kadakami a padana a mannurat ken kameng ti media.

Iti kellaat nga ipupusay ni Manong Badong, saan laeng a ti bukodna a pamilia ti inulila ken pinanawanna, ngem uray pay ti Tawid a binukelna ken nangipaayanna iti adu a panawen ken atensionna kadagiti naudi a tawen ti panagbiagna kalpasan ti panagretirona a mangisursuro ken pinangbukelna kadagiti nagkauna a lokal a pagiwarnak. Naladingitankami iti ipupusay ti Pundador ti Tawid ta nagamak ken masayangankami a kumuyogen daytoy a maitanem kalpasan iti kellaat nga ipapatay ti Publisher.

Iti unos ti adu a tawen a panagsursuratmi iti Tawid, nasursuromin nga ipateg daytoy a pagiwarnak ken magasin a maysa kadagiti sumagmamano a kapautan a warnakan iti Kailokuan. Adu a pagsayaatan dagiti naitulong ti Tawid iti panagbiagmi kas mannurat ken kameng ti media.

Naragsakan ken nabiagankami iti namnama idi ibaga da Manang Rose ken ti inauna nga anakda a ni Jasper nga ituloyda nga ipablaak ti Tawid, ken kiniddawda ti agtultuloy a panagsuratmi. Naayatankami ta uray pay awanen ni Manong Badong ket adda ti asawa ken anakna a nangikeddeng iti pannakaitultuloy ken pannakataginayon ti warnakan a pinundarna.

Nangnamnamakami a babaen ti panagtimpuyog a mangimaton da Manang Rose, maysa a retirado a mangisursuro, ken Jasper, maysa a nalaing a website designer ken board topnotcher iti Medical Technology, ken pannakikaysami nga agsursurat, agpapaay ken tumultulong iti Tawid, ket agtultuloy ti pannakaipablaakna, ken panagserbina iti publiko kas pakaamuan dagiti kangrunaan a damag, salaysay, literatura, legal a pakaammo ken dadduma pay a mabasbasa.

Narigat ti panangmantiner iti lokal a pagiwarnak ken magasin nangruna ita a panawen a modernon ti teknolohia ken naglataken ti social media. Adun a publisher dagiti nangpadas ti nagipablaak kadagiti regional newspapers and magazines, ngem saanda a nagpaut gapu ti kinainget ti kompetensia. Nagasat ti Tawid ta nalasatna dagiti adu a karit ken tubeng ket nagpaut ken sibibiag pay laeng agingga iti agdama. Ti nabaknang a padas ti agdama a Publisher iti Information Technology ket naindaklan a tulong dagiti mangitantandudo ti Tawid ti gapu nga agtultuloy a panagampayagna iti intero a lubong babaen ti computer internet ket mabasan dagiti linaonna paseten iti panagbiag dagiti Ilokano.

Uray pay awanen ni Manong Badong a pundador ti Tawid, adda dagiti kameng ti pamiliana a mangsalsaluad ken mangitultuloy ti saan a magatadan nga impatawidna iti publiko iti Kailokuan a pagserserbian ti warnakan. Iti idadateng iti umuna nga anibersario ti ipupusay ti Founding Publisher ti Tawid, sangsangkamaysa dagiti kameng ti Pamilia Espejo ken dagiti agpapaay ken agsursurat iti pagiwarnak ken magasin a mangikarkararag ti agnanayon a panaginana iti kappia iti sidong ti Dios a Namarsua. Agyamankami kenkuana iti naindaklan a tawid ken sagutna kadakami a kakasatna iti media ken pluma. #