Tindera, nakoriente, natay

CAOAYAN, Ilocos Sur – Maysa a tindera iti ikan ti nakoriente bayat ti panaglakona iti asideg ti simbaan ditoy nga ili a puon ti nakatayanna.

Saanen a naidanon ti biag ni Jennifer Arquelada, 22, balasang, residente iti Barangay Fuerte ditoy nga ili.

Segun iti report, naiggaman ni Arquelada ti poste ti stall a dina ammo nga adda gayam nagbissayot a barut a pinandagan ti sanga ti marunggay ket daytoy ti nakaipuonan ti pannakakorientena.

Sabali pay nga aglaklako iti ikan ti nairaman a nakoriente ngem nakalasat.#