Ti segseggaak a panagsublim

Nasaem, nasaem unay
Ti nauneg a sugat ti ipapanawmo
Aglanglangoy dagiti matak iti lua
Iti dagsen toy barukong
Inkarigatak iti lumung-aw
Iti taaw ni limdo
Ta natarumamis ti kawar ni lagip
Ti iliwko dina kabaelan a pekkaen
Ta kas man gabat a naidaknir-naipempem
Iti lansad ti barukong
Ngem di pay naiddep ti namnama
Ta mamatiak iti aringgawis ti amin
Maregregto ti linnaaw
Ket dagiti bulong nalangtodanto manen
Lailuento manen ti pul-oy
Ti sabong, inton dumteng
Ti segseggaak a panagsublim