Ti ubing a biktima ti kinakurapay

SIMPLE laeng dagiti tarigagayna bayat ti panagbiagna: school bag, bisikleta ken natalged a pagsapulan dagiti dadakkelna. Ngem nadangkok ti umukuok a saem iti pannakaamirisna a sabali ti tarigagay, sabali ti agdadata a kinapudno.

Naganus pay ti panunotna ngem mariknanan ti kinatarumamis ti naranggas a kuko ti kinakurapay: ti panagbisaleg ti tian kadagiti aldaw nga awan ti maisaang , ti leppay nga abaga ti amana kalpasan ti agmalmalem a panagbirokna iti pakiteggedanna, ti renren iti muging ti inana kalpasan ti agmalem a panagigelgelna kadagiti awatna iti labaan, dagiti aldaw a panagkumegna iti kalapawda gapu ta kapilitan a naglangan iti klaseda agsipud ta awan ti maiyarikap dagiti dadakkelna a pagpletena wenno balonda nga agkabsat.

Inkur-itna amin dagitoy  a rikriknaenna iti diaryna. Ti diary ti nagbalin a kakaisuna a gayyem a nangibisikanna kadagiti liday ken saem nga umuk-ukuok iti barukongna iti panagmaymaysana. Sabali laeng ti suratna a nangkiddawanna ken ni Ate Vicky (Morales), host ti programa a “Wish Ko Lang”, iti school bag ken bisikleta nga aramatenna iti panagiskuelana ken ti tarigagayna a maaddaan ti dadakkelna iti nataltalged a pagsapulan.

Ti laeng diary ken ti saan a naipaw-it a surat dagiti naulimek a saksi iti kinadagsen ti baklayna a lubong nga agpangpangtan a dina kabaelan pay nga awiten.

Sakbay ti panagsublida iti pagadalan, dimmawat iti sangagasut iti amana a para iti proyektona. Awan ti naited ti amana. 

Maysa nga aldaw kalpasan ti Piesta dagiti Natay, imputipot ni Mariannet Amper, 12, ti maysa a nylon cord iti tengngedna sana imbitin ti bagina.

No ammona la koma nga iti dayta nga aldaw, bimmale ti amana iti kuarta uray di pay nangrugi iti nakastrekanna a trabaho tapno laeng adda maitedna kenkuana.

Iti ipapatay ni Mariannet, naited kenkuana dagiti tarigagayna a mapaadda: school bag ken bisikleta. Naikkan pay  dagiti dadakkelna iti 11 a taraknenda a  kalding ken tienda. Naitanggaya dagiti trabaho kadagiti dadakkelna.

Kas kuna ti amana: “Natungpal dagiti tarigagay ni Mariannet ngem awanen ditoy a biag.”

Iti ipapatay ni Mariannet, rumkuas dagiti timek iti kaunggan: Apay nga adda dagiti aglaplapusanan iti kinabaknang idinto nga adda dagiti kumarkaramut iti sangkaapuyan iti inaldaw? Apay nga adda dagiti sumagmamano a maidaddaduma idinto nga ad-adu  dagiti mailidlidding nangnangruna dagiti babassit?

Rumkuas ti saludsod: mano pay ti Mariannet a parukmaen ti kinakurapay?

Ta agingga a di makaakkal dagiti kaadduan a kailiantayo iti kinakurapay iti sanguanan ti kinalapusanan dagiti sumagmamano a nakawesan iti turay, agtultuloyto latta ti panagkaem ti naem-em a bibig, panagtupa dagiti ngipen ken ikakammet ti  ingget dagsen a  rikna ken panunot a mangparukma kadagiti dadduma pay a Mariannet iti pagilian.#