sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Ti Sarita Para Ubbing

Kolum : Sinursuran
Ni Jobert M. Pacnis
(Maikapat a paset)

Napintas met a ramenan iti paripirip ti sarita. Iti rugi ti sarita, agaramat kadagiti banag a mangiparipirip iti mabalinto a mapasamak iti udina. Ngem sakbay nga igibus, saludsoden iti bagi: makapnek kadi kadagiti ubbing no kastoy wenno kasdiay ti panangigibusko? Adda ngata met la ngata maagsaw dagiti ubbing nga adal kadaytoy? Dayta a paripirip, saanna met a buksilan a dagus ti mabalin a pagngudoan ti sarita.

Masapul nga agusar laeng kadagiti abbaba, simple a balikas wenno patang (sentence). Di a pukawen ti diyalogo iti sarita ta daytoy ti mangmangted pay iti gagar kadagiti ubbing a mangammo iti pagbanagan ti estoria.

Siguraduen a ti parikut iti sarita, sungbatan/solusionan ti kangrunaan nga agbibiag. Mabalin met a dagiti gagayyemna no inraman dagitoy iti sarita ken naipariknan ti dakkel nga akemda iti damo pay laeng ti sinurat. Dagiti nataengan nga agbibiag iti sarita, bassit (minor) laeng ti papelda iti pannakasolusion ti parikut.

Siguraduen nga addaan iti naragsak a pagtungpalan ti sarita. Kas pangarigan, no inrugi ti sarita iti pannakaadda ti aso maysa nga ubing, masapul a maaddaan daytoy iti udina. No managdakdakes ti ubing iti un-unana, masapul nga agbalbaliw iti udina.

Liklikan nga ibaga ti mensahe ti sarita. Bay-am a ti nakabasa a mangarisit kadaytoy. Saan a sika. Iti kasta, matulongan dagiti ubbing nga agpanunot. Maasada la ketdi kadaytoy. Banag a nakaragragsak.

TI SARIDANIW

Ania, aya, ti sarindaniw?

Nagtaud daytoy iti dua a balikas—ti sarita ken daniw. Kayatna ngarud a sawen, sarita daytoy a naidaniw; imbes a mayistoria laeng.

No ngarud naidaniw, masapul a surotenna met dagiti alagaden no kasano ti agdaniw iti para ubbing. Malaksid a surotenna met laeng dagiti pagalagadan no kasano a suraten ti sarita a para ubbing.

Di kad’ kasla narikrikut ita daytoy a suraten? Ta, ne, dua a genre ti literatura ti naiget a surotenna!

Ngem, ala, gapu ta klase daytoy ti sarita a para ubbing, intay’ man ngarud padalanan bassit.

No diak mariro, dua tawen itan ti napalabas sipud nagpasalip ti GUMIL Ilocos Norte iti dandaniw para ubbing ken sarindaniw.

Iti puotko, daytoy ti umuna nga adda nagpasalip iti sarindaniw. Kadagiti panid ti magasin, saanak pay iti nakabasa iti kastoy a kita ti literatura a naisangrat para kadagiti ubbing.

Gapu iti tarigagay a makisalip, nagpannurayak lattan iti ammok a nagtaud daytoy kadagiti dua a balikas (sarita ken daniw) iti kinaania daytoy a mapaglalabanan.
Sarindaniw— sarita a naidaniw. Ngarud, no maidaniw a para ubbing, addaan met laeng iti rima. Di unay atiddog dagiti linia wenno di unay adu ti silaba ti tunggal linia ti daniw. Addaan iti metro wenno rukod.

Bitbit dagitoy a pannakaammo, pinadasko ti nagikur-it iti isalipko. Ti entry, masapul a buklen ti 32 nga parapo nga addaan iti 4 a linia ti kada parapo.

Diak pay nakadua a parapo iti napanunotko a balabala, maalakon ti sumuko. Nagrigat gayam. Saan a kas iti ordinario a sarita a para ubbing a dimo panunoten ti panagkakarima ken panagpapada ti rukod ti kada linia.

Impaknik pay laeng ti narugiak. Ngem kalpasan ti sumagmamano nga oras, naalak met laeng ti riknak a nangituloy iti sursuratek. Ngem isu la nga isu a rigat.

Adda ditan a kasla agdandaniwak laeng. Awanen dagiti elemento ti sarita a rumbeng a surotek pay.
Indissok manen. Nagpanunotak a naimbag agingga a nasukitko ti rugso ti pluma ket nasangalko ti umuna a sarindaniwko. Idi

Napan Ni Jethro ‘Diay Tuguegarao ti impaulok.
(Adda tuloyna)