Tinonelada a bangus, timpaw iti Bolinao, Agno, Pangasinan

PANGASINAN – Binaniera a bangus ti saan a malaklako kadagiti tiendaan publiko iti ditoy uray iti baet ti dakkel a bimmabaan ti presioda gapu iti panagikay dagiti tattao a gumatang iti daytoy.

Segun iti maysa a tindera ti lames, uray no adun ti limmakaan ti bangus, saanda a makalako gapu ta mabuteng dagiti tattao a gumatang agsipud iti naipadamag a fish kill iti Batangas ken dua nga ili iti Pangasinan.

Tinonelada a bangus ti nagpatay ken timpaw iti kadanuman ti dua nga ili ditoy probinsia iti panagtapos ti bulan ti Mayo gapu iti mapapati a kaawan ti angsenda nga oksiheno.

Iti report manipud iti Bureau of Fisheries ken Aquatic Resources regional office, aganay 50 agingga iti 70 a metriko a tonelada a bangus ti nagpatay iti Caquipotan Channel iti nagbaetan ti Anda ken Bolinao.

Kinuna ni BFAR Regional Director Nestor Domenden a mabalin nga ad-adu pay dagiti nagpatay a lames no saan a sinigud dagiti mangngalap iti panangapitda kadagiti tarakenda kalpasan ti pammallaag manipud iti opisinana iti mapasungadan a panagatab ti nasao a kadanuman iti nagbaetan ti Anda ken Bolinao.

Kinuna met ni Dr. Westly Rosario, hepe ti BFAR iti Dagupan City a tinawen a problema ti panagpatay ti bangus iti Caquipotan Channel aglalo no agatab ken saan nga agayus ti danum.

Maitudtudo a kangrunaan a nakagapu ti fish kill ti panagpababa ti oksiheno  idinto a nangato ti temperatura ti danum.

Sabali pay a makagapu iti fish kill ti sobra a kaadu dagiti fish cages iti Caquipotan Channel ken sobra a bilang dagiti bangus a matartaraken tunggal fish cages.

Kabayatanna, imminget met ti panagsiput ti kapolisan ti Dagupan kadagiti truck a nagkarga iti bangus a sumrek iti siudad tapno awan ti makalusot a natay iti fish kill a mailako iti tiendaan publiko ti siudad.

Addan sumagmamano a truck a nagkarga kadagiti natay iti fish kill a mapapati a naggapu kadagiti nadakamat a dua nga ili ti Pangasinan ti  pinasardeng dagiti polis ken nalapdan a mailako iti tiendaan publiko.

Imballaag ni Domenden iti publiko iti saanda a panaggatang iti bangus a natay iti fish kill agsipud ta saanen a mabalin a sidaen ken aggagatel dagiti makasida kadagitoy.

Nasurok 50 porsiento dagiti mailaklako a bangus iti inaldaw iti Metro Manila ti aggapu iti Pangasinan.#