Tienda, natakawan

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur –  Maysa a tiendaan iti Poblacion ditoy ti sinerrek dagiti mannanakaw ket intarayda dagiti sumagmamano a tagilako ken kuarta.

Nagreport iti polis ni Jonathan Guerrero,  37, residente iti nasao a lugar a natakawan ti tiendana iti di pay ammo a pateg dagiti grocery items ken aganay P500 a kuarta.

Simrek dagiti mannanakaw iti tienda babaen ti panangdadaelda iti door lock ti ridaw babaen ti panagaramatda iti electrical screw.

Di pay ammo ti kinaasino dagiti mannanakaw.#